ونوین

آخرین قیمت
5,022-0/79%
قیمت پایانی
5,059-0/06%
حجم(مشکوک)
28/7M

ونوین

|مجاز
بانک اقتصادنوین|بورس
آخرین قیمت
5,022-0/79%
قیمت پایانی
5,059-0/06%
حجم(مشکوک)
28/7M
 • ارزش معاملات
  145/1B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+3/67%
  • صنعت
  • بورس-1/07%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  ونوین
  • ارزش بازار152/8B
  • تعداد معاملات1,356
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-3/1B
  • سرانه خرید حقیقی62/8K
  • قدرت خریدار به فروشنده1/38
  4,946بازه قیمت روز4,476
  113/8B
  حقیقی
  116/8B
  23/3B
  حقوقی
  20/3B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  5/15
  درصد سهم از صنعت
  2/34
  RSI
  61/35
  • حجم مبنا12/2M
  • تعداد سهام30,425,734,000
  • سهام شناور28.53%
  • EPS627
  • P/Eگروه-
  • P/S1/4945
  • میانگین حجم یک ماه25/7M
  • میانگین حجم سه ماه21/6M
  • میانگین حجم یک سال25/1M
  • میانگین ارزش یک ماه79/2B
  • میانگین ارزش سه ماه68/7B
  • میانگین ارزش یک سال90/3B
  • زمینه فعالیت: بانک صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@enbank.irتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: علیرضا بلگوری
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه (بانکها و موسسات اعتباری)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  دی
  د
  -2/031,466791/1B195/3B2/99%-25/9B0/95%-
  وبملت
  و
  0/575,2901/7T1/9T28/66%-0/88%3/07
  وملل
  و
  -0/394,13116/1B82/1B1/26%27/3M1/28%-
  توسعه
  ت
  -0/982,7175/3B00%---
  وشهر
  و
  -2/9311,610145B180/8B2/77%-0/51%-
  وپست
  و
  09,37049/6B155/5B2/38%-22/2B0/46%4/57
  وآیند
  و
  -1/9210,083179/2B159/5B2/44%---
  وسالت
  و
  044,650291/7B333B5/1%-1/16%-
  وکار
  و
  -1/82,82935/9B128/3B1/97%-158/1M0/73%11/13
  سامان
  س
  2/953,832431B185/4B2/84%104/3B1/53%3/22
  وپاسار
  و
  -0/113,543200/4B1/1T17/58%-0/62%3/55
  وسینا
  و
  -3/284,83327B119/8B1/84%683/1M1/42%10/13
  وبصادر
  و
  -4/992,7961/4T484/2B7/42%-0/36%73/54
  وتجارت
  و
  -3/153,0571/6T681/9B10/44%-0/8%7/24
  وخاور
  و
  -0/785,13014/8B178/2B2/73%3/4B1/23%7/52
  وپارس
  و
  3/22,636479/2B408B6/25%95/1B1/31%-
  وزمین
  و
  -0/947,43032/5B29/6B0/45%-8/9B1/16%-
  سمایه
  س
  2/96,2403/9B25/6B0/39%019/2%-
  وگردش
  و
  2/9410,830516/3B162/6B2/49%155/4B1/26%22/11