تماوند

|مجاز
تماوند|فرابورس
آخرین قیمت
6,0000.17%
قیمت پایانی
6,030
حجم(مشکوک)
1/2M
 • ارزش معاملات
  7/1B
 • تاثیر در شاخص
  0/51
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۱/۸گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

تماوند
 • ارزش بازار42B
 • تعداد معاملات147
 • تغییر مالکیت0%
 • خالص جریان ورود خروج پول0
 • سرانه خرید حقیقی19/9K
 • قدرت خریدار به فروشنده0
6,030بازه قیمت روز5,470
7/1B
حقیقی
7/1B
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم متوسط
P/E
-
درصد سهم از صنعت
0
RSI
-
 • حجم مبنا1
 • تعداد سهام7,000,000,000
 • سهام شناور-
 • EPS-
 • P/Eگروه-
 • P/S-
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-

نمادهای هم گروه

نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
سآبیک
س
1.2518,52022/5B55/1B--7B3.82%
فسا
ف
2.909353B3/3B-01.06%
فالوم
ف
0.839,6304B13/6B--147/4M1.00%
پلوله
پ
2.9930,5509/8B7B-6/1B3.63%
لپیام
ل
-2.9530,4501/9B5/3B--1/8B0.05%
وتوشه
و
1.446,23022/2B38/1B-13/4B1.95%
نیرو
ن
-2.1239,05026/3B5/4B--3/6B0.66%
فرآور
ف
4.9132,710107/2B21/3B-23/2B1.07%
تاپیکو
ت
4.4819,410140/1B1988/4B-33/5B1.24%
سبزوا
س
4.705,44080/5B20/9B--6/1B0.66%
سباقر
س
0.5717,4001/4B10/5B--815/7M1.22%
لازما
ل
1.7922,4502/7B4/9B-04.00%
کایتا
ک
2.7531,0502/5B6/4B-194/8M1.35%
بایکا
ب
2.9615,880951/6M8/2B-02.25%
خاذین
خ
3.542,97241/7B13/4B--109/9M1.04%
خصدرا
خ
2.972,35021/3B61/9B-943/6M4.81%
غمینو
غ
-0.4810,42033/9B15/6B--1/6B0.81%
فملی
ف
-0.258,000407/4B4812B--12/4B0.65%
خنصیر
خ
0.4617,190123/2B24/7B-1/4B1.21%
سپرمی
س
0.9537,050857/9M1/3B-10/1M24.62%
حسینا
ح
0.7214,02026/5B34/9B--8/9B0.31%
ساذری
س
-0.128,3204/6B1/9B-00.65%
فولای
ف
-2.025,84029/1B6/5B--2/8B0.47%
بشهاب
ب
5.0023,14038/6B17/2B--2/5B1.52%
قاسم
ق
4.907,68056/3B38/5B--4/3B1.60%
ونفت
و
4.526,20012/8B31/3B-528/6M0.76%
سفانو
س
0.3992,9604B46/7B--213/8M0.78%
پاکشو
پ
3.146,09014/1B300B--3/4B0.75%
سصوفی
س
0.6732,72012B36/3B-1/9B1.01%
خگستر
خ
4.634,849843/1B196B--4/5B0.93%
خودکفا
خ
2.968,34025/2B62/5B-7/3B7.53%
وسنا
و
2.9815,50021/1B53/7B--10/5B2.06%
وآذر
و
1.8511,200721/2B19/7B-53/1B0.75%
شتولی
ش
1.9918,4108/1B4/6B-00.54%
وتوس
و
