تاپیکو

|مجاز
تاپیکو|بورس
آخرین قیمت
19,3002.93%
قیمت پایانی
19,110
حجم(مشکوک)
4/3M
 • ارزش معاملات
  81/4B
 • تاثیر در شاخص
  740/50
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۱/۸گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

تاپیکو
 • ارزش بازار1959B
 • تعداد معاملات794
 • تغییر مالکیت0%
 • خالص جریان ورود خروج پول12/9B
 • سرانه خرید حقیقی10/5K
 • قدرت خریدار به فروشنده0
18,960بازه قیمت روز17,160
61/3B
حقیقی
57/3B
2/2B
حقوقی
6/2B
مقیاس
سهم بزرگ
P/E
-
درصد سهم از صنعت
0
RSI
-
 • حجم مبنا6/9M
 • تعداد سهام101,500,000,000
 • سهام شناور-
 • EPS-
 • P/Eگروه-
 • P/S-
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-

نمادهای هم گروه

نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
سآبیک
س
0.9218,50019/2B54/9B--5/3B3.45%
فسا
ف
2.909342/2B3/3B-00.93%
فالوم
ف
1.569,6303/7B13/7B--147/4M0.79%
پلوله
پ
2.9930,5509/7B7B-6/1B2.75%
لپیام
ل
-2.9530,4501/9B5/3B--1/8B0.05%
وتوشه
و
-1.286,2309/7B37/1B-5/4B1.14%
نیرو
ن
-2.3739,00020/4B5/3B--3/6B0.59%
فرآور
ف
5.6332,730102B21/4B-23B1.20%
سبزوا
س
2.635,43067/5B20/5B--6/1B0.63%
سباقر
س
0.0617,4001B10/4B--553/9M1.72%
لازما
ل
1.7922,4502/7B4/9B-03.50%
کایتا
ک
2.7531,0502/1B6/4B-194/8M1.25%
بایکا
ب
2.9615,880935/3M8/2B-01.75%
خاذین
خ
2.242,96532/7B13/2B--109/9M0.97%
خصدرا
خ
2.972,34419/4B61/9B-943/6M4.41%
غمینو
غ
-1.4310,44024/7B15/5B--108/8M0.81%
فملی
ف
-0.628,000295B4794B--23B0.62%
خنصیر
خ
1.1617,14097/9B24/9B--2/9B1.24%
سپرمی
س
0.9537,050857/9M1/3B-10/1M24.62%
حسینا
ح
1.7314,02016B35/3B--7/6B0.52%
ساذری
س
-0.128,3203/7B1/9B-00.74%
فولای
ف
-2.195,84022/9B6/5B--1/6B0.57%
بشهاب
ب
5.0023,13037/9B17/2B--2/7B1.41%
قاسم
ق
4.907,68055/6B38/5B--8/9B1.23%
سفانو
س
0.4092,9603/6B46/7B--213/8M0.99%
پاکشو
پ
3.476,09012/5B301B--2/3B0.82%
سصوفی
س
-0.6732,7206/8B35/8B-1/1B0.95%
خگستر
خ
3.764,826630/9B194/4B--14/2B0.81%
خودکفا
خ
2.968,34022B62/5B-5/7B7.56%
وسنا
و
2.1215,4804/4B53/3B-2/2B3.45%
وآذر
و
3.6111,220653/3B20B-29/8B0.79%
شتولی
ش
1.9918,150517/7M4/6B-00.75%
وتوس
و
0.4515,5409/9B31/4B-383/2M0.56%
تپکو
ت
2.961,80927/6B38/2B-012.22%
غگل
غ
