ساراب

|مجاز
ساراب|بورس
آخرین قیمت
27,2200.41%
قیمت پایانی
27,120
حجم(مشکوک)
28/7K
 • ارزش معاملات
  783/6M
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۱/۸توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده

اطلاعات معاملاتی نماد

ساراب
 • ارزش بازار34/3B
 • تعداد معاملات21
 • تغییر مالکیت0%
 • خالص جریان ورود خروج پول0
 • سرانه خرید حقیقی2/8K
 • قدرت خریدار به فروشنده0
28,930بازه قیمت روز25,150
682/8M
حقیقی
682/8M
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم متوسط
P/E
-
درصد سهم از صنعت
0
RSI
-
 • حجم مبنا551/9K
 • تعداد سهام1,260,000,000
 • سهام شناور-
 • EPS-
 • P/Eگروه-
 • P/S-
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-

نمادهای هم گروه

نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
سآبیک
س
0.3818,47015/8B54/6B--3/1B3.34%
فسا
ف
2.909342/1B3/3B-01.00%
فالوم
ف
0.219,6303/6B13/5B--147/4M0.81%
پلوله
پ
2.9930,5509/2B7B-5/8B9.65%
لپیام
ل
-2.9530,550396/2M5/3B--296/5M0.25%
وتوشه
و
-0.486,2404/4B37/4B-1/2B0.82%
نیرو
ن
-0.6239,00020B5/4B--3/6B0.58%
فرآور
ف
5.6932,75094/8B21/4B-21/4B1.29%
تاپیکو
ت
2.9318,93045/4B1959B-3/6B0.86%
سبزوا
س
2.265,43057/1B20/4B--5/7B0.62%
سباقر
س
0.0617,400965M10/4B--553/9M1.70%
لازما
ل
1.7922,4502/7B4/9B-03.00%
کایتا
ک
2.9131,0501/9B6/4B-194/8M1.43%
بایکا
ب
2.9615,880802/7M8/2B-02.00%
خاذین
خ
3.202,96127/4B13/4B--109/9M1.02%
خصدرا
خ
2.972,33716/9B61/9B-943/6M3.94%
غمینو
غ
-1.7210,46021/8B15/4B--361/4M0.71%
فملی
ف
-0.628,000248/9B4794B--34/2B0.55%
خنصیر
خ
0.1717,12085B24/7B--2/9B1.29%
سپرمی
س
0.9537,050852/9M1/3B-5M24.33%
حسینا
ح
1.7313,9402B35/3B-840/7M1.40%
ساذری
س
-0.128,3203/2B1/9B-00.94%
فولای
ف
-1.355,85016/3B6/6B--448M0.62%
بشهاب
ب
5.0023,12036/6B17/2B--2/9B1.31%
قاسم
ق
4.907,66032/3B38/5B--15B0.88%
سفانو
س
0.4092,9503B46/7B--213/8M0.69%
پاکشو
پ
3.806,09012/2B301/9B--2/3B0.85%
سصوفی
س
-0.4632,7404/4B35/9B-629/6M0.95%
خگستر
خ
2.664,815538/1B192/4B--24/5B0.80%
خودکفا
خ
2.968,34015/8B62/5B-5/5B6.50%
وسنا
و
2.2515,4804/3B53/3B-2/2B3.44%
وآذر
و
4.7211,210614/2B20/2B-19/6B0.79%
شتولی
ش
1.9918,150517/7M4/6B-00.75%
وتوس
و
