جم

آخرین قیمت
60,6900/3%
قیمت پایانی
60,5300/03%
حجم(مشکوک)
445/2K

جم

|مجاز
پتروشیمی جم|بورس
آخرین قیمت
60,6900/3%
قیمت پایانی
60,5300/03%
حجم(مشکوک)
445/2K
 • ارزش معاملات
  27B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+0/9%
  • صنعت
  • بورس-1/07%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  جم
  • ارزش بازار1/1T
  • تعداد معاملات340
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-20/5B
  • سرانه خرید حقیقی1/9K
  • قدرت خریدار به فروشنده0/45
  63,750بازه قیمت روز57,690
  5/1B
  حقیقی
  25/6B
  20/7B
  حقوقی
  203M
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  12/31
  درصد سهم از صنعت
  4/64
  RSI
  49/1
  • حجم مبنا1/6M
  • تعداد سهام18,000,000,000
  • سهام شناور22.58%
  • EPS4,809
  • P/Eگروه-
  • P/S2/7454
  • میانگین حجم یک ماه1/6M
  • میانگین حجم سه ماه1/3M
  • میانگین حجم یک سال1/4M
  • میانگین ارزش یک ماه53/4B
  • میانگین ارزش سه ماه46B
  • میانگین ارزش یک سال58/6B
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@jpcomplex.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: محمدرضا سعیدی
   نشانی امور سهام:
   استان بوشهر -عسلویه-منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی پتروشیمی جم

