سیتا

آخرین قیمت
18,3800%
قیمت پایانی
18,300-0/44%
حجم(مشکوک)
2/6M

سیتا

|مجاز
سرمایه گذاری سیمان تامین|بورس
آخرین قیمت
18,3800%
قیمت پایانی
18,300-0/44%
حجم(مشکوک)
2/6M
 • ارزش معاملات
  47/6B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-0/43%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  سیتا
  • ارزش بازار202/2B
  • تعداد معاملات2,575
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-
  • سرانه خرید حقیقی6/6K
  • قدرت خریدار به فروشنده5/47
  19,640بازه قیمت روز17,780
  23/5B
  حقیقی
  46/8B
  23/4B
  حقوقی
  16/4M
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  10/15
  RSI
  -
  • حجم مبنا4/4M
  • تعداد سهام11,000,000,000
  • سهام شناور10.52%
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: سرمایه گذاری صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل: رضا جمارانیان
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه (سیمان، اهک و گچ)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  سآبیک
  س
  0/9720,73052/9B61/8B3/1%-5/47%6/36
  سبزوا
  س
  -2/736,420107/1B24/1B1/21%1/4B1/18%22/07
  سباقر
  س
  0/4323,0509/2B13/9B0/7%2/3B2/24%12/01
  سفانو
  س
  0/196,9404/3B48/5B2/44%-262/8M0/95%6/53
  سصوفی
  س
  2/3934,13027/2B37/7B1/89%-27/8M1/46%5/86
  سخواف
  س
  2/992,0007/3B5/7B0/29%03/15%-
  سدور
  س
  -1/4614,34058B9/1B0/46%5/4B0/99%17/86
  ساراب
  س
  1/5334,0201/3B43/5B2/18%370/2K1/65%7/6
  سفارس
  س
  040,090153/5B226B11/35%-4/1B1/85%4/72
  سجام
  س
  -0/872,9973/5B19/8B1%-602/3M1/73%19/68
  سیلام
  س
  529,610102/7B35/5B1/78%61/5B10/94%7/04
  سبجنو
  س
  -1/2451,5104/5B20B1%-1/4B0/75%6/09
  ساروم
  س
  0/148,87016/9B48/4B2/43%86/1M1/25%6/21
  سخاش
  س
  0/1894,26016/4B18/9B0/95%1/5B1/41%6/62
  سمتاز
  س
  -1/154,3006/5B53/9B2/7%524/2M1/02%6/29
  سکرما
  س
  -128,96016/4B43B2/16%-1/3B1/5%6/27
  سقاین
  س
  -0/7377,92046/5B19/4B0/98%-3/4M1/07%10/43
  سنیر
  س
  1/1854,32081/5B12/2B0/61%11/1B1/31%18/31
  سشمال
  س
  -1/2417,43015/2B29/7B1/49%-1/1B0/88%7/15
  سیدکو
  س
  4/9719,470153/8B118B5/92%-0/88%7/34
  سهرمز
  س
  1/9822,89012/2B42/2B2/12%-6/7B0/89%8/83
  سمازن
  س
  0/8123,50013/1B58/4B2/93%148/6M1/35%6/91
  سصفها
  س
  -5218,53038B108/6B5/45%-13/7B0/07%25/64
  سلار
  س
  2/9250,1006/6B12B0/6%1/3B2/72%32/04
  سپاها
  س
  0/6421,98026/5B53/9B2/7%894/9M1/4%4/82
  سرود
  س
  -1/2841,32012/8B33/1B1/66%-5B0/67%5/75
  سشرق
  س
  -0/8314,32047/7B38/2B1/92%-9/2B0/79%5/14
  سغرب
  س
  6/4641,12061/7B20/7B1/04%11B1/13%6/3
  سدشت
  س
  2/2446,9901/4B56/6B2/84%-139/8M1/31%11/73
  سهگمت
  س
  0/1455,90020/2B40/9B2/05%404M1/32%5/73
  سبهان
  س
  -4/9994,51061/5B18/8B0/95%-10/8B0/5%12/25
  سکرد
  س
  2/2810,27020B22/7B1/14%571/4M1/29%15/06
  سفار
  س
  -0/41175,20029/4B41/3B2/07%-6/7B0/82%10/62
  سخوز
  س
  -0/4754,79042/4B76/7B3/85%-3/4B1/13%10/64
  ساربیل
  س
  -2/9259,66089B85/6B4/3%-0/41%6/21
  ستران
  س
  0/9863,76065/8B112B5/62%-3/6B1/51%7/74
  سخزر
  س
  -5/3637,88058/9B18/7B0/94%-2/5B0/92%9/15
  سکارون
  س
  2/9970,55015/1B14/8B0/74%2/2B1/56%-
  ساوه
  س
  -4/23147,15056/7B94/9B4/77%-9/1B1/41%10/79
  سغدیر
  س
  3/3110,3206/9B69B3/46%1/8B2/08%-
  اردستان
  ا
  0/0727,64025/8B31/1B1/56%-2/8B7/57%-
  سارو ج
  س
  1/0438,500301/7M52/1B2/62%-104/6M0/6%-