0.544,58244/3B46/2B--6/1B0.80%
سفارود
س
1.7712,2202/7B1/5B-01.33%
شلرد
ش
-0.448,98095/2B81/5B--314/4M0.57%
وآتوس
و
-3.00194,6501/6B4B-00.75%
داراب
د
2.931,026544/7M3/6B-02.29%
غدیس
غ
0.5617,830106/2B21B--3/4B0.52%
فمراد
ف
4.9921,96048/8B7/7B-664/9M1.11%
غدشت
غ
1.2633,12031/4B22/4B-00.80%
فاهواز
ف
0.753,9892/6B22/7B-01.04%
وارس
و
2.9819,18019/1B9/9B--5/3B0.98%
ساینا
س
-0.4533,45015/9B8/3B--63/6M0.85%
فنرژی
ف
1.9727,9001/2B4/6B-051.50%
مارون
م
-0.71182,7503/3B1452B--1/6B0.52%
شتوکا
ش
-0.7118,2303/9B6/8B--910M0.70%
بکاب
ب
4.9939,91069/5B5/7B-804/8M1.27%
پشاهن
پ
-2.9966,900428/7M3/9B-00.33%
واعتبار
و
7.003,53123/5B6/4B-374/3M2.08%
کساپا
ک
0.1630,36029/1B19/1B-00.88%
شکبیر
ش
-88,25071/2B317/7B--70/5B0.02%
غدام
غ
4.9955,85057/5B9B--300/6M0.90%
کمنگنز
ک
3.5819,06030/7B28/7B-501/5M0.97%
سدور
س
-2.5110,19011/8B6/5B-1/6B0.85%
کرازی
ک
-0.061,73649/9B37/1B--367/6M0.79%
ثاصفا
ث
-1.7216,820199/9M2/6B-03.00%
ممسنی
م
-1.0316,3806/8B22/6B--59/7M1.03%
سایرا
س
1.9638,6004/3B1/8B-2/1B0.93%
ساراب
س
2.7327,1301/5B35/1B-01.20%
سفارس
س
-1.1729,78029/7B166/3B--675/4M0.72%
ومشان
و
1.49149,05026/5B3B--1/2B1.36%
سجام
س
2.992,3707/6B16/1B-5/8B4.26%
پلاست
پ
0.9911,32026/1B5/6B--9/2B0.99%
شسم
ش
-1.99263,250415/7M2/6B-00.14%
فوکا
ف
-1.2913,9509/2B82/5B--706/4M0.95%
آینده
آ
-0.726,91022/1B2/9B-7/8B0.81%
فولاژ
ف
0.4216,5905/9B399/8B--2/4B0.65%
سیلام
س
-1.7015,8602/3B18/7B-01.00%
خفولا
خ
2.9238,700155B11/2B--9/5B1.25%
لخانه
ل
-2.1123,7002/7B20/9B--147/3M1.12%
حبندر
ح
2.9914,7908/7B11/1B-3B3.79%
غمهرا
غ
4.999,6206/8B18/8B-2/3B18.81%
ارفع
ا
-0.9925,15015/2B299/4B--5B0.80%
سفاسی
س
1.303,96512/2B2/6B--1/5B1.22%
کدما
ک
2.3464,23051/1B16/1B-74M0.73%
تکنو
ت
4.906,3803B5/6B-332M14.53%
حتاید
ح
1.726,47012/2B45/8B--179/8M1.75%
غفارس
غ
-0.4710,7207/8B12/2B-76/6M0.75%
کفرآور
ک
1.8016,9509/9B3/1B-1B1.66%
سبجنو
س
1.5346,4104/8B18/4B--132/8M1.08%
زنجان
ز
2.982,1444/2B13/1B-1/5B2.74%
ساروم
س
0.0536,9704/8B37B-212/8M0.57%
ثمسکن
ث
3.005,35044/9B34/6B-10/8B1.22%
تپمپی
ت
2.5825,5206/6B28/4B-913/5M2.52%
شرانل
ش
0.2580,3503/3B161/2B--1/1B0.52%
ولراز
و
2.2935,6507/7B2/2B-235/6M2.02%
