بمپنا

آخرین قیمت
12,1000/58%
قیمت پایانی
12,3402/58%
حجم(مشکوک)
3/9M

بمپنا

|مجاز
تولید برق عسلویه مپنا|فرابورس
آخرین قیمت
12,1000/58%
قیمت پایانی
12,3402/58%
حجم(مشکوک)
3/9M
 • ارزش معاملات
  48/7B
 • تاثیر در شاخص
  4/31
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+32/55%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  بمپنا
  • ارزش بازار93/5B
  • تعداد معاملات490
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول7/8B
  • سرانه خرید حقیقی22/6K
  • قدرت خریدار به فروشنده1/24
  12,360بازه قیمت روز11,200
  43/5B
  حقیقی
  35/7B
  5/3B
  حقوقی
  13/1B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  19/57
  درصد سهم از صنعت
  5/1
  RSI
  69/42
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام7,728,000,000
  • سهام شناور7.57%
  • EPS272
  • P/Eگروه-
  • P/S8/4231
  • میانگین حجم یک ماه1/7M
  • میانگین حجم سه ماه2/8M
  • میانگین حجم یک سال4M
  • میانگین ارزش یک ماه8/6B
  • میانگین ارزش سه ماه15/7B
  • میانگین ارزش یک سال27/6B
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل: ونداد رستگار
   نشانی امور سهام:
   عسلویه

  نمادهای هم گروه (عرضه برق، گاز، بخارواب گرم)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  وهور
  و
  1/231,75513/4B131/9B7/2%-318M1/31%43/38
  دماوند
  د
  -0/6124,65050/4B135/5B7/39%-8/3B1/09%27/66
  مبین
  م
  -0/0537,19022/2B752/4B41/06%-2/2B0/61%9/16
  بفجر
  ب
  1/0124,76018/2B486/9B26/57%-3/8B0/62%8/76
  بکهنوج
  ب
  -0/121,73711/9B27/8B1/52%-3/9B0/92%-
  بگیلان
  ب
  2/3318,60015B81/3B4/43%4B16/79%23/21
  بزاگرس
  ب
  4/818,460139/4B51B2/78%26/3B1/62%20/77
  بجهرم
  ب
  2/643,286124/8B79/7B4/35%-429/2M1/59%27/79
  آبادا
  آ
  -4/9915,31092B38/1B2/08%-3/2B2/29%-
  بپیوند
  ب
  -0/1216,07020/5B48B2/62%-5/5B6/67%-