0.7015,58017/5B31/5B-2/7B0.65%
تپکو
ت
2.961,80927/9B38/2B-013.33%
غگل
غ
0.654,59664/2B46/3B--11/3B0.76%
سفارود
س
1.0112,2202/8B1/5B-01.54%
شلرد
ش
0.119,000112/7B82B--222/8M0.68%
وآتوس
و
-3.00194,4002/4B4B-00.67%
داراب
د
2.931,026663/4M3/6B-02.50%
غدیس
غ
0.4517,840125/6B21B--3/4B0.49%
فمراد
ف
4.9921,97051/1B7/7B-708M1.06%
غدشت
غ
1.5733,10035/1B22/5B--169/6M0.69%
فاهواز
ف
0.753,9913/2B22/7B-01.15%
وارس
و
2.9819,18019/1B9/9B--5/3B0.98%
ساینا
س
1.2033,45019/2B8/4B--27/8M0.73%
فنرژی
ف
1.9727,9001/2B4/6B-035.00%
مارون
م
-0.55182,7504/2B1454/4B--1/9B0.29%
شتوکا
ش
0.9818,2907/8B6/9B--910M0.75%
بکاب
ب
4.9939,94072/9B5/7B-804/8M1.30%
پشاهن
پ
-2.9966,900681/4M3/9B-00.25%
واعتبار
و
7.003,53127/7B6/4B-374/3M1.51%
کساپا
ک
-0.2630,35038/1B19B-00.82%
شکبیر
ش
0.4088,25071/7B319B--70/5B0.02%
غدام
غ
4.9955,87068/4B9B--300/6M0.86%
کمنگنز
ک
3.4719,08033B28/7B-501/5M0.95%
سدور
س
-1.5510,12019/6B6/5B-6/4B1.08%
کرازی
ک
2.841,75375/4B38/2B--3/7B0.94%
ثاصفا
ث
-1.6616,810606/6M2/6B-01.25%
ممسنی
م
-1.5816,3707/6B22/5B--392M0.73%
سایرا
س
1.9638,7506/1B1/8B-2/1B0.47%
ساراب
س
2.9127,1401/7B35/2B-01.75%
سفارس
س
0.7729,78036/3B169/5B--4/3B0.80%
ومشان
و
2.98150,00038/6B3B-2/7B1.69%
سجام
س
2.992,3707/6B16/1B-5/8B5.34%
پلاست
پ
1.0811,32027/2B5/6B--9/2B1.04%
شسم
ش
-1.99263,250415/7M2/6B-00.14%
فوکا
ف
-1.2913,93012/5B82/5B--1/8B0.86%
آینده
آ
-0.436,90024/7B2/9B-10/5B0.97%
فولاژ
ف
0.3616,5907/1B399/6B--2/4B0.63%
سیلام
س
0.1315,8403/4B19/1B-00.92%
خفولا
خ
2.9238,700162B11/2B--7/5B1.19%
لخانه
ل
-2.7423,6503/2B20/8B--207/7M1.29%
حبندر
ح
2.9914,7909/7B11/1B-3B2.47%
غمهرا
غ
4.999,7009/8B18/8B-4/7B23.09%
ارفع
ا
-0.9925,15016/7B299/4B--5B0.83%
سفاسی
س
1.253,96512/7B2/6B--1/5B1.25%
کدما
ک
2.4364,27061/2B16/1B-74M0.65%
تکنو
ت
4.906,3803/2B5/6B-332M17.49%
حتاید
ح
3.136,50015/4B46/4B--179/8M1.98%
غفارس
غ
0.6610,67011/4B12/4B--369/8M0.65%
کفرآور
ک
0.7816,94011/2B3B-1B1.60%
سبجنو
س
2.4646,77011/2B18/6B-628/8M0.77%
زنجان
ز
2.982,1444/4B13/1B-1/5B3.48%
ساروم
س
0.0536,9805/2B37B-359/3M0.55%
ثمسکن
ث
3.945,36050/2B34/9B-8/5B1.36%
تپمپی
ت
2.3025,6208/8B28/4B-2/5B2.57%
شرانل
ش