  نمادهای هم گروه (محصولات شیمیایی)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  فسا
  ف
  2/971,247424/5M4/3B0/02%06/33%21/65
  پترومروارید
  پ
  01,00014B4/9B0/02%---
  تاپیکو
  ت
  1/0619,070152/7B1/9T8/22%39/1B2/76%6/32
  شستان
  ش
  216/554,517121/8B22/9B0/1%27/1B1/25%-
  پاکشو
  پ
  -3/676,76025/2B314/9B1/34%-125/6M0/73%41/14
  شتولی
  ش
  1/8621,550447/2M5/5B0/02%-12%26/75
  شلرد
  ش
  -1/6410,280140/7B91/5B0/39%-10/9B0/93%28/67
  داراب
  د
  2/991,4453B5/1B0/02%01/77%65/7
  ساینا
  س
  -0/9751,25032/6B12/7B0/05%02/03%85/02
  مارون
  م
  0/18193,35023B1/5T6/58%-13/3B0/47%11/65
  شتوکا
  ش
  0/8623,60049/2B8/8B0/04%4/1B0/99%35/21
  شکبیر
  ش
  -1/7398,1007/7B347/6B1/48%-2/1B0/46%10/64
  ممسنی
  م
  -2/9420,2007/3B27/5B0/12%-1/66%-
  شسم
  ش
  2257,9505/7B2/6B0/01%02/4%48/75
  زنجان
  ز
  -2/992,96024/9B18/1B0/08%-2/3B1/06%-
  پارسان
  پ
  0/2938,53037/4B1/6T6/64%-15B0/62%7/67
  شکلر
  ش
  -1/8645,97024/2B45/3B0/19%-490/6M1/53%6/19
  دهدشت
  د
  2/9721,17036/6B32/8B0/14%14/5B4/29%-
  جهرم
  ج
  2/981,4882/4B4/9B0/02%-419/5M3/81%54/53
  کازرو
  ک
  2/321,60067/6B27/4B0/12%-10/6B1/62%-
  شفارس
  ش
  -2/212,092107/1B24/8B0/11%18/3B0/92%57/69
  شصفها
  ش
  1/4206,75039/5B61/8B0/26%6B0/76%40/47
  شلعاب
  ش
  4/9725,450200/1B15/3B0/07%-9/7B0/81%42/02
  وپترو
  و
  -1/6227,34025B49/6B0/21%-567/4M1/32%7/25
  زاگرس
  ز
  -2/08163,10090/8B389/8B1/65%5/4B0/91%88/67
  شرنگی
  ش
  2/9522,70046/6B22/7B0/1%21/2B1/52%51/5
  شفن
  ش
  0/137,98087/2B245/4B1/04%-4/3B0/96%16/91
  شاراک
  ش
  0/9543,620248B352/5B1/5%-0/77%6/15
  شکف
  ش
  -1/9338,6502B9/5B0/04%-0/6%-
  شپاکسا
  ش
  0/973,33461/9B30/8B0/13%1/5B0/67%-
  شپدیس
  ش
  -0/01165,510232/2B988/5B4/2%131/2B1/04%4/46
  شیراز
  ش
  -1/5433,480101/2B508B2/16%-5B0/45%4/1
  شسینا
  ش
  -4/145,090212/3B18/3B0/08%-674/9M0/82%11/84
  شاملا
  ش
  -3/7220,070151/7B54/5B0/23%-0/34%7/26
  شخارک
  ش
  -4/0463,030249/4B377/4B1/6%-0/21%9/68
  فارس
  ف
  -0/5714,03086/8B6/8T29/05%-0/17%7/71
  شبصیر
  ش
  3/136,25086/3B91/4B0/39%-5/5B1/03%9/89
  شیران
  ش
  -1/1615,32095/1B295B1/25%-12/1B0/86%8/62
  شپارس
  ش
  0/3611,02059B12/1B0/05%21/8B2/12%60/2
  شگل
  ش
  -3/147,77017/5B20B0/08%-775/9M0/62%91/67
  شکربن
  ش
  0/585,18081/6B33B0/14%-0/84%7/31
  کرماشا
  ک
  -1/5375,18058/9B264/3B1/12%114/6M0/64%4/1
  شدوص
  ش
  -1/8616,52013/6B15/6B0/07%-2/2B0/58%6/87
  پترول
  پ
  -1/752,390214/6B235/9B1%-6/6B0/78%19/04
  شگامرن
  ش
  4/88842,650458/4M51/6B0/22%00/83%372/78
  شوینده
  ش
  -0/4223,69010/6B23/6B0/1%3/7B1/7%19/21
  شپلی
  ش
  2/9412,960261B46/3B0/2%-12/1B0/83%11/69
  شمواد
  ش
  -2/01118,450141/2B16/8B0/07%-0/61%12/57
  پارس
  پ
  0/423,34568/3B1/6T6/77%-7/3B0/74%11/55
  نوری
  ن
  0/88141,810171/9B1/3T5/44%-0/62%11/02
  شفارا
  ش
  2/949,40078/3B24/9B0/11%1/1B1/31%42/75
  خراسان
  خ
  -5154,390175/5B276/3B1/17%-0/24%5/71
  جم پیلن
  ج
  -1/25175,4908/5B346/9B1/47%-3/6B0/39%10/47
  شپترو
  ش
  -2/832,560103/2B25/4B0/11%-8/2B1/06%-
  شصدف
  ش
  3/2543,10035/7B30/1B0/13%6/3B2/88%11/29
  کلر
  ک
  -2/2770,85070/6B46/4B0/2%2B1/3%13/99
  قرن
  ق
  -0/916,56023/3B65/9B0/28%887/1M3/43%14/3
  شگویا
  ش
  1/4718,010167/2B430B1/83%-1/06%16/21
  آریا
  آ
  -0/0690,65080/6B1/2T5/29%-1/31%14/16
  شاروم
  ش
  -4/9840,350103B28/1B0/12%-2/2B2/56%-
  پارسا306
  پ
  0/791,020,0001B-----
  صفارس307
  ص
  0/991,020,0005/1B-----
  صفارس147
  ص
  -1/01980,000441M-----
  صفارس037
  ص
  -2/921,000,000100M-----
  بوعلی
  ب
  -1/1752,460327/2B751/9B3/19%-0/89%-
  کیمیاتک
  ک
  -2/6315,05011/4B59/2B0/25%-4/2B3/7%-
  شغدیر
  ش
  -2/3884,00043/6B108/5B0/46%00/89%-
  شکام
  ش
  011,49051/6B45/5B0/19%-9/4B0/85%-
  صگستر504
  ص
  01,000,00010M-----
  شجم
  ش
  -4/918,910264/6B56/7B0/24%-15/6B0/52%-
  شملی
  ش
  -4/78,730104/7B17/9B0/08%2/4B0/73%-