وسینا

آخرین قیمت
4,8992/06%
قیمت پایانی
4,8631/31%
حجم(مشکوک)
13/9M

وسینا

|مجاز
بانک سینا|بورس
آخرین قیمت
4,8992/06%
قیمت پایانی
4,8631/31%
حجم(مشکوک)
13/9M
 • ارزش معاملات
  67/5B
 • تاثیر در شاخص
  43/43
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-10/28%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  وسینا
  • ارزش بازار124/4B
  • تعداد معاملات566
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول37/7B
  • سرانه خرید حقیقی73/1K
  • قدرت خریدار به فروشنده2/23
  5,160بازه قیمت روز4,500
  54/1B
  حقیقی
  24/5B
  1/8B
  حقوقی
  31/4B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  10/13
  درصد سهم از صنعت
  1/96
  RSI
  51/06
  • حجم مبنا10/2M
  • تعداد سهام25,383,850,000
  • سهام شناور17.45%
  • EPS230
  • P/Eگروه-
  • P/S1/9336
  • میانگین حجم یک ماه17/9M
  • میانگین حجم سه ماه13/6M
  • میانگین حجم یک سال13/1M
  • میانگین ارزش یک ماه39/4B
  • میانگین ارزش سه ماه29/4B
  • میانگین ارزش یک سال30/3B
  • زمینه فعالیت: بانک صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل: محمد رضا پيشرو
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه (بانکها و موسسات اعتباری)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  دی
  د
  0/071,462874/9B199/7B3/15%-1/07%-
  وبملت
  و
  1/995,1201/2T1/8T28/56%49/4B1/36%3/07
  وملل
  و
  3/384,09039/3B82/1B1/29%-5/2B1/14%-
  توسعه
  ت
  -0/982,7175/3B00%---
  وشهر
  و
  2/6812,270257/9B190/8B3/01%-0/48%-
  وپست
  و
  -2/499,64033/7B154/1B2/43%2B1/21%4/57
  وآیند
  و
  -1/9210,083179/2B159/5B2/52%---
  وسالت
  و
  044,650291/7B333B5/25%-1/16%-
  وکار
  و
  0/532,82528/7B129/9B2/05%01/09%11/13
  سامان
  س
  2/893,667198/2B179B2/82%14/4B1/74%3/22
  وپاسار
  و
  -0/113,543200/4B970/1B15/3%-0/62%3/55
  وبصادر
  و
  2/412,868345/2B507/6B8/01%8/7B1/95%73/54
  وتجارت
  و
  3/283,096935/5B697/8B11%-1/53%7/24
  وخاور
  و
  0/195,1308/5B179/9B2/84%-2/6B0/96%7/52
  وپارس
  و
  0/532,464136/7B383/3B6/04%10/2B1/13%-
  ونوین
  و
  3/825,145895/5B155/5B2/45%149/1B0/69%5/15
  وزمین
  و
  0/957,45036/8B29/8B0/47%8/9B1/64%-
  سمایه
  س
  36,12014/4B24/7B0/39%03/42%-
  وگردش
  و
  2/9110,260199/2B153/9B2/43%103/6B1/72%22/11