شنفت

آخرین قیمت
10,5901/05%
قیمت پایانی
10,5600/76%
حجم(مشکوک)
7/8M

شنفت

|ممنوع-متوقف
نفت پارس|بورس
آخرین قیمت
10,5901/05%
قیمت پایانی
10,5600/76%
حجم(مشکوک)
7/8M
 • ارزش معاملات
  82/5B
 • تاثیر در شاخص
  43/51
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-1/49%
  • صنعت
  • بورس-1/07%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  شنفت
  • ارزش بازار211/8B
  • تعداد معاملات889
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-3/1B
  • سرانه خرید حقیقی18/7K
  • قدرت خریدار به فروشنده0/94
  10,580بازه قیمت روز9,200
  61/3B
  حقیقی
  64/5B
  21/2B
  حقوقی
  18/1B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  10/05
  درصد سهم از صنعت
  2/86
  RSI
  56/92
  • حجم مبنا8M
  • تعداد سهام20,000,000,000
  • سهام شناور12.57%
  • EPS722
  • P/Eگروه-
  • P/S1/5056
  • میانگین حجم یک ماه9/6M
  • میانگین حجم سه ماه3/8M
  • میانگین حجم یک سال2/9M
  • میانگین ارزش یک ماه67/3B
  • میانگین ارزش سه ماه26/7B
  • میانگین ارزش یک سال23B
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: mail@parsoilco.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: حمیدرضا خلیلی
   نشانی امور سهام:
   کیلومتر 22 جاده مخصوص کرج

  نمادهای هم گروه (فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  ونفت
  و
  -0/166,08035/7B30/6B0/41%-16/8B0/82%8/3
  شرانل
  ش
  090,9506/7B182B2/46%1/7B1/35%6/26
  شپنا
  ش
  -1/499,270641/7B2/1T28/46%-0/86%4/15
  شبندر
  ش
  -1/8113,660489/6B1/8T24/68%82/4B1/15%3/31
  شزنگ
  ش
  -3152,2505B4/2B0/06%00/23%62/84
  شپاس
  ش
  -1/2232,55018/9B77/9B1/05%3/5B1/12%7/24
  شراز
  ش
  -217,67035/6B193/6B2/62%3/5B0/6%3/29
  شبهرن
  ش
  -0/6127,60031/5B328/4B4/44%588/7M0/61%6/93
  شاوان
  ش
  -1/3728,85043B230B3/11%-1/9B0/66%3/72
  شسپا
  ش
  -0/666,03032/5B336B4/54%-11B0/53%10/15
  شبریز
  ش
  -2/5118,000247/5B535/2B7/23%756/3M0/59%5/07
  شتران
  ش
  -1/745,670512/4B1/6T20/95%-0/52%5/81