تلیسه
ت
3.614,41578/9B21/9B-10/4B0.95%
خلیبل
خ
2.5831,2004/6B46/7B-317M1.13%
خلنت
خ
1.5734,20018B10/5B-00.55%
پارسان
پ
0.3237,30022/5B1515/5B-338/3M1.04%
بالاس
ب
4.9139,50099/6B5/9B-11/8B0.89%
سخاش
س
4.7689,12024/9B17/8B--14/7B0.88%
شکلر
ش
1.6737,43011/5B37/8B--1/6B1.23%
کسرا
ک
2.496,67598/5B29/1B--16/5M0.56%
کتوکا
ک
-0.488,25035/8B16/5B-00.42%
تپولا
ت
-2.7320,1001B2/5B-00.85%
فخاس
ف
4.9713,36017/5B320/4B-803/1M0.94%
خپویش
خ
-0.4519,78020/4B35/1B-932/1M0.82%
دهدشت
د
-2.0014,09010/1B22B--4/3B1.21%
کاما
ک
-0.264,639124/8B93/8B--757/9M0.60%
جهرم
ج
2.939253/2B3/1B-01.70%
سمتاز
س
2.9745,5502/2B46/8B-1/3B5.91%
سکرما
س
3.8022,1903/2B34/4B-00.64%
کیسون
ک
-1.222,10617B42/3B--422M0.96%
غبهنوش
غ
4.9561,94016/7B22/6B-01.20%
بمیلا
ب
2.9410,50016/7B11/9B--1/3B1.58%
زمگسا
ز
4.9236,62024/5B11B-3/7B2.31%
کازرو
ک
-1.3316,2606/3B20B--2/8B0.95%
ومعادن
و
-0.646,28094/2B1202/7B--9/9B0.48%
لپارس
ل
4.6598,49054B29/9B--774/3M0.88%
شفارس
ش
6.981,52971/7B18/5B--222/9M0.86%
سقاین
س
4.9856,24010/1B14/3B-2/6B3.06%
واحیا
و
2.9819,37019/6B155B--5/6B4.41%
شصفها
ش
-0.03175,3505/2B52/6B--1/7B0.65%
خزر
خ
3.964,52945/6B16/5B--645/9M1.27%
فافزا
ف
2.2143,1505/1B3/9B-53/3M1.56%
شلعاب
ش
-0.329,30012B5/6B--1/9B1.36%
ورنا
و
3.257,160143/9B85/2B-27/7B1.11%
وپترو
و
0.3420,56023/4B37/4B--442/9M0.46%
غبشهر
غ
3.143,27574/8B97/9B-2/7B1.29%
وثوق
و
1.7426,05029B8/4B--37/5M1.08%
کگاز
ک
4.8523,33020/6B19/9B-254M1.27%
کباده
ک
-1.8511,33013/3B8/3B--2B0.59%
کقزوی
ک
-1.2823,10015/3B33B--3/8B0.61%
فسدید
ف
-0.9583,9501/9B8/2B-00.38%
وپخش
و
2.3641,0505B149/1B-117M1.90%
سنیر
س
2.4538,45021/4B8/9B-00.72%
فزرین
ف
-2.025,35617/3B16B--262/6M0.52%
ویسا
و
2.896,76032/3B7/7B-580/5M1.39%
پخش
پ
-2.9333,35014/9B79/4B--890/6M0.55%
خمهر
خ
2.263,12563B20/7B-592/3M0.91%
سشمال
س
6.9712,73016B21/6B-1/2B1.48%
زاگرس
ز
-1.34183,75042B442/8B--2/2B0.48%
سیدکو
س
1.9813,6406/5B83/4B-1/5B2.43%
شرنگی
ش
-1.0238,60011/5B19/4B-00.76%
غشان
غ
2.007,5606/5B13/1B--1/5B0.88%
وثنو
و
1.552,3323/7B5/9B--703/6M1.25%
رتاپ
ر
7.003,52713/3B32/2B-536/7M12.72%
جم
ج
0.1752,05011/9B938/5B--5/4B0.46%
