زفکا

آخرین قیمت
22,9506/99%
قیمت پایانی
22,5004/9%
حجم(مشکوک)
20/2M

زفکا

|ممنوع-متوقف
کشت و دامداری فکا|فرابورس
آخرین قیمت
22,9506/99%
قیمت پایانی
22,5004/9%
حجم(مشکوک)
20/2M
 • ارزش معاملات
  455/2B
 • تاثیر در شاخص
  2/83
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+20/97%
  • صنعت
  • بورس-1/07%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  زفکا
  • ارزش بازار34/4B
  • تعداد معاملات1,708
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول144/2B
  • سرانه خرید حقیقی42/5K
  • قدرت خریدار به فروشنده2/26
  23,600بازه قیمت روز20,600
  400/1B
  حقیقی
  255/8B
  55/3B
  حقوقی
  199/6B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  12/82
  درصد سهم از صنعت
  6/36
  RSI
  58/55
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام1,500,000,000
  • سهام شناور31.03%
  • EPS1,142
  • P/Eگروه-
  • P/S2/8035
  • میانگین حجم یک ماه5/6M
  • میانگین حجم سه ماه3/4M
  • میانگین حجم یک سال3/9M
  • میانگین ارزش یک ماه53/6B
  • میانگین ارزش سه ماه29/9B
  • میانگین ارزش یک سال35B
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل: جمشید جلیل نژادحلاجیان
   نشانی امور سهام:
   اصفهان کیلومتر 16 جاده اصفهان شیراز بعد از مسجد الکعبه جاده شرکت فکا

  نمادهای هم گروه (زراعت و خدمات وابسته)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  آینده
  آ
  0/888,01021/6B3/3B0/62%01/44%-
  تلیسه
  ت
  3/85,238239/8B26/4B4/89%1/5B1/47%28/12
  زمگسا
  ز
  4/9841,16081/2B12/4B2/29%22/8B1/08%9/54
  آبین
  آ
  -2/666,99082/2B12/5B2/32%-4/1B0/69%80/31
  زگلدشت
  ز
  6/8827,350232/2B19/6B3/61%37B2/32%24/36
  زشگزا
  ز
  6/9110,730207/2B10/4B1/92%83B1/83%13/68
  زبینا
  ز
  2/984,53592/8B16/5B3/05%2/5B0/98%12/7
  زقیام
  ز
  3/223,48390B24/1B4/45%794/6M1/44%14/01
  زپارس
  ز
  -0/0953,50058/7B74/9B13/84%6/1B0/95%51/23
  زکشت
  ز
  1/1322,60066/7B13/5B2/49%-681/2M1%20/32
  جوین
  ج
  0/718,39071/3B63/1B11/65%-0/6%7/94
  زدشت
  ز
  1/937,40064/6B25/9B4/78%-277/3M1/05%21/48
  زماهان
  ز
  1/799,71058/2B10/9B2/02%00/81%30/81
  سیمرغ
  س
  0/4929,15097/2B37/7B6/96%9B0/89%8/56
  زشریف
  ز
  6/887,510260/6B18/3B3/38%69/7B1/71%13/42
  زکوثر
  ز
  1/6425,800173/5B53/1B9/82%10/5B1/43%13/55
  زملارد
  ز
  4/3827,400940/5B21/9B4/05%58/8B1/96%-
  سپید
  س
  -3/5825,650283/6B77/5B14/32%-0/89%-
  زفجر
  ز
  4/9621,380107/8B19/2B3/55%64/1B277/53%-