ثنوسا

|مجاز
ثنوسا|بورس
آخرین قیمت
5,6603.40%
قیمت پایانی
5,701
حجم(مشکوک)
9/1M
 • ارزش معاملات
  52/1B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  ثنوسا
  • ارزش بازار14/9B
  • تعداد معاملات942
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول2/7B
  • سرانه خرید حقیقی23/9K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  5,495بازه قیمت روز4,973
  51/9B
  حقیقی
  49/2B
  159/5M
  حقوقی
  2/8B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا3M
  • تعداد سهام2,630,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  ثنام
  ث
  2.971,63810/8B3/9B-2/9B1.25%
  ثجوان
  ث
  2.877,46014/9B19/2B-01.87%
  ثالوند
  ث
  -1.2013,89072B11/2B--1/6B0.63%
  ثقزوی
  ث
  -2.3212,31035/2B2/4B--15/1B-
  ثرود
  ث
  6.9914,890100/9B7/5B-6/2B1.06%
  ثعتما
  ث
  -1.9512,5502/2B1/8B-00.33%
  ثتوسا
  ث
  2.9918,6308/4B1/8B-02.09%
  ثتران
  ث
  4.125,16061/7B9/4B-2/4B1.37%
  ثزاگرس
  ث
  2.8528,30012/9B1/9B--5/3B1.37%
  ثشرق
  ث
  4.957,210114/1B7/9B-2/5B1.59%
  ثعمرا
  ث
  6.9813,480231/8B17/7B--16/9B1.51%
  ثنظام
  ث
  -2.9961,700879M4/5B--119/9M0.29%
  ثشاهد
  ث
  6.9514,32059/8B57/4B-642/3M1.46%
  ثغرب
  ث
  0.708,61059/3B10/3B--618/1M1.04%
  کرمان
  ک
  0.981,450418/1B61/2B-6B0.61%
  ثباغ
  ث
  1.3812,47075/6B16/5B-48/5B1.59%
  آباد
  آ
  4.9838,32030/5B9/2B-7/9B1.32%
  ثپردیس
  ث
  1.096,53084/6B12/9B-796/3M0.96%
  ثاخت
  ث
  -0.983,850196/3B34/5B--14B0.56%
  ثاژن
  ث
  1.995,145898/3M2/1B-03.83%
  ثبهساز
  ث
  1.922,506159/6B50/3B-462/3M3.72%
  ثامید
  ث
  4.642,057201/5B135/3B-3/2B3.50%
  ثجنوب
  ث
  3.0710,860236/8B15B--40/6B0.76%