لخزر
ل
0.7115,5607/5B26B-470M1.19%
خمحور
خ
2.874,3359/9B28/1B-00.95%
شفن
ش
1.927,35042/6B230/3B--515M1.03%
خاهن
خ
5.364,62826/6B94B-01.52%
ثفارس
ث
4.9918,170204/7B33B-1/6B1.22%
شاراک
ش
1.7538,46022/8B314/4B--6/5B0.60%
غناب
غ
-3.00815,8001/1B15/8B-00.25%
وبشهر
و
3.317,31010B112/5B-01.44%
چکارن
چ
0.984,64130/4B11/2B-238/8M1.02%
فاراک
ف
-0.982,12746/4B43/8B--1/6B0.66%
تابا
ت
2.1328,4005/8B1/8B-02.45%
شبندر
ش
1.0712,170284/6B1644/3B--139/6M0.77%
تشتاد
ت
2.995,4107/3B5B-2/2B1.10%
والبر
و
0.606,63025/1B89/9B-2/8B1.04%
آ س پ
آ
3.2410,65020/5B10/5B-00.65%
حرهشا
ح
2.99139,000837/8M2/1B-02.50%
فپنتا
ف
-1.1934,11024/6B35B--866/7M0.58%
فنوال
ف
0.228,9807/3B30/6B--853/7M0.56%
شکف
ش
1.9835,400999/4M9B-01.22%
رانفور
ر
6.645,51241/2B207B--16/4B0.69%
فسپا
ف
0.137,49041/9B29/5B--8/4B0.70%
حکشتی
ح
0.9813,270217/8B774/6B--31/1B0.68%
غشوکو
غ
1.5610,240433/2M4/2B-02.57%
زنگان
ز
6.8770,75035/6B7/2B-479/5M1.32%
پلاسک
پ
5.004,91424/8B7/2B--2B0.65%
واحصا
و
2.9655,6003/1B11/7B-07.67%
ولانا
و
-1.9825,1502/8B2/5B-01.00%
سهرمز
س
3.1623,56032/2B43/5B--5/7B0.66%
پسهند
پ
1.8344,7706/3B15/8B--3/3B0.45%
تکنار
ت
2.9254,9002/6B3/4B-00.82%
خمحرکه
خ
6.877,330164B42/8B--6B0.94%
غالبر
غ
-1.9339,85027/5B18/1B--3/7B0.38%
کوثر
ک
2.393,4988/5B87/7B-402/8M0.93%
سمازن
س
-1.5420,1507/1B49B--158/9M1.07%
سصفها
س
4.99203,900305/7B102B-37/3B1.15%
رمپنا
ر
0.3813,24056/7B799/8B--2/1B0.68%
آرمان
آ
-2.966,3902/2B18/7B--1/9B0.31%
بپاس
ب
0.7121,20025/9B1242B--21/2B0.62%
خفنر
خ
4.5212,87045/1B15B-931/1M0.94%
شپاس
ش
4.9624,25021/2B58/4B-2/7B1.70%
شپاکسا
ش
4.992,42115/8B22/9B-12/1M1.53%
بموتو
ب
2.723,5394/5B51/7B-1/9M0.96%
سلار
س
2.9735,4502/3B8/5B--1/7B0.61%
سپاها
س
-0.6116,3208/9B39/9B--2B0.65%
سرود
س
0.2333,81017/2B27/8B-13B2.91%
فخوز
ف
-0.324,09546/9B775/6B--13/2B0.62%
شپدیس
ش
1.05179,060111/3B1082/6B-10/2B0.81%
سشرق
س
-1.0711,12021/5B29/5B-1/5B0.70%
خشرق
خ
4.9612,70025/8B14/4B-1/3B4.33%
غنوش
غ
0.9711,440121/6B11/4B--192/4M0.53%
میهن
م
0.604,84719/5B7/3B-201/1M0.45%
بتک
ب
-1.99306,50051/1M2/7B-01.00%
خریخت
خ
2.274,65611/4B11/2B--156/1M1.54%
سغرب
