پتایر

آخرین قیمت
2,8050/97%
قیمت پایانی
2,8382/16%
حجم(مشکوک)
32/7M

پتایر

|مجاز
ایران تایر|بورس
آخرین قیمت
2,8050/97%
قیمت پایانی
2,8382/16%
حجم(مشکوک)
32/7M
 • ارزش معاملات
  92/9B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-11/01%
  • صنعت
  • بورس-1/07%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  پتایر
  • ارزش بازار36/5B
  • تعداد معاملات1,481
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول2/2B
  • سرانه خرید حقیقی68/3K
  • قدرت خریدار به فروشنده1/02
  2,940بازه قیمت روز2,556
  92/8B
  حقیقی
  90/6B
  0
  حقوقی
  2/2B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  30/47
  درصد سهم از صنعت
  12/82
  RSI
  51/06
  • حجم مبنا5/3M
  • تعداد سهام13,000,000,000
  • سهام شناور27.42%
  • EPS45
  • P/Eگروه-
  • P/S1/0732
  • میانگین حجم یک ماه28/3M
  • میانگین حجم سه ماه21/9M
  • میانگین حجم یک سال26/2M
  • میانگین ارزش یک ماه35/8B
  • میانگین ارزش سه ماه26/7B
  • میانگین ارزش یک سال38/4B
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل: حميدرضا عبدالمالکي
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه (لاستیک و پلاستیک)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  پلوله
  پ
  -0/1338,25010/9B8/6B3/01%-389M1/67%5/62
  پکویر
  پ
  -0/326,25039/3B41B14/42%-5/8B1/19%23/92
  پشاهن
  پ
  4/9971,250438/9M4/5B1/58%02/25%41/81
  پاسا
  پ
  4/9714,950124/7B28/5B10/02%-0/99%9/45
  پلاست
  پ
  2/9814,19070/4B7/1B2/49%29/7B1/47%10/79
  پلاسک
  پ
  4/9910,31016/6B15/1B5/29%8/4B24/9%-
  پسهند
  پ
  -1/2753,2806/3B18/5B6/52%-407/4M1/19%7/7
  پدرخش
  پ
  -4/2111,84039/4B5/8B2/04%-292/8M0/97%28/92
  پکرمان
  پ
  -2/4226,3803/7B65/2B22/91%-1/1B0/98%31/03
  پیزد
  پ
  0/1117,97041/3B35/8B12/58%2/5B3/13%125/5
  پار تا
  پ
  511,54091B54/5B19/14%17/5B1/35%-