-0.1280,3503/9B160/6B--1/1B0.51%
ولراز
و
2.4435,6508/4B2/2B-235/6M1.89%
تلیسه
ت
4.044,41288/3B22B-11/7B0.91%
خلیبل
خ
2.2631,2005/1B46/6B-317M1.07%
خلنت
خ
2.5334,44025/7B10/6B-00.65%
پارسان
پ
0.5437,33052/4B1518/8B-22/4B1.98%
بالاس
ب
4.9139,500122/1B5/9B-11/8B0.81%
سخاش
س
3.0089,13026B17/5B--14/7B0.72%
شکلر
ش
4.8137,75020/7B39B--2/6B1.28%
کسرا
ک
2.656,676112/7B29/1B-250/8M0.57%
کتوکا
ک
0.488,28049/1B16/7B-00.52%
تپولا
ت
-1.2420,1002/4B2/5B-00.81%
فخاس
ف
4.9713,36017/8B320/4B-803/1M0.54%
خپویش
خ
0.1519,82028/9B35/3B-1/2B0.76%
دهدشت
د
-2.1414,09010/7B22B--4/5B1.27%
کاما
ک
-0.304,647166/8B93/8B-1/3B0.59%
جهرم
ج
2.939263/8B3/1B-01.74%
سمتاز
س
2.9745,5502/5B46/8B-1/3B3.62%
سکرما
س
1.7622,2504/3B33/8B-00.87%
کیسون
ک
0.942,11221/4B43/3B-117/5M1.10%
غبهنوش
غ
4.9562,07019/9B22/6B-01.03%
بمیلا
ب
2.9410,50019/5B11/9B--2B1.50%
زمگسا
ز
4.7836,62026/6B11B-3/7B1.76%
کازرو
ک
-1.8216,2707/9B19/9B--3/8B0.98%
ومعادن
و
0.166,280156/2B1212/3B--619/4M0.63%
لپارس
ل
4.9899,310115/3B30B--13/2B0.96%
شفارس
ش
6.981,53392/5B18/5B--222/9M0.81%
سقاین
س
4.9856,26010/2B14/3B-2/6B2.95%
واحیا
و
2.9819,37026/8B155B--9/4B2.88%
شصفها
ش
-1.45174,6508/1B51/9B--2/3B0.61%
خزر
خ
5.034,54155/8B16/6B--531/4M1.21%
فافزا
ف
0.5843,2006/3B3/9B-53/3M1.37%
شلعاب
ش
0.979,33017/8B5/6B--1/9B1.46%
ورنا
و
3.257,190180/6B85/2B-29/4B1.11%
وپترو
و
0.5920,56032/1B37/5B--8/8B0.31%
غبشهر
غ
2.833,28493/2B97/6B-2/7B1.16%
وثوق
و
0.9726,05033B8/3B--37/5M1.04%
کگاز
ک
4.9323,34025/3B19/9B-402M1.29%
کباده
ک
-1.5811,32014/9B8/3B--2B0.69%
کقزوی
ک
-1.7123,10019/8B32/8B--6/1B0.52%
فسدید
ف
-0.9583,8502/3B8/2B-00.36%
وپخش
و
2.6141,0605/8B149/5B-668/2M2.34%
سنیر
س
2.5338,48023B8/9B-00.74%
فزرین
ف
-1.705,35622/5B16/1B--302/5M0.53%
ویسا
و
2.896,76032/3B7/7B-580/5M1.39%
پخش
پ
-3.2333,20025/8B79/2B--6/1B0.37%
خمهر
خ
2.713,12774/8B20/8B-693/5M0.89%
سشمال
س
6.9712,73016/4B21/6B-2/2B1.60%
زاگرس
ز
-1.36183,95053B442/7B-3/1B0.60%
سیدکو
س
0.4413,6509B82/1B-2/3B2.69%
شرنگی
ش
-0.2538,65012/4B19/6B-00.83%
غشان
غ
3.607,67011/3B13/3B--5/4B0.88%
وثنو
و
1.512,3344/9B5/9B--1/5B1.02%
رتاپ
ر
7.003,53614B32/2B-536/7M11.88%
جم
ج
