سهگمت

آخرین قیمت
56,1000/14%
قیمت پایانی
55,900-0/21%
حجم(مشکوک)
361/7K

سهگمت

|مجاز
سیمان هگمتان|بورس
آخرین قیمت
56,1000/14%
قیمت پایانی
55,900-0/21%
حجم(مشکوک)
361/7K
 • ارزش معاملات
  20/2B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-2/53%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  سهگمت
  • ارزش بازار40/9B
  • تعداد معاملات174
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول404M
  • سرانه خرید حقیقی4/5K
  • قدرت خریدار به فروشنده1/32
  60,100بازه قیمت روز52,240
  14/8B
  حقیقی
  14/4B
  5/4B
  حقوقی
  5/8B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  5/73
  درصد سهم از صنعت
  1/9
  RSI
  55/03
  • حجم مبنا291/5K
  • تعداد سهام728,789,000
  • سهام شناور15.79%
  • EPS6,469
  • P/Eگروه-
  • P/S2/6329
  • میانگین حجم یک ماه265/1K
  • میانگین حجم سه ماه328/3K
  • میانگین حجم یک سال333/6K
  • میانگین ارزش یک ماه9/2B
  • میانگین ارزش سه ماه10B
  • میانگین ارزش یک سال9/3B
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل: منصور قدمي
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه (سیمان، اهک و گچ)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  سآبیک
  س
  0/9720,73052/9B61/8B2/87%-5/47%6/36
  سبزوا
  س
  -2/736,420107/1B24/1B1/12%1/4B1/18%22/07
  سباقر
  س
  0/4323,0509/2B13/9B0/65%2/3B2/24%12/01
  سفانو
  س
  0/196,9404/3B48/5B2/25%-262/8M0/95%6/53
  سصوفی
  س
  2/3934,13027/2B37/7B1/75%-27/8M1/46%5/86
  سخواف
  س
  2/992,0007/3B5/7B0/27%03/15%-
  سدور
  س
  -1/4614,34058B9/1B0/42%5/4B0/99%17/86
  ساراب
  س
  1/5334,0201/3B43/5B2/02%370/2K1/65%7/6
  سفارس
  س
  040,090153/5B226B10/5%-4/1B1/85%4/72
  سجام
  س
  -0/872,9973/5B19/8B0/92%-602/3M1/73%19/68
  سیلام
  س
  529,610102/7B35/5B1/65%61/5B10/94%7/04
  سبجنو
  س
  -1/2451,5104/5B20B0/93%-1/4B0/75%6/09
  ساروم
  س
  0/148,87016/9B48/4B2/25%86/1M1/25%6/21
  سخاش
  س
  0/1894,26016/4B18/9B0/88%1/5B1/41%6/62
  سمتاز
  س
  -1/154,3006/5B53/9B2/5%524/2M1/02%6/29
  سکرما
  س
  -128,96016/4B43B2%-1/3B1/5%6/27
  سقاین
  س
  -0/7377,92046/5B19/4B0/9%-3/4M1/07%10/43
  سنیر
  س
  1/1854,32081/5B12/2B0/57%11/1B1/31%18/31
  سشمال
  س
  -1/2417,43015/2B29/7B1/38%-1/1B0/88%7/15
  سیدکو
  س
  4/9719,470153/8B118B5/48%-0/88%7/34
  سهرمز
  س
  1/9822,89012/2B42/2B1/96%-6/7B0/89%8/83
  سمازن
  س
  0/8123,50013/1B58/4B2/71%148/6M1/35%6/91
  سصفها
  س
  -5218,53038B108/6B5/04%-13/7B0/07%25/64
  سلار
  س
  2/9250,1006/6B12B0/56%1/3B2/72%32/04
  سپاها
  س
  0/6421,98026/5B53/9B2/5%894/9M1/4%4/82
  سرود
  س
  -1/2841,32012/8B33/1B1/54%-5B0/67%5/75
  سشرق
  س
  -0/8314,32047/7B38/2B1/78%-9/2B0/79%5/14
  سغرب
  س
  6/4641,12061/7B20/7B0/96%11B1/13%6/3
  سدشت
  س
  2/2446,9901/4B56/6B2/63%-139/8M1/31%11/73
  سبهان
  س
  -4/9994,51061/5B18/8B0/87%-10/8B0/5%12/25
  سکرد
  س
  2/2810,27020B22/7B1/05%571/4M1/29%15/06
  سفار
  س
  -0/41175,20029/4B41/3B1/92%-6/7B0/82%10/62
  سخوز
  س
  -0/4754,79042/4B76/7B3/56%-3/4B1/13%10/64
  ساربیل
  س
  -2/9259,66089B85/6B3/97%-0/41%6/21
  ستران
  س
  0/9863,76065/8B112B5/2%-3/6B1/51%7/74
  سخزر
  س
  -5/3637,88058/9B18/7B0/87%-2/5B0/92%9/15
  سکارون
  س
  2/9970,55015/1B14/8B0/69%2/2B1/56%-
  ساوه
  س
  -4/23147,15056/7B94/9B4/41%-9/1B1/41%10/79
  سیتا
  س
  018,30047/6B202/2B9/39%-5/47%-
  سغدیر
  س
  3/3110,3206/9B69B3/2%1/8B2/08%-
  اردستان
  ا
  0/0727,64025/8B31/1B1/45%-2/8B7/57%-
  سارو ج
  س
  1/0438,500301/7M52/1B2/42%-104/6M0/6%-