وپترو

آخرین قیمت
27,9002/61%
قیمت پایانی
27,4400/92%
حجم(مشکوک)
959/1K

وپترو

|مجاز
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌|بورس
آخرین قیمت
27,9002/61%
قیمت پایانی
27,4400/92%
حجم(مشکوک)
959/1K
 • ارزش معاملات
  26/3B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-10/21%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  وپترو
  • ارزش بازار50/8B
  • تعداد معاملات254
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-
  • سرانه خرید حقیقی4/7K
  • قدرت خریدار به فروشنده0/81
  29,730بازه قیمت روز25,850
  8/4B
  حقیقی
  23/6B
  17/9B
  حقوقی
  2/7B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  7/25
  درصد سهم از صنعت
  0/21
  RSI
  47/72
  • حجم مبنا728K
  • تعداد سهام1,820,000,000
  • سهام شناور28.81%
  • EPS1,327
  • P/Eگروه-
  • P/S6/6261
  • میانگین حجم یک ماه4/6M
  • میانگین حجم سه ماه2/8M
  • میانگین حجم یک سال2/4M
  • میانگین ارزش یک ماه52/8B
  • میانگین ارزش سه ماه28/1B
  • میانگین ارزش یک سال24/9B
  • زمینه فعالیت: سرمایه گذاری صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@piicgroup.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: علی علامه راد
   نشانی امور سهام:
   -