-1.7915,5706/8B30/7B-00.49%
تپکو
ت
2.961,80926/8B38/2B-011.33%
غگل
غ
-0.224,57937/9B45/9B--4/1B0.73%
سفارود
س
2.9412,2302/5B1/5B-01.13%
شلرد
ش
-0.228,97089B81/7B--381/5M0.48%
وآتوس
و
-3.00194,6501/5B4B-00.75%
داراب
د
2.931,026534/2M3/6B-02.14%
غدیس
غ
0.8417,82096/8B21B--3/4B0.49%
فمراد
ف
4.9921,95046/4B7/7B-638/5M1.19%
غدشت
غ
1.1733,15027/9B22/4B-00.83%
فاهواز
ف
0.753,9882/4B22/7B-01.05%
وارس
و
1.1019,05014/4B9/7B--648/3M1.10%
ساینا
س
1.5033,35011/4B8/5B--63/6M0.75%
فنرژی
ف
1.9727,9001/1B4/6B-051.50%
مارون
م
-0.33182,800514/1M1457/6B-00.61%
شتوکا
ش
-0.6618,2502/1B6/8B-00.92%
بکاب
ب
4.9939,86065/3B5/7B-804/8M1.25%
پشاهن
پ
-2.9966,900428/7M3/9B-00.33%
واعتبار
و
7.003,53123/5B6/4B-374/3M1.99%
کساپا
ک
0.0330,37023/7B19/1B-00.93%
شکبیر
ش
-0.4588,25053/5B316/3B--52/8B0.01%
غدام
غ
4.9955,83046/6B9B-819M1.26%
کمنگنز
ک
3.0418,99025/6B28/6B-501/5M0.82%
سدور
س
-2.7110,2309/2B6/5B-1/6B0.88%
کرازی
ک
-1.931,73938/5B36/4B--367/6M0.84%
ثاصفا
ث
-1.7216,820199/9M2/6B-02.00%
ممسنی
م
-1.5816,3806/7B22/5B--170/5M1.03%
سایرا
س
1.9638,6004/3B1/8B-2/1B0.93%
سفارس
س
-1.2029,79027/7B166/2B--675/4M0.69%
ومشان
و
-0.78149,05026/4B2/9B--1/2B1.36%
سجام
س
2.992,3707/5B16/1B-5/8B4.26%
پلاست
پ
0.0911,34021/9B5/6B--8/1B1.04%
شسم
ش
-1.99263,250415/7M2/6B-00.14%
فوکا
ف
-0.1413,9606/7B83/4B--678/5M0.96%
آینده
آ
-0.726,93014/9B2/9B-2/7B0.70%
فولاژ
ف
0.1216,5905/5B398/6B--2/4B0.92%
سیلام
س
-1.9515,8701/2B18/7B-01.00%
خفولا
خ
2.9238,700147/6B11/2B--9/5B1.33%
لخانه
ل
-2.3223,7002/6B20/9B--147/3M0.62%
حبندر
ح
2.9914,7908/7B11/1B-3B3.90%
غمهرا
غ
4.999,6206/8B18/8B-2/3B17.79%
ارفع
ا
-0.9925,15012/4B299/4B--4/5B0.95%
سفاسی
س
1.253,95910B2/6B--1/3B1.16%
کدما
ک
2.4064,18040/3B16/1B-00.83%
تکنو
ت
4.906,3702/6B5/6B-332M12.82%
حتاید
ح
3.136,47011/3B46/4B--179/8M1.88%
غفارس
غ
0.0910,7705/6B12/3B-76/6M0.80%
کفرآور
ک
0.3616,9509/3B3B-1B1.35%
سبجنو
س
0.0646,3102/2B18/1B--132/8M0.94%
زنجان
ز
2.982,1443/3B13/1B-1/4B5.02%
ساروم
س
-0.1936,9903/5B36/9B-212/8M0.52%
ثمسکن
ث
1.885,32036/1B34/2B-10/8B1.22%
تپمپی
ت
2.3825,4906B28/4B-721/4M2.98%
شرانل
ش
0.1280,3502/6B161B--1/1B0.42%