-0.1052,04013/2B936B--5/3B0.44%
لخزر
ل
0.7715,60012/5B26B-470M1.28%
خمحور
خ
2.894,34912B28/1B-01.03%
شفن
ش
1.927,37055/8B230/3B-1/8B0.89%
خاهن
خ
5.294,69338/7B94B-01.38%
ثفارس
ث
4.9918,190234B33B-20/1B1.56%
شاراک
ش
1.9338,54035/2B315B--10/8B0.58%
غناب
غ
-3.00815,8001/5B15/8B-00.18%
وبشهر
و
2.347,33013/3B111/5B-01.26%
چکارن
چ
4.854,75862/1B11/6B--400/5M1.43%
فاراک
ف
1.772,13279/6B45B--9/7B0.70%
تابا
ت
2.6628,4506/7B1/8B-02.64%
شبندر
ش
0.8312,190374/5B1640/3B-6B0.74%
تشتاد
ت
2.995,4207/4B5B-2/2B1.26%
والبر
و
1.966,64030B91/1B-2/8B1.21%
آ س پ
آ
3.0510,63025/3B10/5B-00.58%
حرهشا
ح
2.99139,1501/5B2/1B-02.00%
فپنتا
ف
-0.9634,08035/7B35/1B--1/6B0.46%
فنوال
ف
0.568,9809/2B30/7B--853/7M0.76%
شکف
ش
1.9835,400999/4M9B-01.22%
رانفور
ر
6.975,56654/8B207/6B--25/9B0.66%
فسپا
ف
1.857,57071/8B30B--2/2B1.07%
حکشتی
ح
4.9713,590544/2B805/2B--192/7B0.52%
غشوکو
غ
1.5610,250548/6M4/2B--104M2.43%
زنگان
ز
6.8770,85042/2B7/2B-1/2B1.25%
پلاسک
پ
5.004,91425B7/2B--2B0.67%
واحصا
و
2.9655,6003/1B11/7B-08.33%
ولانا
و
-2.7825,0507/2B2/5B-00.84%
سهرمز
س
4.3323,66043/2B44B--10/5B0.64%
پسهند
پ
0.7044,8107B15/6B--3/7B0.56%
تکنار
ت
2.9254,9503/5B3/4B-00.92%
خمحرکه
خ
6.877,380246B42/8B--14/3B1.04%
غالبر
غ
-1.2039,68037/7B18/2B--3/7B0.39%
کوثر
ک
2.133,49910/4B87/5B--1/5B0.77%
سمازن
س
-0.8420,1507/7B49/3B--183/9M0.87%
سصفها
س
5.00203,900327/7B102B-37/4B1.03%
رمپنا
ر
-0.1513,25070/9B795/6B--1/1B0.65%
آرمان
آ
-1.726,3902/2B18/9B--1/9B0.28%
بپاس
ب
1.4221,20036/9B1250/7B--31/1B0.38%
خفنر
خ
4.2012,88049/4B15B-931/1M0.94%
شپاس
ش
4.9624,25021/2B58/4B-2/7B1.75%
شپاکسا
ش
4.062,44021/8B22/7B-12/1M1.39%
بموتو
ب
1.963,5538/2B51/3B-2/2B1.05%
سلار
س
2.9735,4502/6B8/5B--1/9B0.60%
سپاها
س
0.4316,32013/8B40/4B-2/1B1.10%
سرود
س
0.0933,84018/4B27/8B-13B2.49%
فخوز
ف
-0.324,09075/1B775/6B--7B0.62%
شپدیس
ش
1.02179,480175/7B1082/4B-34/1B0.86%
سشرق
س
1.4311,14030/6B30/2B-2/2B0.84%
خشرق
خ
4.9612,70027B14/4B-1/3B4.69%
غنوش
غ
2.1311,450157/4B11/5B--192/4M0.53%
میهن
م
0.664,84523/6B7/3B-201/1M0.37%
شیراز
ش
2.4934,36034/4B534/6B-3/2B0.34%
بتک
ب
-1.99306,50051/1M2/7B-01.00%
خریخت
خ