  نمادهای هم گروه (محصولات شیمیایی)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  فسا
  ف
  2/981,176365/4M4/1B0/02%04/67%21/65
  پترومروارید
  پ
  01,00014B4/9B0/02%---
  تاپیکو
  ت
  -0/5418,610171/5B1/9T7/59%40B1/24%6/32
  شستان
  ش
  1/965,730862/6M28/6B0/12%---
  پاکشو
  پ
  -2/166,91014B325/4B1/32%-980/2M0/77%41/14
  شتولی
  ش
  1/8621,550447/2M5/5B0/02%-12%26/75
  شلرد
  ش
  -1/0610,250128/9B92/7B0/37%5/2B1/07%28/67
  داراب
  د
  2/951,4333/9B5B0/02%02/8%65/7
  ساینا
  س
  1/3951,00042/6B12/8B0/05%-1/7B1/5%85/02
  مارون
  م
  1/78193,6508/6B1/6T6/37%-2/7B1/21%11/65
  شتوکا
  ش
  -0/4224,15025/8B8/9B0/04%-8/8M1/23%35/21
  شکبیر
  ش
  -2/0398,2501/7B346/7B1/4%-422/6M0/98%10/64
  ممسنی
  م
  -2/9420,2007/3B27/5B0/11%-1/66%-
  شسم
  ش
  2254,4504/6B2/6B0/01%01%48/75
  زنجان
  ز
  1/293,02913/2B18/8B0/08%-229M2/36%-
  پارسان
  پ
  0/1838,47034/5B1/6T6/31%-2/7B0/93%7/67
  شکلر
  ش
  745,290118/3B46/2B0/19%53/9B1/97%6/19
  دهدشت
  د
  2/9919,97016/6B30/9B0/13%9/7B14/26%-
  جهرم
  ج
  2/931,4036/7B4/6B0/02%01/5%54/53
  کازرو
  ک
  -2/8822,35054/3B27B0/11%-5/8B0/98%-
  شفارس
  ش
  4/932,161118/9B25/9B0/1%26/3B1/77%57/69
  شصفها
  ش
  -1/99204,80049/7B61/3B0/25%-9B0/4%40/47
  شلعاب
  ش
  4/9823,350395/5B14B0/06%58/4B0/91%42/02
  زاگرس
  ز
  -0/24169,10065/3B405/4B1/64%-13B0/51%88/67
  شرنگی
  ش
  2/8742,90045/2B44/8B0/18%-0/61%44/99
  جم
  ج
  -0/0260,54052/3B1/1T4/41%-4/9B0/88%12/31
  شفن
  ش
  0/777,81040/9B242/6B0/98%00/99%16/91
  شاراک
  ش
  1/2843,300137/5B350/7B1/42%-11/2B0/8%6/15
  شکف
  ش
  -1/9338,6502B9/5B0/04%-0/6%-
  شپاکسا
  ش
  -2/153,29635/9B30/2B0/12%-2/2B0/99%-
  شپدیس
  ش
  -0/16167,160185B996/9B4/03%36B0/66%4/46
  شیراز
  ش
  -0/1833,92076/5B518/2B2/1%1/8B0/83%4/1
  شسینا
  ش
  -6/045,340254/8B19B0/08%-10/3B0/66%11/84
  شاملا
  ش
  -0/3321,58048/8B57/9B0/23%345/2M1/03%7/26
  شخارک
  ش
  -3/6165,550211/5B390/5B1/58%-0/28%9/68
  فارس
  ف
  0/1414,060162/4B6/9T27/82%-0/44%7/71
  شبصیر
  ش
  1/735,45027/8B89/5B0/36%-529/5M1/11%9/89
  شیران
  ش
  0/1315,400102/3B297/3B1/2%-5/5B0/94%8/62
  شپارس
  ش
  2/8110,94026/3B12/1B0/05%-110M1/49%60/2
  شگل
  ش
  0/628,10018/4B21B0/08%896M1/16%91/67
  شکربن
  ش
  0/585,18081/6B33B0/13%-12/9B0/84%7/31
  کرماشا
  ک
  -0/9376,66094/3B268/2B1/08%12/3B0/64%4/1
  شدوص
  ش
  -2/7716,57025/9B15/7B0/06%-5/2B0/47%6/87
  پترول
  پ
  2/342,387170/9B240/2B0/97%26/5M1/35%19/04
  شگامرن
  ش
  4/98781,00015/6M46/9B0/19%15/6M-372/78
  شوینده
  ش
  0/6823,5909/5B23/7B0/1%2/6B0/98%19/21
  شپلی
  ش
  -2/9512,260205/8B43/5B0/18%-0/68%11/69
  شمواد
  ش
  2/96116,45038/9B16/7B0/07%01/32%12/57
  پارس
  پ
  -0/063,274119/1B1/6T6/3%-0/29%11/55
  نوری
  ن
  -0/5142,360147/5B1/3T5/17%-0/49%11/02
  شفارا
  ش
  38,93056/2B23/5B0/09%6/8B3/53%42/75
  خراسان
  خ
  0/05189,480207/5B339/1B1/37%-0/75%4/33
  جم پیلن
  ج
  -0/1175,61034/9B351/2B1/42%-0/43%10/47
  شپترو
  ش
  0/222,69461/4B26/7B0/11%-3/9B1/18%-
  شصدف
  ش
  1/2241,20021B29B0/12%-203/5M2/56%11/29
  کلر
  ک
  -1/5172,45081/3B47/1B0/19%3/9B1/57%13/99
  قرن
  ق
  016,97023/4B67/8B0/27%791/3M2/67%14/3
  شگویا
  ش
  2/1117,440128/8B416/6B1/68%-6/3B1/66%16/21
  آریا
  آ
  1/7390,75067/8B1/3T5/06%-0/99%14/16
  شاروم
  ش
  3/8642,70083/8B30/2B0/12%21/9B5/51%-
  پارسا306
  پ
  0/791,020,0001B-----
  صفارس307
  ص
  0/991,020,0005/1B-----
  صفارس147
  ص
  -1/01980,000441M-----
  صفارس037
  ص
  -2/921,000,000100M-----
  بوعلی
  ب
  -0/9853,630119/8B766/6B3/1%-1/14%-
  کیمیاتک
  ک
  -1/6815,40011/3B60/7B0/25%1/2B8/15%-
  شغدیر
  ش
  583,690301/7B109B0/44%222/4B4/21%-
  شکام
  ش
  3/8110,84042/8B43/6B0/18%6/5B1/2%-
  صگستر504
  ص
  01,000,00010M-----
  شجم
  ش
  -4/219,36057/5B60/6B0/24%-2B0/61%-
  شملی
  ش
  3/769,160205/5B19/1B0/08%33/5B1/71%-