سهرمز

آخرین قیمت
23,4901/16%
قیمت پایانی
23,3300/47%
حجم(مشکوک)
896/3K

سهرمز

|مجاز
سیمان‌هرمزگان‌|بورس
آخرین قیمت
23,4901/16%
قیمت پایانی
23,3300/47%
حجم(مشکوک)
896/3K
 • ارزش معاملات
  20/9B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-5/47%
  • صنعت
  • بورس-1/07%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  سهرمز
  • ارزش بازار42/8B
  • تعداد معاملات165
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-546M
  • سرانه خرید حقیقی13/1K
  • قدرت خریدار به فروشنده1/28
  23,910بازه قیمت روز21,650
  13/2B
  حقیقی
  13/7B
  7/7B
  حقوقی
  7/2B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  8/83
  درصد سهم از صنعت
  2/04
  RSI
  52/06
  • حجم مبنا729/6K
  • تعداد سهام1,824,000,000
  • سهام شناور10.68%
  • EPS2,914
  • P/Eگروه-
  • P/S2/4327
  • میانگین حجم یک ماه794/4K
  • میانگین حجم سه ماه1/8M
  • میانگین حجم یک سال1/5M
  • میانگین ارزش یک ماه20B
  • میانگین ارزش سه ماه46/5B
  • میانگین ارزش یک سال33/6B
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل: مهدي باشتي
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه (سیمان، اهک و گچ)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  سآبیک
  س
  -0/5320,45021/2B60/7B2/89%-3/6B8/27%6/36
  سبزوا
  س
  0/626,670204/2B24/5B1/16%38/3B1/93%22/07
  سباقر
  س
  -2/8222,8507B13/4B0/64%01/56%12/01
  سفانو
  س
  -1/9895,13024/3B47/4B2/25%-5/3B0/69%6/53
  سصوفی
  س
  -3/0233,01025/1B36B1/71%-12/6B0/66%5/86
  سخواف
  س
  2/962,1216/5B6/1B0/29%04/47%-
  سدور
  س
  -2/7213,59076/2B8/7B0/41%2/4B1/03%17/86
  ساراب
  س
  0/0334,0202B42/9B2/04%204M2/46%7/6
  سفارس
  س
  -0/1239,420120/3B225B10/7%-11/9B1/6%4/72
  سجام
  س
  0/452,9208/3B19/5B0/93%-1/7B2/56%19/68
  سیلام
  س
  -0/6831,360391/6B37/1B1/76%-30/9B0/67%7/04
  سبجنو
  س
  -1/0150,0806/2B19/5B0/93%-1/1B1/45%6/09
  ساروم
  س
  -3/6546,79017/4B46/5B2/21%-2/7B0/52%6/21
  سخاش
  س
  092,89011/9B18/7B0/89%-5/8B0/73%6/62
  سمتاز
  س
  0/4653,7006/5B54/1B2/57%-1/6B1/83%6/29
  سکرما
  س
  -2/3628,5905B42/2B2/01%-1/4B0/98%6/27
  سقاین
  س
  -4/9975,33031/5B18/7B0/89%-4/7B0/71%10/43
  سنیر
  س
  0/0252,52044/5B11/9B0/57%00/9%18/31
  سشمال
  س
  -0/8617,4306/4B29/5B1/4%-3B0/72%7/15
  سیدکو
  س
  -5/9616,64059/6B99/4B4/73%-20B0/4%15/45
  سمازن
  س
  0/1323,18027/9B58B2/76%-19/5B0/66%6/91
  سصفها
  س
  -5197,23040/2B98/6B4/69%-19/1B0/11%25/64
  سلار
  س
  2/9651,85016/5B12/2B0/58%-4/2B1/3%32/04
  سپاها
  س
  -0/6921,73063B53/1B2/53%-3/8B1/24%4/82
  سرود
  س
  -0/6440,85024/8B32/9B1/56%-21/8B0/16%5/75
  سشرق
  س
  -0/7814,00064/4B37/3B1/77%-7/3B1/11%5/14
  سغرب
  س
  -0/8740,88026/1B20/6B0/98%7/8B3/5%6/3
  سدشت
  س
  0/2847,1001/9B55/7B2/65%-431/9M1/53%11/73
  سهگمت
  س
  -0/1455,80024/4B40/7B1/93%-12/3B0/64%5/73
  سبهان
  س
  3/2193,23030/8B18/7B0/89%-11/6B1/21%12/25
  سکرد
  س
  -0/7710,46032/8B22/6B1/08%-1/9B1/26%15/06
  سفار
  س
  1/73188,05058B43/3B2/06%7/5B1/35%10/62
  سخوز
  س
  0/0954,13018/6B76/4B3/63%-4/2B1/65%10/64
  ساربیل
  س
  -2/9259,66089B85/6B4/07%-0/41%6/21
  ستران
  س
  0/0561,91051/3B109/5B5/21%-19/8B1/06%7/74
  سخزر
  س
  -4/137,42012/5B18/5B0/88%-1B0/96%9/15
  سکارون
  س
  -2/9770,55023/5B14/7B0/7%-4B0/81%-
  ساوه
  س
  -4/32139,55046/7B90B4/28%-7/7B1/62%10/79
  سیتا
  س
  0/2218,22059/5B200/5B9/53%-14/1B10/04%-
  سغدیر
  س
  2/210,53011/9B69/4B3/3%-4/4B0/96%-
  اردستان
  ا
  0/6128,07057/2B31/9B1/52%-26B5/1%-
  سارو ج
  س
  -0/5238,500466/1M51/3B2/44%-83/7M0/7%-