3.114,67413/8B11/3B-201/9M1.81%
سغرب
س
6.9930,17024/8B15/2B-10/9B2.82%
کمرجان
ک
2.378,53022/4B5/8B-00.82%
کهمدا
ک
-5,30024/7B40/4B--2/8B0.68%
هرمز
ه
-2.399,40056/8B460/1B--13/3B0.49%
شسینا
ش
6.983,031105/7B11B-7/2B0.74%
خوساز
خ
4.9722,810283/2B25/5B-6/2B0.57%
پدرخش
پ
1.1015,22060/6B7/8B--2/4B0.59%
غسالم
غ
4.945,45047/2B24/8B--1/9B0.80%
حتوکا
ح
5.003,6484/8B13/4B-3/6B16.45%
غشهد
غ
-7,4804/4B6/1B-60/7M0.87%
بترانس
ب
6.412,912259/4B106/3B-18/8B0.79%
تکمبا
ت
0.816,29021/9B10/8B-62/5M0.68%
حپترو
ح
0.3836,59010/7B7/3B-01.28%
بساما
ب
-0.6911,6003/6B57/6B--788/2M0.62%
بکام
ب
3.953,79531/9B38/1B--147/7M0.85%
شاملا
ش
0.8514,2104/2B38/7B--548/7M0.79%
کروی
ک
-1.2133,30055/8B80/6B-5B0.67%
ختراک
خ
2.6813,19035B24/5B--249/8M0.61%
غشصفا
غ
0.7118,50014/6B21/4B--1/5B1.03%
کپشیر
ک
4.889,04046/6B13/5B-10/2B1.10%
غپینو
غ
3.354,12241/5B37/5B--8/5B0.80%
شخارک
ش
-1.1558,88018/3B349/9B--992/3M0.77%
سدشت
س
-1.3638,9103/7B45/5B-01.65%
غپاک
غ
2.3613,91023/5B19/2B--140/3M0.76%
تایرا
ت
-2.0438,54012/4B121/4B--2/4B0.42%
سهگمت
س
-0.1752,370565M38/1B--36/3M1.17%
کفپارس
ک
5.005,96050/6B9/9B--1/2B1.16%
سبهان
س
-1.0163,01015/3B12/6B--159/3M0.53%
مبین
م
3.6133,35016/3B696/2B-3/6B1.93%
بفجر
ب
0.7522,81011B447/3B-2/6B1.49%
غپآذر
غ
-0.1533,20046/2B9/7B--1/6B0.90%
بنیرو
ب
6.985,16321/9B48/6B-325/1M1.03%
شبصیر
ش
1.6331,20078/1B77/9B-4B0.40%
حفارس
ح
0.0811,910123/3B30/1B-13/4B0.78%
شیران
ش
0.2312,85065/9B247/8B--1/2B0.60%
کسرام
ک
2.367,75021/2B7/7B--1/1B1.44%
تکشا
ت
-1.5231,78015/6B6/4B--411/5M0.80%
فاسمین
ف
-8,320128/6B201/1B-23/6B0.58%
فلوله
ف
1.192,70232/1B18/2B--783/3M0.72%
سکرد
س
3.438,33024/9B18/6B-441/9M0.98%
لابسا
ل
-2.415,7309/6B15/3B--964M0.56%
لسرما
ل
2.6531,51020/4B6/9B--727/1M0.34%
کاوه
ک
2.2811,04045/1B358/4B--9/5B0.99%
تیپیکو
ت
2.6927,9203/1B314/9B--622/3M0.69%
خکار
خ
6.983,723134/8B13B-4/1B1.68%
خرینگ
خ
3.4437,94052/7B16/8B-272/5M0.56%
شپارس
ش
0.137,67013/4B8/4B--795/2M0.73%
بسویچ
ب
4.866,41022/7B51B--4/6B0.75%
کفرا
ک
-0.209,96013/3B20/1B--460/9M0.32%
شگل
ش
6.946,37014B16/8B-9/3B9.90%
لبوتان
ل
3.4313,17012/3B33/1B--5/4B0.62%
غچین
غ
4.965,86027/9B12/7B-860/9M1.63%
