وامید

آخرین قیمت
16,620-1/6%
قیمت پایانی
16,840-0/3%
حجم(مشکوک)
1/2M

وامید

|مجاز
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید|بورس
آخرین قیمت
16,620-1/6%
قیمت پایانی
16,840-0/3%
حجم(مشکوک)
1/2M
 • ارزش معاملات
  19/5B
 • تاثیر در شاخص
  -131/86
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+8/2%
  • صنعت
  • بورس-1/07%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  وامید
  • ارزش بازار1/6T
  • تعداد معاملات267
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-11/1B
  • سرانه خرید حقیقی4/7K
  • قدرت خریدار به فروشنده0/53
  18,260بازه قیمت روز15,880
  4/4B
  حقیقی
  15/5B
  15B
  حقوقی
  3/9B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  7/08
  درصد سهم از صنعت
  28/88
  RSI
  56/77
  • حجم مبنا6/6M
  • تعداد سهام96,979,742,000
  • سهام شناور15.41%
  • EPS1,835
  • P/Eگروه-
  • P/S7/0511
  • میانگین حجم یک ماه10/6M
  • میانگین حجم سه ماه8/3M
  • میانگین حجم یک سال6/4M
  • میانگین ارزش یک ماه135/6B
  • میانگین ارزش سه ماه102/9B
  • میانگین ارزش یک سال85/3B
  • زمینه فعالیت: سرمایه گذاری صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: Info@omidinvestment.irتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: حسنعلی قنبری ممان
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه (شرکتهای چند رشته ای صنعتی)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  وغدیر
  و
  0/0423,750273/6B1/7T30/53%-0/62%8/55
  وبانک
  و
  0/7412,11063/6B331/9B5/95%-13/3B1/19%5/64
  وصندوق
  و
  -0/7920,35037/1B823/6B14/76%-1/3B0/97%5/15
  صشستا112
  ص
  01,000,000150B-----
  شستا
  ش
  0/881,3831T2/2T40/13%88/2B1/59%11/14
  صشستا311
  ص
  -1/01980,000196M-----
  صغدیر408
  ص
  5981,540981/5M-----
  وکغدیر
  و
  -0/0826,090307/7B481/9B8/64%-3/09%-