س
6.9930,14020/4B15/2B-7B2.05%
کمرجان
ک
2.378,51018/6B5/8B-00.82%
کهمدا
ک
-1.115,29016/7B40B--2/1B0.56%
هرمز
ه
-2.299,40050B460/6B--13/6B0.51%
شسینا
ش
6.983,02996/7B11B-3/3B0.72%
خوساز
خ
4.9722,800172/5B25/5B-5B0.70%
پدرخش
پ
-2.3315,16037/1B7/5B--674M0.50%
غسالم
غ
4.185,43036B24/6B--1/6B0.81%
حتوکا
ح
5.003,6484/8B13/4B-3/6B14.77%
غشهد
غ
0.947,4703/5B6/2B-37/8M1.01%
بترانس
ب
6.892,908216/9B106/8B-6/7B0.87%
تکمبا
ت
0.816,29017/1B10/8B-62/5M0.74%
حپترو
ح
0.3636,5607/1B7/3B-01.91%
بساما
ب
-0.7811,6002/5B57/6B--788/2M0.83%
بکام
ب
3.983,79727/9B38/1B-00.82%
شاملا
ش
1.0614,2103/8B38/7B--548/7M0.76%
کروی
ک
-0.5333,28049/1B81/1B-4/9B0.78%
ختراک
خ
0.9213,16025/5B24B--52/8M0.52%
غشصفا
غ
1.3018,47011/4B21/6B--1B0.98%
کپشیر
ک
4.999,03040/3B13/6B-9/6B1.14%
غپینو
غ
2.534,11132/3B37/2B--6/8B0.73%
شخارک
ش
-1.0858,9408/5B350/2B--292/1M0.82%
سدشت
س
-2.4838,9602/2B45B-01.36%
غپاک
غ
3.3913,89017/8B19/4B-01.01%
تایرا
ت
-1.8938,6207/6B121/6B--128/9M0.63%
سهگمت
س
1.0352,360510/6M38/5B--36/3M1.23%
کفپارس
ک
3.105,90032B9/7B--97/5M1.10%
سبهان
س
-0.8763,2808/8B12/6B--159/3M0.74%
مبین
م
4.9733,27010B705/3B-1/8B1.38%
بفجر
ب
0.5722,8007B446/6B-260/5M1.49%
غپآذر
غ
-0.4533,15029/9B9/7B--1/1B0.84%
بنیرو
ب
6.985,16321/9B48/6B-325/1M0.96%
شبصیر
ش
1.1431,20065B77/5B--2/4B0.31%
حفارس
ح
0.1711,90089/4B30/1B-611/4M0.68%
شیران
ش
0.0812,86041/8B247/4B--4/1B0.56%
کسرام
ک
1.447,67011/5B7/6B--592/8M1.29%
تکشا
ت
-1.0231,82014/2B6/4B--411/5M0.84%
فاسمین
ف
-0.958,32087/6B199/2B-6/6B0.54%
فلوله
ف
1.342,69925/7B18/2B--876/9M0.73%
سکرد
س
1.598,29017/5B18/3B--113/5M0.89%
لابسا
ل
-2.935,7408/4B15/2B--922/1M0.64%
لسرما
ل
2.0731,50019/2B6/9B--727/1M0.31%
کاوه
ک
2.7411,02036/8B360B--8/6B1.19%
تیپیکو
ت
4.0227,9202/6B319B--187/3M0.87%
خکار
خ
6.983,718117/1B13B-3B1.71%
خرینگ
خ
4.5637,93043/7B17B-272/5M0.64%
شپارس
ش
-0.527,68010/4B8/4B--795/2M0.84%
بسویچ
ب
4.866,29012/9B51B--5/9B0.29%
کفرا
ک
-0.209,99010B20/1B--107/3M0.36%
شگل
ش
6.946,1906/2B16/8B-2/4B7.25%
لبوتان
ل
3.1213,14011/2B33B--5/4B0.68%
غچین
غ
4.615,74011/4B12/6B-439M1.16%
خچرخش
خ
5.0023,40027B22/6B-01.18%
