شپنا

آخرین قیمت
9,280-1/49%
قیمت پایانی
9,270-1/59%
حجم(مشکوک)
69/3M

شپنا

|مجاز
پالایش نفت اصفهان|بورس
آخرین قیمت
9,280-1/49%
قیمت پایانی
9,270-1/59%
حجم(مشکوک)
69/3M
 • ارزش معاملات
  641/7B
 • تاثیر در شاخص
  -925/94
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+4/51%
  • صنعت
  • بورس-1/07%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  شپنا
  • ارزش بازار2/1T
  • تعداد معاملات6,215
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-
  • سرانه خرید حقیقی16/3K
  • قدرت خریدار به فروشنده0/86
  10,190بازه قیمت روز8,870
  275B
  حقیقی
  396/7B
  362/1B
  حقوقی
  240/5B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  4/15
  درصد سهم از صنعت
  38/25
  RSI
  50/16
  • حجم مبنا12/6M
  • تعداد سهام227,000,000,000
  • سهام شناور34.20%
  • EPS1,748
  • P/Eگروه-
  • P/S0/4509
  • میانگین حجم یک ماه108M
  • میانگین حجم سه ماه100/4M
  • میانگین حجم یک سال117/6M
  • میانگین ارزش یک ماه769/6B
  • میانگین ارزش سه ماه647/6B
  • میانگین ارزش یک سال770B
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@eorc.irتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: مرتضي ابراهيمي
   نشانی امور سهام:
   اصفهان- کیلومتر 5 جاده تهران صندوق پستی 415-81465

  نمادهای هم گروه (فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  ونفت
  و
  -0/166,08035/7B30/6B0/55%-16/8B0/82%8/3
  شرانل
  ش
  090,9506/7B182B3/3%1/7B1/35%6/26
  شبندر
  ش
  -1/8113,660489/6B1/8T33/17%82/4B1/15%3/31
  شزنگ
  ش
  -3152,2505B4/2B0/08%00/23%62/84
  شپاس
  ش
  -1/2232,55018/9B77/9B1/41%3/5B1/12%7/24
  شنفت
  ش
  1/0510,56082/5B211/8B3/85%-3/1B0/94%10/05
  شراز
  ش
  -217,67035/6B193/6B3/52%3/5B0/6%3/29
  شبهرن
  ش
  -0/6127,60031/5B328/4B5/96%588/7M0/61%6/93
  شاوان
  ش
  -1/3728,85043B230B4/18%-1/9B0/66%3/72
  شسپا
  ش
  -0/666,03032/5B336B6/1%-11B0/53%10/15
  شبریز
  ش
  -2/5118,000247/5B535/2B9/72%756/3M0/59%5/07
  شتران
  ش
  -1/745,670512/4B1/6T28/16%-0/52%5/81