پی پاد

آخرین قیمت
21,080-4/96%
قیمت پایانی
21,080-4/96%
حجم(مشکوک)
4/8M

پی پاد

|مجاز
پرداخت الکترونیک پاسارگاد|بورس
آخرین قیمت
21,080-4/96%
قیمت پایانی
21,080-4/96%
حجم(مشکوک)
4/8M
 • ارزش معاملات
  100/3B
 • تاثیر در شاخص
  -89/62
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+46/7%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  پی پاد
  • ارزش بازار63/2B
  • تعداد معاملات1,141
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-
  • سرانه خرید حقیقی3/2K
  • قدرت خریدار به فروشنده0/06
  24,500بازه قیمت روز22,180
  62/1B
  حقیقی
  95/9B
  38B
  حقوقی
  4/2B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  6/19
  RSI
  -
  • حجم مبنا1/2M
  • تعداد سهام3,000,000,000
  • سهام شناور21.73%
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: خدماتی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل:
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه (رایانه و فعالیت‌های وابسته به ان)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  افرا
  ا
  2/131,950130/7B19/8B1/94%-11/6B1/08%23/01
  مفاخر
  م
  -3/0612,76041/4B10/6B1/04%9/5B1/18%118/79
  فن آوا
  ف
  -4/866,5204/2B13/8B1/35%00/27%-
  رتاپ
  ر
  -2/754,92071/9B44/5B4/36%-0/51%7/75
  رانفور
  ر
  4/496,950144/8B251/3B24/6%-0/49%10/63
  مداران
  م
  1/918,87018/1B17/7B1/73%-462/6M0/99%10/35
  رکیش
  ر
  -2/824,70840B33B3/23%-6/4B0/69%33/41
  آپ
  آ
  1/0110,06048/8B55/5B5/43%4/4B1/84%51/53
  سیستم
  س
  6/9414,64054/4B147/9B14/48%34B2/76%21/67
  پرداخت
  پ
  -3/1812,77010/1B99/8B9/76%5/9M0/51%23/47
  سپ
  س
  -2/5716,6903/3B186/2B18/23%-61/7M1/27%61/53
  رافزا
  ر
  2/2152,80059/6B18/6B1/82%-2/37%31/35
  سپیدار
  س
  4/6170,10052/6B49/2B4/82%8/1B4/84%-
  توسن
  ت
  -1/6219,06013/3B56/5B5/53%-377/7M6/03%-
  تپسی
  ت
  -1/136,87061/5B17/2B1/69%-9/4B0/69%-