فلامی
ف
4.999,460109/2B5/7B--14/5B0.53%
سفار
س
1.54107,0603/9B25/3B-00.86%
غشاذر
غ
4.777,24015/1B9/9B-02.13%
فایرا
ف
2.866,6609/5B259/3B-4/4B1.26%
فسرب
ف
0.972,29029/4B25/4B-2/1B1.04%
شکربن
ش
-0.424,50714/9B28/5B-880/6M1.00%
کاذر
ک
-3.336,14025/1B12/2B-11/4M0.43%
سخوز
س
3.3547,6909/5B68/3B--1/7B0.82%
رکیش
ر
5.003,4963/5B25/4B-05.30%
ساربیل
س
-1.0448,0808/4B22/9B--428/2M1.36%
ختوقا
خ
2.316,160111/6B38/4B-6/2B0.63%
ستران
س
-0.1152,69012/8B92/2B--124/7M1.30%
غگرجی
غ
4.902,18116/3B8/4B--490/5M1.46%
فنورد
ف
-0.7220,83013B32/9B--2B0.73%
ثامان
ث
-3.0122,33036/6B5B-83/8M0.53%
غاذر
غ
0.2441,71073/8B6/6B-2/9B0.44%
فجر
ف
1.976,66031/4B57B--5/1B0.96%
کبافق
ک
4.9734,39063/7B41/8B-18/1B1.94%
سخزر
س
-1.0933,98011/3B16/8B--6/2B0.53%
کرماشا
ک
0.8378,42014/5B278/8B-1/4B0.78%
فاذر
ف
-1.732,244181/8B40/3B-19/4B0.86%
شدوص
ش
1.7815,7804/4B15/2B--147/6M0.77%
فروس
ف
0.797,57011/4B30/4B-127M1.19%
فولاد
ف
-0.796,290422/8B5008B--9/7B0.63%
آبین
آ
2.968,29041/5B15/1B-3B1.49%
پترول
پ
0.872,882133/2B203B-17/9B0.69%
زگلدشت
ز
3.2920,30020/8B14/5B--6/5B0.53%
غگلستا
غ
-0.5618,22037B11/3B--429/6M1.12%
غگلپا
غ
6.9938,25011/2B14/1B-9/6B69.57%
آپ
آ
3.948,15041/4B45/4B-00.77%
بورس
ب
-0.507,970151/1B146/1B--22B0.59%
سیستم
س
-0.9610,3702/8B102/7B--1/5B0.43%
برکت
ب
3.6715,560166/2B113/9B-10/2B0.64%
غگز
غ
4.996,4348/3B2/5B-341M0.74%
شگامرن
ش
4.99623,600623/6K37/4B-01.00%
غشهداب
غ
-1.112,53839/7B15/2B-00.66%
زشگزا
ز
5.248,19024/3B7/9B-104/4M0.97%
بهپاک
ب
3.746,41021/9B26/2B--5/4B0.69%
امید
ا
1.645,52411/8B84/8B-00.60%
پرداخت
پ
1.1011,870774/5M96B-00.84%
ولشرق
و
2.443,80122/8B5/3B-1/7B1.41%
غنیلی
غ
1.496,150312/9M2/5B-02.00%
شفا
ش
4.8620,490139/5B55/5B-67/4B0.50%
خعمرا
خ
2.967,450744M10/7B-07.00%
وحکمت
و
2.962,4287/4B7/6B-1/9B3.47%
زبینا
ز
6.004,29228/2B16B-01.13%
زقیام
ز
-1.072,86744/6B19/7B-00.59%
وپسا
و
2.981,85820/1B4/7B-9/3B2.49%
تبرک
ت
3.3612,32010/5B27/5B-01.10%
سپ
س
4.9415,6103/8B187B--2/1B0.77%
شوینده
ش
4.0021,4805/4B22/1B-00.92%
سکارون
س
1.4961,8006/4B12/8B-01.06%
شپلی
ش
2.8210,77089/1B39/1B--1/1B1.43%
شمواد
ش
2.9969,85014/8B10/1B-01.78%