ولراز
و
2.8735,6506/9B2/2B-286M2.22%
تلیسه
ت
4.084,41968/8B22B-10/4B1.12%
خلیبل
خ
2.9031,1504/1B46/9B-317M1.42%
خلنت
خ
0.2334,14016/3B10/3B-00.49%
پارسان
پ
0.0837,29020/6B1511/9B-338/3M0.94%
بالاس
ب
4.9139,50088/9B5/9B-12/5B0.95%
سخاش
س
5.0089,11022/9B17/9B--14/5B0.76%
شکلر
ش
1.7237,40010/5B37/8B--1/1B1.19%
کسرا
ک
2.926,68188/5B29/2B--9/9M0.57%
کتوکا
ک
-1.088,25030/1B16/4B-00.38%
تپولا
ت
-2.9820,100860/9M2/5B-00.73%
فخاس
ف
4.9713,33011/1B320/4B-2/1B0.90%
خپویش
خ
-0.6519,76017B35B-932/1M0.82%
دهدشت
د
-2.0014,0809/6B22B--4/3B1.03%
کاما
ک
0.574,629108/2B94/6B--741/5M0.54%
جهرم
ج
2.939253B3/1B-01.68%
سمتاز
س
2.9745,4501/2B46/8B-509M12.72%
سکرما
س
1.4022,1402/1B33/6B-00.70%
کیسون
ک
-0.802,10713/7B42/5B--422M1.00%
غبهنوش
غ
4.1360,6308/8B22/4B-01.22%
بمیلا
ب
2.9410,49013/3B11/9B--1/4B1.70%
زمگسا
ز
4.9536,62023/4B11B-3/7B2.90%
کازرو
ک
-0.6716,2606B20/2B--2/9B1.08%
ومعادن
و
-0.166,29070/3B1208/4B--21/5B0.49%
لپارس
ل
3.3298,37046/8B29/5B--774/3M0.84%
شفارس
ش
6.981,52452/1B18/5B--222/9M0.62%
سقاین
س
4.9856,2109/9B14/3B-2/6B2.95%
واحیا
و
2.9819,37019/3B155B--5/3B4.05%
شصفها
ش
-0.20175,3503/6B52/6B--1/1B0.89%
خزر
خ
3.674,52541/9B16/4B-234/8M1.35%
فافزا
ف
0.9343,1503/5B3/9B-268/5M2.27%
شلعاب
ش
-0.119,31010/1B5/6B--1/9B1.34%
ورنا
و
2.697,140118/1B84/8B-26/3B1.09%
وپترو
و
0.4420,56010/9B37/4B-171/2M0.75%
غبشهر
غ
2.953,27473/2B97/8B-2/8B1.27%
وثوق
و
1.7426,05027/7B8/4B--37/5M0.98%
کگاز
ک
4.4423,33017/2B19/8B-254M1.33%
کباده
ک
-1.8511,35012B8/3B--2B0.55%
کقزوی
ک
-2.3523,10012/1B32/6B--3B0.73%
فسدید
ف
-0.9583,9501/9B8/2B-00.38%
وپخش
و
2.3641,0504/9B149/1B-106/1M1.38%
سنیر
س
1.8738,43019/9B8/9B-00.78%
فزرین
ف
-1.895,35812/9B16/1B--600/8M0.51%
ویسا
و
2.896,76032/3B7/7B-580/5M1.37%
پخش
پ
-2.3533,40010/7B79/9B-00.78%
خمهر
خ
3.303,12358/2B20/9B-224/4M0.96%
سشمال
س
6.9712,72014/7B21/6B-1/2B1.33%
زاگرس
ز
-1.10183,20028/3B443/9B--2/4B0.42%
سیدکو
س
1.4713,6304/4B83B-01.48%
شرنگی
ش
-1.7838,5509/6B19/3B-00.75%
غشان
غ
0.807,5605/5B13B--1/2B0.84%
وثنو
و
1.592,3313/1B5/9B--440M1.51%
رتاپ
ر
7.003,50511/8B32/2B-536/7M13.70%
