ثباغ

|مجاز
ثباغ|فرابورس
آخرین قیمت
12,150-1.62%
قیمت پایانی
12,340
حجم(مشکوک)
127/5K
 • ارزش معاملات
  1/6B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  ثباغ
  • ارزش بازار16B
  • تعداد معاملات45
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول0
  • سرانه خرید حقیقی5/7K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  13,690بازه قیمت روز11,910
  1/1B
  حقیقی
  1/1B
  0
  حقوقی
  0
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا1/3M
  • تعداد سهام1,320,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  ثنام
  ث
  2.971,6233/9B3/9B-586/7M4.00%
  ثجوان
  ث
  2.877,3402B19/2B-02.25%
  ثالوند
  ث
  -1.9814,03011/2B11/1B-01.11%
  ثقزوی
  ث
  -2.0012,520567/4M2/5B-01.00%
  ثرود
  ث
  6.1314,65012/2B7/4B-5/1M0.93%
  ثتوسا
  ث
  2.9918,410963/6M1/8B-03.67%
  ثتران
  ث
  0.104,9699/3B9B-00.42%
  ثزاگرس
  ث
  0.7128,0002/1B1/9B-01.50%
  ثشرق
  ث
  4.957,07011/3B7/9B-2/7B5.94%
  ثعمرا
  ث
  4.3112,99032/8B17/3B-01.25%
  ثشاهد
  ث
  6.9514,32059/8B57/4B-642/3M1.46%
  ثغرب
  ث
  -8,4706/7B10/2B-00.64%
  کرمان
  ک
  3.091,45781/2B62/5B-1/6B0.73%
  آباد
  آ
  4.9837,73012/4B9/2B-17/4M1.24%
  ثپردیس
  ث
  2.346,54018/1B13/1B-00.85%
  ثاخت
  ث
  -2.223,84824/3B34/1B--4/7B0.60%
  ثنوسا
  ث
  3.565,5234/9B14/9B--159/5M0.96%
  ثاژن
  ث
  1.995,142576/9M2/1B-03.50%
  ثبهساز
  ث
  1.752,50830/2B50/2B-01.69%
  ثامید
  ث
  1.562,03142/5B131/3B-2B1.08%
  ثجنوب
  ث
  1.7310,56014/1B14/8B-2/9B0.97%