تاپکیش
ت
1.2715,37048B27/2B--11/7B0.81%
فماک
ف
4.7616,580702/2M6/9B-06.00%
کمینا
ک
2.909,56042/5B12/2B--3/5B1.67%
مادیرا
م
0.683,99541/7B57/1B-6/5B0.90%
زپارس
ز
-2.3763,7307B87/2B-00.24%
زکشت
ز
6.3640,15053/6B12/3B-3/2B0.79%
خفناور
خ
1.0124,45054/3B2/5B-2/2B1.04%
پارس
پ
1.463,50225/2B1689/5B--1/3B0.72%
جوین
ج
2.975,89031/1B44B--3/6B1.18%
نوین
ن
3.202,26922/3B11/3B-284/2M0.94%
زدشت
ز
2.1231,45021/3B21/6B--6/2B0.71%
وامیر
و
2.33293,3502/6B25/2B--461/8M0.62%
نوری
ن
4.99142,480297/2B1293/7B--19/9B0.79%
تنوین
ت
3.264,12517B103/1B-1/5B0.70%
شفارا
ش
2.856,1208/8B16/2B-1/9B2.49%
زماهان
ز
1.578,52025/8B9/5B-00.97%
فنفت
ف
2.8630,6007/8B36/7B-03.89%
لوتوس
ل
3.494,8562/2B120/4B-01.05%
سیمرغ
س
6.9429,850189/6B39/1B--73/5B0.56%
زفکا
ز
3.9913,78029/8B21/1B-5/7B1.61%
زشریف
ز
2.715,28922/4B12/8B--2/6B1.04%
کالا
ک
1.1520,950232/8B174/5B-2/3B0.72%
خراسان
خ
4.40132,2007/8B246/1B--733M1.06%
فسازان
ف
-0.395,22015/7B15/5B-1/1B1.10%
غبهار
غ
3.0019,57047/1B7/6B-10/3B2.17%
جم پیلن
ج
2.17178,4005/7B364/2B-1/8B1.56%
تاصیکو
ت
-0.1216,69018/9B517/4B--9/8B0.34%
دکپسول
د
0.4370,1509/3B21/2B-1/1B0.68%
درهآور
د
-4.7471,55045/6B17/8B--3/6B0.36%
رنیک
ر
1.439,88010/3B32/3B-01.28%
غویتا
غ
-6,560105/2B23/4B--4/5B0.62%
هجرت
ه
0.1631,9509/1B51/2B--1/2B0.44%
دتوزیع
د
4.9935,75041/4B64/4B-25/9B2.18%
شصدف
ش
-1.2141,35020B28/7B--2/9B1.18%
کویر
ک
4.233,653108/8B136B--15/8B1.15%
فروی
ف
-1.089,08024/8B16/4B-532/7M0.82%
کلر
ک
-4.3858,300338/7B38/6B--81/2B0.27%
قرن
ق
0.0811,88012B47/6B--1/8B0.88%
ساوه
س
-1.60111,3009/1B72/1B-2/2B3.49%
غگیلا
غ
-23,90010/7B9/8B--1/9B2.79%
زکوثر
ز
5.6518,19025/3B36/7B-01.41%
شگویا
ش
-14,09039/5B337/3B--2/6B0.89%
آریا
آ
5.00102,300244/2B1415/7B--44/7B1.83%
اخزا821
ا
-1.91848,45084/8M--0-
غزر
غ
3.483,99280/6B72/3B-14/8B2.11%
بخاور
ب
3.963,2863/6B7/9B-204/2M1.22%
سیتا
س
-13,92018/8B153/1B--3/7B3.34%
باران
ب
1.123,7621/8B4/6B-01.62%
شاروم
ش
1.6227,85023/6B19/7B--20/9M4.55%
زملارد
ز
4.9913,05040/9B10/4B-22/3B16.53%
امین
ا
-8,5802/6B154/4B--1B6.34%
غکورش
غ
1.4312,6209/3B153/2B-02.41%
بنو
ب
4.054,63732/2B27/9B-5/7B0.70%