جم
ج
-0.2952,0509/6B934/2B--4/4B0.75%
لخزر
ل
1.0315,5204/1B26/1B-470M1.23%
خمحور
خ
2.224,3248/4B27/9B-00.94%
شفن
ش
1.927,34036/2B230/3B--626/3M1.17%
خاهن
خ
5.674,58820/3B94/3B-01.69%
ثفارس
ث
4.6418,050108/3B32/9B--14B0.77%
شاراک
ش
1.7738,45021B314/5B--5/4B0.62%
غناب
غ
-3.00815,8001/1B15/8B-00.25%
وبشهر
و
3.867,3008/1B113/1B-01.33%
چکارن
چ
0.564,63126/5B11/1B-39/8M0.78%
فاراک
ف
-0.422,12937/9B44B--910/1M0.72%
تابا
ت
0.7128,2502/3B1/8B-01.50%
شبندر
ش
1.1612,150225/2B1645/7B-3/9B0.83%
تشتاد
ت
2.995,4106/4B5B-2/1B1.85%
والبر
و
-6,63022/5B89/4B-2/8B1.02%
آ س پ
آ
5.9010,66017/8B10/8B-00.83%
حرهشا
ح
2.99139,000837/8M2/1B-02.67%
فپنتا
ف
-0.6134,15016/5B35/2B--866/7M0.66%
فنوال
ف
-1.228,9904/4B30/1B--853/7M0.58%
شکف
ش
1.9835,400840M9B-01.29%
رانفور
ر
3.735,44921/8B201/3B--2/7B0.82%
فسپا
ف
-1.467,48032/4B29/1B--8/4B0.67%
حکشتی
ح
-0.0813,170137/6B766/5B--206/7M0.71%
غشوکو
غ
1.5610,240392/6M4/2B-02.67%
زنگان
ز
6.2770,55029/3B7/1B-479/5M1.31%
پلاسک
پ
5.004,91424/2B7/2B--2B0.63%
واحصا
و
2.9655,6002/9B11/7B-07.33%
ولانا
و
-0.7925,2002/5B2/5B-01.60%
سهرمز
س
2.7723,54029/1B43/3B--4/9B0.68%
پسهند
پ
2.0644,6804/6B15/8B--2/2B0.50%
تکنار
ت
2.9254,8501/7B3/4B-00.89%
خمحرکه
خ
6.297,320141/8B42/6B--6B0.96%
غالبر
غ
-2.5840,54013/5B18B--1/5B0.66%
کوثر
ک
2.683,4936/7B88B-1/4B0.84%
سمازن
س
-0.5020,1605/2B49/5B-40/1M1.11%
سصفها
س
5.00203,880276/2B102B-26/1B1.31%
رمپنا
ر
-0.3813,24043/6B793/8B--5/5B0.59%
آرمان
آ
-2.966,3902/2B18/7B--1/9B0.28%
بپاس
ب
-21,20011/2B1233/3B--6/7B0.55%
خفنر
خ
3.6312,87042/9B14/9B-931/1M0.98%
شپاس
ش
4.9624,25021/2B58/4B-2/7B1.66%
شپاکسا
ش
3.302,39711/8B22/5B-12/1M1.29%
بموتو
ب
2.473,5374/2B51/6B-1/9M1.06%
سلار
س
2.9735,4502/2B8/5B--1/5B0.61%
سپاها
س
-0.9816,3306/7B39/8B--2B0.61%
سرود
س
-0.9633,81017/1B27/5B-13B2.79%
فخوز
ف
-0.124,09541/5B777/1B--13/2B0.57%
شپدیس
ش
0.49178,70079/5B1076/6B-8/8B0.77%
سشرق
س
-0.8011,13018/1B29/5B-1/2B0.82%
خشرق
خ
4.9612,70025/6B14/4B-1/3B4.07%
غنوش
غ
1.8611,44099/8B11/5B--192/4M0.54%
میهن
م
0.684,84114/5B7/3B-193/3M0.41%
بتک
ب
-1.99306,50051/1M2/7B-01.00%
خریخت
خ