خچرخش
خ
4.3823,42031/1B22/5B-01.07%
فلامی
ف
4.999,460117/8B5/7B--14/9B0.53%
سفار
س
0.34107,1605/9B25B-00.88%
غشاذر
غ
5.647,26017B10B-1B1.92%
فایرا
ف
4.976,69021/7B264/6B-8/5B1.60%
فسرب
ف
1.462,29133/6B25/5B-2/1B0.98%
شکربن
ش
0.494,50322/5B28/7B-2/3B1.06%
کاذر
ک
-1.746,15033/5B12/4B-11/4M0.42%
سخوز
س
1.7647,7009/8B67/3B--1/7B0.88%
رکیش
ر
5.003,4983/6B25/4B-05.90%
ساربیل
س
-1.8047,82012/9B22/8B--1/2B0.96%
ختوقا
خ
2.486,170141/6B38/4B-6/3B0.58%
ستران
س
0.0252,68016/6B92/3B--2/3B1.08%
غگرجی
غ
4.052,19622/8B8/3B--2/8B1.23%
فنورد
ف
-0.4320,81016/2B33B--2/4B0.71%
ثامان
ث
-3.3622,37047/9B5B--1/9B0.56%
غاذر
غ
0.2241,71092/5B6/6B-4/1B0.44%
فجر
ف
2.876,67034/4B57/5B--5/4B0.94%
کبافق
ک
4.9734,40066/6B41/8B-18/1B1.92%
سخزر
س
0.3833,94014/1B17B--8/5B0.49%
کرماشا
ک
0.4278,44025/3B277/7B-2/6B0.61%
فاذر
ف
0.532,245212/1B41/2B-23/9B0.93%
شدوص
ش
1.9115,8105/9B15/2B--147/6M0.70%
فروس
ف
1.067,57012/5B30/5B--211/8M1.14%
فولاد
ف
0.796,290601/6B5088B-3/6B0.71%
آبین
آ
2.968,30043/6B15/1B-4/2B1.58%
پترول
پ
2.962,902214B207/2B-8/1B0.78%
زگلدشت
ز
3.5420,32022/4B14/5B--6/3B0.62%
غگلستا
غ
0.7318,15052/8B11/4B--1/8B1.08%
غگلپا
غ
6.9938,25011/2B14/1B-9/6B79.04%
آپ
آ
4.708,15046/2B45/7B-00.89%
بورس
ب
1.128,030245/2B148/5B--7/8B0.67%
سیستم
س
-0.1910,3703/2B103/5B--1/9B0.34%
برکت
ب
4.2815,580199/8B114/6B-10/8B0.67%
غگز
غ
4.996,4348/9B2/5B-341M0.89%
شگامرن
ش
4.99623,600623/6K37/4B-01.00%
غشهداب
غ
0.122,53350/2B15/4B--79M0.64%
زشگزا
ز
4.478,20029/2B7/9B--699/8M0.92%
نگین
ن
-0.3080,340282/6M--00.50%
بهپاک
ب
3.256,40026B26B--5/4B0.74%
امید
ا
2.285,52913/3B85/3B-00.61%
پرداخت
پ
0.9311,8801/9B95/8B-00.78%
ولشرق
و
2.093,79924/4B5/3B-1/7B1.27%
غنیلی
غ
1.166,1102/2B2/5B-01.20%
شفا
ش
4.6120,460156/9B55/4B-79/2B0.48%
خعمرا
خ
2.967,4601/5B10/7B-03.00%
وحکمت
و
2.962,43013/9B7/6B-2/5B2.76%
زبینا
ز
6.994,36066/6B16/1B--1/3B1.42%
زقیام
ز
2.082,88161/2B20/3B-604/1M0.71%
وپسا
و
2.811,86325/2B4/7B-11/9B2.67%
تبرک
ت
2.3512,32012/7B27/2B-01.15%
سپ
س
4.9415,6407B187B--4/7B0.57%
شوینده
ش
4.9421,5506/5B22/3B-01.08%
سکارون
س
2.0761,7508B12/9B-01.02%
شپلی
ش
2.9110,820118/8B39/1B-4/9B1.38%
