زفجر

آخرین قیمت
19,4004/98%
قیمت پایانی
19,4004/98%
حجم
1/2M

زفجر

|مجاز
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان|فرابورس
آخرین قیمت
19,4004/98%
قیمت پایانی
19,4004/98%
حجم
1/2M
 • ارزش معاملات
  22/3B
 • تاثیر در شاخص
  1/49
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  زفجر
  • ارزش بازار17/5B
  • تعداد معاملات1,151,339
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-
  • سرانه خرید حقیقی18/3K
  • قدرت خریدار به فروشنده257/33
  19,400بازه قیمت روز17,560
  22/3B
  حقیقی
  2/9B
  0
  حقوقی
  19/4B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  3/2
  RSI
  -
  • حجم مبنا1/2M
  • تعداد سهام900,000,000
  • سهام شناور18.21%
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل:
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه (زراعت و خدمات وابسته)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  آینده
  آ
  -1/977,99021/5B3/3B0/61%730/2M1/16%-
  تلیسه
  ت
  4/775,019115/2B25/1B4/6%434/1M1/25%28/12
  زمگسا
  ز
  -0/8439,24013/6B11/7B2/14%408/9M0/76%9/54
  آبین
  آ
  -2/946,98057/2B12/5B2/29%-4/7B0/92%80/31
  زگلدشت
  ز
  -3/627,05039/3B18/7B3/43%-0/6%24/36
  زشگزا
  ز
  3/710,38044/5B10B1/82%4/6B1/91%13/68
  زبینا
  ز
  2/754,33442/5B15/8B2/89%430/5M1/01%12/7
  زقیام
  ز
  03,29742/6B22/7B4/15%253/9M1/07%14/01
  زپارس
  ز
  -2/2355,07037/4B75/4B13/8%305/5M0/73%51/23
  زکشت
  ز
  -3/422,85059/9B13/6B2/49%-696/9M0/84%20/32
  جوین
  ج
  2/18,19029/5B61/5B11/26%-4B1/27%7/94
  زدشت
  ز
  -0/2737,90084/3B25/6B4/69%-12/3B0/64%21/48
  زماهان
  ز
  3/059,39020/4B10/7B1/95%263/7M1/27%30/81
  سیمرغ
  س
  -1/8928,82053/1B37/2B6/8%-2/6B0/82%8/56
  زفکا
  ز
  -3/4221,650154/9B31/8B5/82%22/6B0/99%12/82
  زشریف
  ز
  5/186,80086/1B16/6B3/04%34B2/19%13/42
  زکوثر
  ز
  0/9426,590124/3B53/8B9/84%36/8B2/76%13/55
  زملارد
  ز
  4/9825,050394/3B20/2B3/7%-2/73%-
  سپید
  س
  -6/9926,790455/4B80/3B14/69%-0/34%-