2.104,64910B11/1B-196/6M1.58%
سغرب
س
6.9529,1808/7B15/2B-1/6B1.71%
کمرجان
ک
2.028,50016/6B5/8B-00.79%
کهمدا
ک
-1.305,29014/5B39/9B--1/9B0.54%
هرمز
ه
-2.299,39042/1B460/6B--13/6B0.37%
شسینا
ش
6.983,02994/8B11B-3/3B0.71%
خوساز
خ
4.9722,800171/9B25/5B-5B0.68%
پدرخش
پ
-3.3015,23027/6B7/5B--848/2M0.61%
غسالم
غ
3.805,42028/8B24/5B--506/4M0.87%
حتوکا
ح
5.003,6484/8B13/4B-3/6B14.39%
غشهد
غ
0.807,4702/4B6/2B-37/8M0.74%
بترانس
ب
7.002,895145/2B106/9B-334M0.71%
تکمبا
ت
1.616,29016B10/9B-62/5M0.75%
حپترو
ح
0.0836,4904/8B7/3B-01.32%
بساما
ب
-0.7811,6101/7B57/6B--211/7M1.03%
بکام
ب
3.923,79923B38B-00.83%
شاملا
ش
-0.2814,2103/7B38/2B--548/7M0.91%
کروی
ک
-0.0333,21040/9B81/5B-6/9B0.86%
ختراک
خ
2.5313,15019/6B24/4B--52/8M0.45%
غشصفا
غ
1.6318,4208/1B21/6B--624/8M0.71%
کپشیر
ک
4.999,03038B13/6B-9/1B1.11%
غپینو
غ
1.834,10624/9B37B--4/7B0.71%
شخارک
ش
-0.3458,9606/1B352/8B--292/1M0.76%
سدشت
س
-2.5638,9801/7B44/9B-01.33%
غپاک
غ
4.2113,85014/5B19/6B-01.02%
تایرا
ت
-1.7638,6405/8B121/7B-00.55%
سهگمت
س
-0.3252,360473/8M38B--36/3M0.80%
کفپارس
ک
1.725,89026/4B9/6B--318/3M1.01%
سبهان
س
-0.7263,2907/8B12/6B--159/3M0.72%
مبین
م
2.5033,2103/9B688/7B-454M1.44%
بفجر
ب
2.6422,7905/2B455/7B--5/5M1.12%
غپآذر
غ
-1.6333,10024/3B9/6B--1/1B0.81%
بنیرو
ب
6.985,16321/8B48/6B-325/1M0.92%
شبصیر
ش
0.6531,25059/3B77/1B--1/6B0.28%
حفارس
ح
-0.2511,90056/4B30B--964/1M0.72%
شیران
ش
0.2312,86035B247/8B--4/1B0.60%
کسرام
ک
1.317,6507/6B7/6B--592/8M1.21%
تکشا
ت
-1.2431,87012/8B6/4B--411/5M0.84%
فاسمین
ف
-1.078,34071/8B199B-2/3B0.50%
فلوله
ف
1.572,69723/5B18/2B--971/2M0.69%
سکرد
س
1.968,26013/5B18/3B--113/5M1.00%
لابسا
ل
-1.725,7705/6B15/4B--766/1M0.62%
لسرما
ل
2.6231,50018/4B6/9B--727/1M0.31%
کاوه
ک
2.5610,99028/1B359/4B--4/7B1.11%
تیپیکو
ت
4.0227,9101/9B319B--10/8M0.88%
خکار
خ
6.983,716109/5B13B-1/6B1.96%
خرینگ
خ
4.7037,89038/5B17B-1/4M0.71%
شپارس
ش
-0.397,6809/1B8/4B--795/2M0.72%
بسویچ
ب
2.766,2407/9B50B--3/9B0.32%
کفرا
ک
1.199,9909/2B20/4B--107/3M0.37%
شگل
ش
6.946,1705/1B16/8B-1/4B5.34%
لبوتان
ل
4.2913,1009/9B33/4B--4/8B1.05%
غچین
غ
3.725,7008/8B12/5B-144/8M1.16%
