ثشرق

|مجاز
ثشرق|بورس
آخرین قیمت
7,2104.95%
قیمت پایانی
7,210
حجم(مشکوک)
14/6M
 • ارزش معاملات
  105/6B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  ثشرق
  • ارزش بازار7/9B
  • تعداد معاملات450
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول1/8B
  • سرانه خرید حقیقی132/7K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  6,870بازه قیمت روز6,230
  99/5B
  حقیقی
  97/7B
  2/7B
  حقوقی
  4/5B
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا2/5M
  • تعداد سهام1,100,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  ثنام
  ث
  2.971,6369/9B3/9B-2/3B1.23%
  ثجوان
  ث
  2.877,4009/1B19/2B-02.00%
  ثالوند
  ث
  -0.9913,89061/4B11/2B--1/6B0.60%
  ثقزوی
  ث
  -1.4412,32026/9B2/5B--13/9B0.75%
  ثرود
  ث
  6.7014,80052/5B7/5B-1/5B0.93%
  ثعتما
  ث
  -1.9512,550226/5M1/8B-00.25%
  ثتوسا
  ث
  2.9918,6107/8B1/8B-02.16%
  ثتران
  ث
  4.995,15151/4B9/4B-2/4B1.47%
  ثزاگرس
  ث
  2.8528,25011/7B1/9B--5/3B1.35%
  ثعمرا
  ث
  6.9813,470220/8B17/7B--16/9B1.51%
  ثنظام
  ث
  -2.9961,800119/9M4/5B--119/9M-
  ثشاهد
  ث
  6.9514,32059/8B57/4B-642/3M1.46%
  ثغرب
  ث
  1.178,59041/8B10/4B--618/1M1.07%
  کرمان
  ک
  1.481,455298/2B61/5B-6/2B0.70%
  ثباغ
  ث
  1.4612,43046/4B16/5B-23/7B1.49%
  آباد
  آ
  4.9838,32029/4B9/2B-7/9B1.20%
  ثپردیس
  ث
  3.136,55059/8B13/2B-796/3M1.09%
  ثاخت
  ث
  -3,852152/7B34/9B--11/5B0.62%
  ثنوسا
  ث
  4.995,70644B15/1B-2/5B1.01%
  ثاژن
  ث
  1.995,144816/8M2/1B-03.33%
  ثبهساز
  ث
  2.162,512106/6B50/4B-269/2M3.41%
  ثامید
  ث
  4.492,056174/9B135/1B-4/3B3.49%
  ثجنوب
  ث
  5.0010,820158/5B15/3B--18/6B0.91%