وملل

آخرین قیمت
4,1033/38%
قیمت پایانی
4,0903/05%
حجم(مشکوک)
9/6M

وملل

|مجاز
اعتباری ملل|فرابورس
آخرین قیمت
4,1033/38%
قیمت پایانی
4,0903/05%
حجم(مشکوک)
9/6M
 • ارزش معاملات
  39/3B
 • تاثیر در شاخص
  4/36
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-17/82%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  وملل
  • ارزش بازار82/1B
  • تعداد معاملات513
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-5/2B
  • سرانه خرید حقیقی45/2K
  • قدرت خریدار به فروشنده1/14
  4,177بازه قیمت روز3,781
  29/2B
  حقیقی
  34/4B
  10B
  حقوقی
  4/8B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  1/29
  RSI
  49/05
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام20,000,000,000
  • سهام شناور67.47%
  • EPS-822
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه0
  • میانگین حجم سه ماه5/9M
  • میانگین حجم یک سال4/1M
  • میانگین ارزش یک ماه0
  • میانگین ارزش سه ماه15/2B
  • میانگین ارزش یک سال18/4B
  • زمینه فعالیت: بانک صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: M.ATARAN2349@GMAIL.COMتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: سید امین جوادی
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه (بانکها و موسسات اعتباری)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  دی
  د
  0/071,462874/9B199/7B3/13%-1/07%-
  وبملت
  و
  1/995,1201/2T1/8T28/37%49/4B1/36%3/07
  توسعه
  ت
  -0/982,7175/3B00%---
  وشهر
  و
  2/6812,270257/9B190/8B2/99%-0/48%-
  وپست
  و
  -2/499,64033/7B154/1B2/41%2B1/21%4/57
  وآیند
  و
  -1/9210,083179/2B159/5B2/5%---
  وسالت
  و
  044,650291/7B333B5/22%-1/16%-
  وکار
  و
  0/532,82528/7B129/9B2/04%01/09%11/13
  سامان
  س
  2/893,667198/2B179B2/8%14/4B1/74%3/22
  وپاسار
  و
  -0/113,543200/4B970/1B15/2%-0/62%3/55
  وسینا
  و
  2/064,86367/5B124/4B1/95%37/7B2/23%10/13
  وبصادر
  و
  2/412,868345/2B507/6B7/95%8/7B1/95%73/54
  وتجارت
  و
  3/283,096935/5B697/8B10/93%-1/53%7/24
  وخاور
  و
  0/195,1308/5B179/9B2/82%-2/6B0/96%7/52
  وپارس
  و
  0/532,464136/7B383/3B6%10/2B1/13%-
  ونوین
  و
  3/825,145895/5B155/5B2/44%149/1B0/69%5/15
  وزمین
  و
  0/957,45036/8B29/8B0/47%8/9B1/64%-
  سمایه
  س
  36,12014/4B24/7B0/39%03/42%-
  وگردش
  و
  2/9110,260199/2B153/9B2/41%103/6B1/72%22/11