خچرخش
خ
3.8522,98011/9B22/3B-01.09%
فلامی
ف
4.999,460108/9B5/7B--14/2B0.51%
سفار
س
0.26107,0503/8B25B-00.84%
غشاذر
غ
5.207,20013/1B10B-02.75%
فایرا
ف
2.866,6608/2B259/3B-4/4B1.54%
فسرب
ف
1.722,28925/9B25/6B-2/1B1.03%
شکربن
ش
-0.044,50713/9B28/6B-1/4B1.31%
کاذر
ک
-2.546,14020/4B12/3B-11/4M0.40%
سخوز
س
2.5447,6708/9B67/8B--1/5B0.95%
رکیش
ر
5.003,4943/3B25/4B-05.56%
ساربیل
س
-0.6248,1207B23B--299/1M1.55%
ختوقا
خ
1.826,16093/6B38/2B-1/2B0.70%
ستران
س
-0.2752,68011/8B92B--124/7M1.36%
غگرجی
غ
4.522,1429/6B8/3B--112/2M1.19%
فنورد
ف
0.3320,84011/1B33/3B--2B0.59%
ثامان
ث
-3.8822,31028/8B5B--51/9M0.48%
غاذر
غ
-0.0541,76059/5B6/6B-2/5B0.44%
فجر
ف
1.366,65027/2B56/7B--3/8B0.92%
کبافق
ک
4.9734,39061/2B41/8B-18/1B1.95%
سخزر
س
0.2734,0307/2B17B--3/4B1.54%
کرماشا
ک
0.8978,40010/5B279B--282/2M0.77%
فاذر
ف
-1.242,251145/9B40/5B-19/4B0.90%
شدوص
ش
1.7215,7703/7B15/2B--147/6M0.71%
فروس
ف
0.137,56010/6B30/2B-588/1M1.17%
فولاد
ف
-0.486,290341/5B5024B--33/3B0.64%
آبین
آ
2.968,29039/7B15/1B-2/5B1.43%
پترول
پ
-0.282,88488/5B200/7B-18/1B0.76%
زگلدشت
ز
1.4020,29020/5B14/2B--6/5B0.61%
غگلستا
غ
0.7318,32029/3B11/4B--429/6M1.21%
غگلپا
غ
6.9938,25011/2B14/1B-9/6B69.57%
آپ
آ
2.678,15037B44/8B-00.84%
بورس
ب
-0.877,970113/9B145/6B--19/8B0.60%
سیستم
س
-0.6810,3701/6B103B--875/6M0.48%
برکت
ب
3.4715,590141/3B113/7B-3/6B0.65%
غگز
غ
4.996,4348/3B2/5B-341M0.74%
شگامرن
ش
4.99623,600623/6K37/4B-0119.94%
غشهداب
غ
-0.832,54334/6B15/3B-00.70%
زشگزا
ز
4.738,18021B7/9B-104/4M1.07%
بهپاک
ب
4.076,41021/1B26/2B--5/4B0.65%
امید
ا
1.795,5199/7B84/9B-00.60%
پرداخت
پ
1.1011,870717/5M96B-00.91%
ولشرق
و
3.233,80221/9B5/3B-1/7B1.49%
غنیلی
غ
3.966,3005/4M2/5B-02.00%
شفا
ش
4.9720,490125B55/6B-67/4B0.50%
خعمرا
خ
2.967,450590/8M10/7B-06.00%
وحکمت
و
1.572,4234B7/5B-1/4B3.46%
زبینا
ز
6.054,26922/2B16B-01.15%
زقیام
ز
-1.492,87234/3B19/6B-00.57%
وپسا
و
2.981,8255/7B4/7B-01.86%
تبرک
ت
3.4412,3107/9B27/5B-01.04%
سپ
س
3.3415,5901/4B184/2B--241/5M0.52%
شوینده
ش
3.4421,4805/2B22B-00.95%
سکارون
س
1.3361,8505/6B12/8B-00.93%
شپلی
ش
2.2510,72067/6B38/9B--1/1B1.41%