شمواد
ش
2.9969,90015/7B10/1B-02.13%
تاپکیش
ت
1.2115,28085B27/2B--8/6B0.96%
فماک
ف
4.7616,580702/2M6/9B-06.00%
کمینا
ک
2.589,56046B12/1B--3B1.32%
مادیرا
م
3.434,04574/7B58/7B-4/6B1.03%
زپارس
ز
-2.5663,6109/6B87B--709/4M0.24%
زکشت
ز
5.9740,30067B12/2B-3/2B0.73%
خفناور
خ
0.4024,55069/7B2/5B-2/2B1.06%
پارس
پ
1.173,50430B1684/7B-915M0.70%
جوین
ج
2.975,89031/8B44B--3/6B1.23%
نوین
ن
2.512,26627/3B11/2B-284/2M0.85%
زدشت
ز
2.4431,45022B21/7B--5/9B0.71%
وامیر
و
-0.14293,7003/7B24/6B--756/9M0.55%
نوری
ن
4.98142,730370/7B1293/6B--15/1B0.76%
تنوین
ت
2.974,13219/6B102/8B-1/7B0.59%
شفارا
ش
2.856,12011/7B16/2B-2/7B2.35%
زماهان
ز
1.818,51029/7B9/5B-00.93%
فنفت
ف
2.8630,60013/3B36/7B-918M3.39%
لوتوس
ل
3.514,8572/6B120/5B-00.87%
سیمرغ
س
6.9429,870205/7B39/1B--77/3B0.54%
زفکا
ز
5.0213,85037/7B21/3B-7/4B1.91%
زشریف
ز
3.235,29725/8B12/9B--5B1.01%
کالا
ک
2.7921,040335/5B177/4B-1B0.73%
خراسان
خ
4.14132,2508/8B245/5B--733M1.03%
فسازان
ف
0.395,22018/4B15/6B-1/1B1.07%
غبهار
غ
3.0019,57052/5B7/6B-10/3B1.53%
جم پیلن
ج
2.59178,4506/8B365/7B-1/5B1.35%
تاصیکو
ت
-1.0216,70026/5B512/7B--12B0.36%
دکپسول
د
-0.7170,15010B21B-1/1B0.70%
درهآور
د
-4.2171,55060/9B17/9B--3/6B0.35%
رنیک
ر
1.749,89011/4B32/4B-01.23%
غویتا
غ
-0.156,590132/7B23/4B--4/2B0.69%
هجرت
ه
-31,9509/4B51/1B--1/2B0.54%
دتوزیع
د
4.9935,75044/2B64/4B-28/6B1.95%
شصدف
ش
0.9741,35023/1B29/3B--2/9B1.49%
کویر
ک
4.253,655126/1B136B--15/8B1.18%
فروی
ف
-1.749,08034/2B16/3B-532/7M0.78%
کلر
ک
-2.6758,400390/9B39/3B--79/9B0.30%
قرن
ق
2.1011,92015/9B48/6B--1/5B1.12%
ساوه
س
-0.67111,35011/2B72/8B-1B2.26%
غگیلا
غ
-0.4223,90014/6B9/8B--1/9B2.72%
زکوثر
ز
5.3618,22033B36/6B-01.38%
شگویا
ش
-14,09053/1B337/3B--633M0.88%
آریا
آ
5.00102,500349/6B1415/7B-30/5B3.72%
اخزا821
ا
-1.91848,45084/8M--0-
غزر
غ
3.503,99695/9B72/4B-19/2B2.25%
بخاور
ب
3.293,2863/9B7/8B-105/7M1.44%
سیتا
س
0.7213,92026/4B154/2B--4B3.70%
باران
ب
0.433,7632/7B4/5B-01.37%
شاروم
ش
1.4427,95032/2B19/7B--20/5M4.78%
زملارد
ز
4.9913,05041/5B10/4B-22/3B21.21%
امین
ا
-8,5803/5B154/4B--1/8B7.02%
غکورش
غ
1.8312,63011/4B153/8B-02.65%
بنو
ب
