زپارس

آخرین قیمت
54,020-2/23%
قیمت پایانی
55,070-0/33%
حجم(مشکوک)
679/3K

زپارس

|مجاز
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس|بورس
آخرین قیمت
54,020-2/23%
قیمت پایانی
55,070-0/33%
حجم(مشکوک)
679/3K
 • ارزش معاملات
  37/4B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-18/57%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  زپارس
  • ارزش بازار75/4B
  • تعداد معاملات631
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول305/5M
  • سرانه خرید حقیقی2/6K
  • قدرت خریدار به فروشنده0/73
  56,040بازه قیمت روز50,720
  33/5B
  حقیقی
  33/2B
  3/3B
  حقوقی
  3/6B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  51/23
  درصد سهم از صنعت
  15/43
  RSI
  45/88
  • حجم مبنا558/1K
  • تعداد سهام1,395,340,000
  • سهام شناور7.60%
  • EPS1,080
  • P/Eگروه-
  • P/S18/6672
  • میانگین حجم یک ماه697/4K
  • میانگین حجم سه ماه979/7K
  • میانگین حجم یک سال959/5K
  • میانگین ارزش یک ماه44B
  • میانگین ارزش سه ماه52/2B
  • میانگین ارزش یک سال41/8B
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل: اکبر محمدزاده
   نشانی امور سهام:
   استان اردبیل - پارس آباد -

  نمادهای هم گروه (زراعت و خدمات وابسته)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  آینده
  آ
  -1/977,99021/5B3/3B0/68%730/2M1/16%-
  تلیسه
  ت
  4/775,019115/2B25/1B5/14%434/1M1/25%28/12
  زمگسا
  ز
  -0/8439,24013/6B11/7B2/39%408/9M0/76%9/54
  آبین
  آ
  -2/946,98057/2B12/5B2/56%-4/7B0/92%80/31
  زگلدشت
  ز
  -3/627,05039/3B18/7B3/83%-0/6%24/36
  زشگزا
  ز
  3/710,38044/5B10B2/04%4/6B1/91%13/68
  زبینا
  ز
  2/754,33442/5B15/8B3/23%430/5M1/01%12/7
  زقیام
  ز
  03,29742/6B22/7B4/64%253/9M1/07%14/01
  زکشت
  ز
  -3/422,85059/9B13/6B2/79%-696/9M0/84%20/32
  جوین
  ج
  2/18,19029/5B61/5B12/59%-4B1/27%7/94
  زدشت
  ز
  -0/2737,90084/3B25/6B5/24%-12/3B0/64%21/48
  زماهان
  ز
  3/059,39020/4B10/7B2/19%263/7M1/27%30/81
  سیمرغ
  س
  -1/8928,82053/1B37/2B7/61%-2/6B0/82%8/56
  زفکا
  ز
  -3/4221,650154/9B31/8B6/51%22/6B0/99%12/82
  زشریف
  ز
  5/186,80086/1B16/6B3/4%34B2/19%13/42
  زکوثر
  ز
  0/9426,590124/3B53/8B11/01%36/8B2/76%13/55
  زملارد
  ز
  4/9825,050394/3B20/2B4/14%-2/73%-
  سپید
  س
  -6/9926,790455/4B80/3B16/43%-0/34%-
  زفجر
  ز
  4/9819,40022/3B17/5B3/57%-257/33%-