دتوزیع

آخرین قیمت
40,7504/62%
قیمت پایانی
40,4503/85%
حجم(مشکوک)
2M

دتوزیع

|ممنوع-متوقف
توزیع دارو پخش|فرابورس
آخرین قیمت
40,7504/62%
قیمت پایانی
40,4503/85%
حجم(مشکوک)
2M
 • ارزش معاملات
  81/7B
 • تاثیر در شاخص
  4/86
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-7/75%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  دتوزیع
  • ارزش بازار73/3B
  • تعداد معاملات686
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول1/2B
  • سرانه خرید حقیقی5/2K
  • قدرت خریدار به فروشنده0/82
  41,050بازه قیمت روز37,150
  64/7B
  حقیقی
  63/4B
  17B
  حقوقی
  18/3B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  10/07
  درصد سهم از صنعت
  2/67
  RSI
  47/47
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام1,800,000,000
  • سهام شناور10.85%
  • EPS3,595
  • P/Eگروه-
  • P/S0/5991
  • میانگین حجم یک ماه1/4M
  • میانگین حجم سه ماه862/5K
  • میانگین حجم یک سال931/9K
  • میانگین ارزش یک ماه31/9B
  • میانگین ارزش سه ماه19/6B
  • میانگین ارزش یک سال25/2B
  • زمینه فعالیت: خدماتی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@ondpline.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: محمدرضا مرادی
   نشانی امور سهام:
   تهران خیابان ولیعصر بالاتر از ظفر خیابان بابک بهرامی پلاک 88

  نمادهای هم گروه (مواد و محصولات دارویی)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  دسبحا
  د
  2/3111,82095/9B83/4B3/04%-0/55%15/52
  کاسپین
  ک
  2/722,80035/1B31/9B1/16%1/3B0/71%12/39
  دامین
  د
  0/535,76055/9B31/2B1/14%460/7M0/98%9/77
  دحاوی
  د
  2/9717,97024/4B19/5B0/71%6/5B3/84%8/77
  دشیری
  د
  3131,00014/2B6/6B0/24%979/7M1/23%10/87
  دکوثر
  د
  -1/7813,03094/2B21/6B0/79%-402/8M0/74%43/89
  دلر
  د
  1/6730,31079/7B68/7B2/5%-0/9%6/27
  دتهران
  د
  029,80031B16/1B0/59%---
  دسانکو
  د
  4/69,65029/6B15/7B0/57%02/15%33/98
  وپخش
  و
  6/9826,75019/4B237B8/63%16/5B63/58%7/04
  دفرا
  د
  4/9938,19027/1B54/2B1/97%-4/4B1/27%7/48
  پخش
  پ
  -0/6921,70018/7B81/9B2/98%-2/2B0/59%9/89
  دشیمی
  د
  1/4331,77087/4B28/8B1/05%-0/67%8/67
  دتماد
  د
  3/8558,24075/2B41/9B1/53%-6/7B0/88%6/32
  درازک
  د
  1/6518,34071/9B38/9B1/42%11/4B0/71%8/09
  والبر
  و
  1/927,35027/1B100/6B3/66%-14/4B0/97%8/39
  دسینا
  د
  -4/9717,98022/5B43/1B1/57%-0/58%8/5
  دتولید
  د
  -6/9717,910157/7B21/3B0/78%-0/53%62/61
  دزهراوی
  د
  3/367,61022/5B24/6B0/9%-6/3B1/12%43/63
  ددام
  د
  4/9915,05017/2B17/4B0/63%2/2B2/69%9/46
  دبالک
  د
  0/3312,13041/1B9/3B0/34%937/2M0/9%16/08
  داسوه
  د
  -1/848,4308/8B36B1/31%-556/3M0/65%8/66
  دابور
  د
  1/2722,8303/3B41/6B1/51%-855/7M0/77%6/86
  دالبر
  د
  1/639,180061/4B2/24%0-8/16
  دروز
  د
  523,70021/7B16/8B0/61%717M1/25%25/87
  دجابر
  د
  -0/2217,77025/3B40/6B1/48%-615/8M1/11%6/8
  کی بی سی
  ک
  0/4820,40086/1B10/2B0/37%-5/4B0/68%21/68
  دپارس
  د
  4/9963,400100/2B60/4B2/2%42/7B2/22%7/4
  دلقما
  د
  -1/043,45923/2B23/1B0/84%213/5M0/86%10/68
  دکیمی
  د
  4/2737,01018/2B21/7B0/79%01/05%5/75
  دعبید
  د
  -3/3624,56030/1B322/5B11/75%-7/8B0/48%14/49
  تیپیکو
  ت
  1/633,82015/5B377/3B13/74%939/8M1/92%11/16
  دیران
  د
  4/9415,88077/6B14B0/51%2B1/5%21/28
  دفارا
  د
  4/9836,230308/5B58B2/11%252/7B5/04%10/54
  دارو
  د
  -0/2728,62027/8B76/4B2/78%-0/39%7/07
  دسبحان
  د
  0/79,91041/2B36/5B1/33%-0/68%12/61
  شتهران
  ش
  1/924,100478/8M37/6B1/37%--16/38
  دقاضی
  د
  -2/6422,5007B37/6B1/37%-1/6B1/73%9/77
  برکت
  ب
  5/6119,390199/7B146/4B5/33%-1/17%10/77
  ریشمک
  ر
  0/3330,75020/5B9/3B0/34%-1/5B0/75%10/4
  شفا
  ش
  0/5623,14075/7B63B2/3%1B0/82%11/52
  داوه
  د
  6/9412,00034/2B8/5B0/31%6/6B1/68%29/18
  دکپسول
  د
  4/1184,60079/5B25/8B0/94%-0/57%10/03
  درهآور
  د
  3/5195,50074/7B24B0/87%-918/2M1/74%12/53
  هجرت
  ه
  0/9238,75049/4B61/6B2/24%-5/4B1/05%12/08
  صینا205
  ص
  0984,749328/9M-----
  ددانا
  د
  -2/3847,000109/5B113B4/12%-2/27%-
  درازی
  د
  5/1328,60088/2B28/7B1/05%24/7B0/95%-