3.544,63540/1B27/7B-8/7B0.60%
سپید
س
2.4223,280148/1B69/8B--561/2M1.07%
غصینو
غ
4.8613,73085/3B138/1B--15/6B0.75%
سپیدار
س
-0.9641,25010/5B28/8B--1/5B4.97%
بوعلی
ب
4.2254,820477B783/5B-18/1B0.70%
اخزا909
ا
0.11956,9909/5B--0-
فتوسا
ف
5.067,74051/5B11/2B-432/7M2.33%
فگستر
ف
2.956,26031/1B9/4B-375/7M3.78%
تمحرکه
ت
2.887,06012/1B2/5B-01.67%
فزر
ف
-0.5436,500171/7B111B-41/2B1.11%
کیمیاتک
ک
1.5914,69011/7B58/9B--10B1.11%
سغدیر
س
0.147,0707/3B46/3B--1/7B0.27%
خبنیان
خ
-1.688,190186/5B80/8B--43/4B0.74%
فروسیل
ف
-0.1619,050624/1M30B-00.96%
توسن
ت
-0.3616,480103/6B49/7B-1/2B1.40%
اخزا914
ا
1.28836,00083/6M--01.00%
لطیف
ل
-1.2273,3006/7B14/6B--2/5B2.87%
فجهان
ف
2.803,87415/9B297/9B--2B6.98%
انتخاب
ا
-2.1724,900134B247/5B-6/4B3.08%
شکام
ش
2.259,72057/3B40B--1/7B0.45%
اردستان
ا
2.9924,02055/8B27/4B-2/9B2.86%
اخزا001
ا
0.08678,0804B--01.25%
اخزا005
ا
0.04703,710985/2M--00.31%
اخزا006
ا
0.09690,7004/6B--03.83%
اخزا002
ا
0.22653,8802/7B--00.62%
فسبزوار
ف
-0.0428,03052/8B112/2B-16/5B2.69%
میدکو
م
0.9011,17047/5B1576/4B--7/9B0.68%
فافق
ف
0.365,5301/1B19/3B-01.86%
فسوژ
ف
3.9218,56035/9B15/1B-3/8B0.74%
فغدیر
ف
-1.448,2507/4B287B--2/5B0.39%
اخزا007
ا
-0.94669,2902/5B--03.00%
غدانه
غ
4.5822,700108B12/3B--6/5B0.81%
درازی
د
-0.9825,0503/9B25/1B--1/4B0.62%
گلدیرا
گ
3.496,290145/3B52B-80/3B0.58%
تجلی
ت
1.691,72414/2B108/4B--1/5B1.16%
شجم
ش
0.679,1307/8B59B-00.95%
فروژ
ف
0.8658,60025/7B64/7B--5/3B2.96%
کایزد
ک
-0.478,51016/3B6B--1B0.61%
بکابل
ب
0.2024,55034/7B25/1B-5/3B0.95%
تپسی
ت
-3.417,01083/2B17/4B--8/9B0.34%
شملی
ش
4.968,26023/8B10/7B-23/8B-
سارو ج
س
-2.9834,9505/9B45/8B-121/1M0.40%
ذوب
ذ
4.984,6571610/2B329/7B-643B3.14%
اهرم
ا
3.1722,2202262/9B---128/9B0.97%
تفارس
ت
3.005,840114/9B29/2B-30/1B2.21%
هم وزن
ه
2.2514,529155B--51/3B0.85%
غپونه
غ
2.1313,3006/4B12/1B-00.86%
اخزا101
ا
0.50588,48023/7B--00.43%
تضمین
ت
0.8914,05711/9B---4/2B1.80%
اخزا103
ا
0.37567,9005/6B--00.69%
ارزش مسکن
ا
0.2712,0844/5B---628/9M0.94%
ثنا
ث
0.8014,940235/1M--155/6M1.70%
توان
ت
5.0120,601948/7B--145/7B1.00%
کاریز
ک
2.941,4661/9B0-01.00%
کیمیا
ک
-0.476,30018/1B19/1B--818/1M0.56%