سپید
س
2.9523,280125/8B70/1B--9/9B1.00%
غصینو
غ
4.8613,72078B138/1B--16/2B0.82%
سپیدار
س
-2.4141,3009/2B28/4B--1/3B4.53%
بوعلی
ب
4.7954,850431/4B787/8B-10/4B0.69%
اخزا909
ا
0.11956,9909/5B--0-
فتوسا
ف
2.667,69038/7B11B--458M1.92%
فگستر
ف
3.286,26027/7B9/4B-372/2M3.82%
تمحرکه
ت
2.887,0409/6B2/5B-02.75%
فزر
ف
-0.5436,450144/3B111B-47/1B1.26%
کیمیاتک
ک
1.7314,69011B59B--9/7B0.82%
سغدیر
س
-2.257,0805/3B45/2B--1/1B0.23%
خبنیان
خ
-1.208,180141/1B81/2B--13/3B0.74%
فروسیل
ف
1.6519,040165/3M30/6B-01.42%
توسن
ت
-0.3616,47085/2B49/7B-1/2B1.27%
اخزا914
ا
1.28836,00083/6M--01.00%
لطیف
ل
-1.0273,5004/2B14/6B--1/9B3.02%
فجهان
ف
2.513,87212/7B297/1B--953/2M7.07%
انتخاب
ا
-1.9824,95080/9B248B-10/2B3.53%
شکام
ش
-0.519,63032/9B38/9B--3/7B0.57%
اردستان
ا
4.5223,99051/1B27/8B-2/9B3.04%
اخزا001
ا
0.08678,0703/9B--01.50%
اخزا006
ا
0.09689,7003/2B--02.17%
اخزا002
ا
-0.08653,370522/7M--00.50%
فسبزوار
ف
-0.0728,04040B112/1B-11/3B3.43%
میدکو
م
0.2711,17038/7B1566/6B--6/8B0.76%
فافق
ف
0.365,530495/4M19/3B-01.80%
فسوژ
ف
2.7018,50023B14/9B-2B0.72%
فغدیر
ف
-0.128,3002/5B290/9B-52/7M0.66%
اخزا007
ا
0.02669,0501/1B--03.00%
غدانه
غ
4.3522,65088/8B12/3B--2/9B0.89%
درازی
د
-0.7925,0503/3B25/2B--1/4B0.51%
گلدیرا
گ
2.506,290136/1B51/5B-79/1B0.60%
تجلی
ت
1.161,72212/9B107/9B--1/5B0.98%
شجم
ش
2.119,1604/8B59/8B-01.39%
فروژ
ف
1.2958,45019B65B--4/7B2.67%
کایزد
ک
-1.408,53010/2B5/9B--1B0.63%
بکابل
ب
-24,55032/3B25B-5/9B0.95%
تپسی
ت
-3.147,01075B17/5B--8/6B0.27%
شملی
ش
4.967,9504/1B10/7B-4/1B-
سارو ج
س
-3.1235,0005/1B45/8B-121/1M0.46%
ذوب
ذ
4.984,656840/7B329/7B-229/3B4.96%
اهرم
ا
2.3922,1801907/4B---109/4B0.99%
تفارس
ت
3.005,84093/2B29/2B-5/9B1.72%
هم وزن
ه
1.7814,496116/7B--37/9B0.83%
تماوند
ت
0.676,0304/2B42/2B-00.97%
غپونه
غ
1.5213,2805/6B12B-01.10%
اخزا101
ا
0.34587,3509/2B--00.84%
تضمین
ت
-0.7114,04610/5B---2/8B1.27%
اخزا103
ا
-0.16567,0002/8B--01.08%
ارزش مسکن
ا
0.2712,0833/2B---339/6M1.02%
ثنا
ث
0.5914,92279/5M--50K1.00%
توان
ت
5.2320,546691/2B--26/7B0.95%
کاریز
ک
2.941,4661/7B0-00.83%
کیمیا
ک
-1.726,32011/7B18/9B--818/1M0.52%