شمواد
ش
2.9969,85014/8B10/1B-01.74%
تاپکیش
ت
2.2815,46038B27/4B--12B0.97%
فماک
ف
4.7616,580702/2M6/9B-06.00%
کمینا
ک
2.909,56033/9B12/2B--3/5B1.57%
مادیرا
م
0.153,99437/1B56/8B-5/5B0.96%
زپارس
ز
-0.6263,8803/8B88/8B-00.25%
زکشت
ز
4.8140,10047/1B12/1B-3/2B0.76%
خفناور
خ
-1.0124,30040/4B2/5B-00.80%
پارس
پ
1.143,50020/6B1684/3B--1/3B0.73%
جوین
ج
2.975,89031/1B44B--3/6B1.15%
نوین
ن
2.972,27119/2B11/3B-284/2M0.99%
زدشت
ز
2.6131,45019/7B21/7B--6/2B0.70%
وامیر
و
2.33293,3502/6B25/2B--461/8M0.61%
نوری
ن
4.99142,150234/4B1293/7B--14/4B0.87%
تنوین
ت
3.124,11313/3B103B-1/7B0.67%
شفارا
ش
2.856,1208/7B16/2B-1/8B2.54%
زماهان
ز
1.938,53021/8B9/6B-01.13%
فنفت
ف
2.8630,6006/4B36/7B-03.88%
لوتوس
ل
3.324,8521/2B120/2B-01.21%
سیمرغ
س
6.9429,840178/7B39/1B--70B0.56%
زفکا
ز
2.1413,75025/7B20/8B-6/8B1.88%
زشریف
ز
1.145,28519/9B12/6B--997/1M1.09%
کالا
ک
1.6420,930208/7B175/4B-2/3B0.72%
خراسان
خ
3.87132,1006/2B244/9B--733M0.98%
فسازان
ف
1.745,22012/8B15/8B-1/1B1.07%
غبهار
غ
3.0019,57045/9B7/6B-10/3B2.59%
جم پیلن
ج
2.23178,3504/5B364/4B-1/5B1.87%
تاصیکو
ت
-1.2616,70014/6B511/5B--6/8B0.34%
دکپسول
د
-1.4270,1507/7B20/9B-862/3M0.50%
درهآور
د
-5.0171,60039/5B17/8B--3/6B0.35%
رنیک
ر
1.339,8809/1B32/2B-01.31%
غویتا
غ
-1.356,54088/5B23/1B--5/8B0.61%
هجرت
ه
-0.3132,0507/1B51B--929/3M0.53%
دتوزیع
د
4.9935,75032/3B64/4B-19/6B1.43%
شصدف
ش
-0.8441,45015/5B28/8B--1/9B1.26%
کویر
ک
4.513,654103/2B136/4B--15/8B1.22%
فروی
ف
-1.089,07019/8B16/4B-532/7M0.73%
کلر
ک
-3.8958,250321/6B38/8B--81/7B0.26%
قرن
ق
0.2511,8809/2B47/7B--1/8B0.90%
ساوه
س
-1.46111,4505/3B72/2B-1/8B2.29%
غگیلا
غ
-0.6323,9009/5B9/7B--1/9B2.30%
زکوثر
ز
5.5918,17022B36/6B-01.39%
شگویا
ش
-14,10030/1B337/3B--1/4B0.86%
آریا
آ
3.98100,65064/3B1402B--14/7B0.92%
اخزا821
ا
-1.91848,45084/8M--0-
غزر
غ
2.943,98866/3B72B-12/6B2.01%
بخاور
ب
2.563,2863/4B7/8B-204/2M1.22%
سیتا
س
-0.1413,91014/2B152/9B--1/7B3.07%
باران
ب
1.123,7621/6B4/6B-01.70%
شاروم
ش
0.3627,80013/7B19/5B-03.84%
زملارد
ز
4.9913,05040/5B10/4B-22/3B13.42%
امین
ا
-0.238,5801/7B154/1B--770/2M5.52%
غکورش
غ
1.9912,6106/4B154/1B-02.30%
