کساوه

آخرین قیمت
74,900-2/22%
قیمت پایانی
75,880-0/94%
حجم(مشکوک)
96/9K

کساوه

|مجاز
صنایع کاشی و سرامیک سینا|بورس
آخرین قیمت
74,900-2/22%
قیمت پایانی
75,880-0/94%
حجم(مشکوک)
96/9K
 • ارزش معاملات
  7/3B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-13/39%
  • صنعت
  • بورس-1/07%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  کساوه
  • ارزش بازار39/7B
  • تعداد معاملات140
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-595/1M
  • سرانه خرید حقیقی1/3K
  • قدرت خریدار به فروشنده0/6
  85,830بازه قیمت روز74,610
  6/1B
  حقیقی
  6/7B
  1/1B
  حقوقی
  525/6M
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  7/98
  درصد سهم از صنعت
  32/71
  RSI
  45/07
  • حجم مبنا211/8K
  • تعداد سهام529,550,000
  • سهام شناور20.54%
  • EPS5,625
  • P/Eگروه-
  • P/S2/4434
  • میانگین حجم یک ماه695/4K
  • میانگین حجم سه ماه438/9K
  • میانگین حجم یک سال824/7K
  • میانگین ارزش یک ماه29/3B
  • میانگین ارزش سه ماه17/1B
  • میانگین ارزش یک سال35/7B
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@sinatile.irتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: رضا عزیزیان
   نشانی امور سهام:
   شهر صنعتی کاوه خیابان نهم

  نمادهای هم گروه (کاشی و سرامیک)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  کحافظ
  ک
  0/387,95026/7B40/6B33/5%-14/5B0/62%8/42
  کصدف
  ک
  2/9538,35048/3B9/2B7/59%-2/03%16/53
  کپارس
  ک
  1/2310,73027/1B17/5B14/45%-0/92%7/18
  کترام
  ک
  -2/4716,69018/2B14/8B12/24%-4B1/18%8/43
  کسعدی
  ک
  511,1704/5B11/6B9/53%3B30/77%10/23
  کلوند
  ک
  0/4346,9407/9B18/7B15/42%-227M0/71%8/69
  کهرام
  ک
  -1/9451,5501/2B3/8B3/13%00/2%-
  کآرا
  ک
  35,00980/8M5B4/14%02%-