بنو
ب
4.174,63627/7B27/9B-5/1B0.75%
سپید
س
2.4223,300106/7B69/8B--8/5B1.03%
غصینو
غ
4.8613,71071/8B138/1B--17/3B0.77%
سپیدار
س
-0.2441,3507/2B29B--701/3M5.23%
بوعلی
ب
4.9654,840404/8B789/1B-6B0.71%
اخزا909
ا
0.11956,9909/5B--0-
فتوسا
ف
2.267,69033/3B10/9B--458M1.79%
فگستر
ف
3.936,25024/1B9/5B-03.69%
تمحرکه
ت
2.887,0005B2/5B-04.14%
فزر
ف
-0.8136,350126/6B110/7B-46/1B1.06%
کیمیاتک
ک
2.1414,6709/5B59/2B--8/6B0.68%
سغدیر
س
-1.697,0805B45/5B--1/1B0.26%
خبنیان
خ
-3.008,200111/2B79/7B--4/1B0.85%
فروسیل
ف
1.0119,020124/6M30/4B-01.50%
توسن
ت
-0.1816,46068/1B49/8B-1/2B1.29%
اخزا914
ا
1.28836,00083/6M--01.00%
لطیف
ل
-1.0273,7003B14/6B--1/3B3.14%
فجهان
ف
2.483,87010/7B297B--705/6M6.74%
انتخاب
ا
-1.7825,00065/7B248/5B-10/2B3.52%
شکام
ش
-0.829,62028/7B38/8B--4/2B0.52%
اردستان
ا
2.6023,91041/9B27/3B-1/5B2.80%
اخزا001
ا
0.01677,7002/1B--01.00%
اخزا006
ا
-0.05687,1501/8B--02.17%
اخزا002
ا
-0.12653,290326/6M--00.50%
فسبزوار
ف
0.1828,04027/2B112/4B-8B3.62%
میدکو
م
0.5411,16028/7B1570/8B--6/8B0.71%
فافق
ف
0.365,530495/4M19/3B-01.40%
فسوژ
ف
3.2018,46018/1B15B-1/1B0.75%
فغدیر
ف
0.128,3002/2B291/6B-249/9M0.50%
اخزا007
ا
-1.13668,6201/1B--0-
غدانه
غ
4.3522,65081B12/3B--2/9B0.95%
درازی
د
-1.3825,0003/1B25/1B--1/4B0.44%
گلدیرا
گ
3.336,310123/6B51/9B-78/9B0.57%
تجلی
ت
-1,72211/1B106/6B--1/5B0.98%
شجم
ش
1.789,1504/4B59/6B-01.40%
فروژ
ف
0.4358,20012/8B64/5B--1/7B2.93%
کایزد
ک
-0.358,5805/1B6B--768/8M0.71%
بکابل
ب
0.2024,55021/7B25/1B-4/3B0.91%
تپسی
ت
-4.917,02058/3B17/2B--5/7B0.27%
شملی
ش
4.967,9504/1B10/7B-4/1B-
سارو ج
س
-2.9835,0004/9B45/8B-121/1M0.32%
ذوب
ذ
4.984,655668/6B329/7B-211/4B4.77%
اهرم
ا
2.3422,1701670B---105/2B1.06%
تفارس
ت
3.005,84077/7B29/2B-5/8B2.87%
هم وزن
ه
1.5914,485103/2B--37/9B0.92%
تماوند
ت
0.676,0303/5B42/2B-00.97%
غپونه
غ
2.5213,2805/6B12/1B-01.14%
اخزا101
ا
-0.00587,0907/9B--00.50%
تضمین
ت
0.2614,0669/1B---2/8B1.27%
ارزش مسکن
ا
0.3112,0812/6B---213/8M0.97%
ثنا
ث
0.5914,92279/5M--50K1.00%
توان
ت
6.0420,466558/7B--10/3B0.94%
کاریز
ک
2.941,4641/1B0-00.89%
کیمیا
ک
-1.566,3507/7B18/9B--818/1M0.49%