فنوال

آخرین قیمت
15,1800/73%
قیمت پایانی
15,3001/53%
حجم(مشکوک)
4/9M

فنوال

|مجاز
نورد آلومینیوم|بورس
آخرین قیمت
15,1800/73%
قیمت پایانی
15,3001/53%
حجم(مشکوک)
4/9M
 • ارزش معاملات
  74/9B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+7/14%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  فنوال
  • ارزش بازار51/5B
  • تعداد معاملات710
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-5/5B
  • سرانه خرید حقیقی21/3K
  • قدرت خریدار به فروشنده1/08
  16,990بازه قیمت روز14,770
  69/3B
  حقیقی
  74/8B
  5/5B
  حقوقی
  0
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  5/58
  درصد سهم از صنعت
  0/3
  RSI
  49/34
  • حجم مبنا1/4M
  • تعداد سهام3,391,735,000
  • سهام شناور22.87%
  • EPS958
  • P/Eگروه-
  • P/S1/5825
  • میانگین حجم یک ماه2/7M
  • میانگین حجم سه ماه1/3M
  • میانگین حجم یک سال1/2M
  • میانگین ارزش یک ماه14/5B
  • میانگین ارزش سه ماه15/9B
  • میانگین ارزش یک سال23/5B
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@navardaluminum.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: حسنعلی رضائی مقدم
   نشانی امور سهام:
   تهران-جمالزاده-خیابان سین دخت-خیابان هما-پلاك 28-طبقه همکف--

  نمادهای هم گروه (فلزات اساسی)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  فالوم
  ف
  2/3917,91077/5B25/2B0/15%-0/83%44/26
  فرآور
  ف
  1/9742,42056/7B27/6B0/16%24/7B1/87%9/68
  وسدید
  و
  34,4661/4T134B0/78%-1/02%581/88
  فملی
  ف
  0/47,500349B4/5T26/11%-10/6B1/19%5/82
  فولای
  ف
  3/339,160263/2B10/1B0/06%-1/03%7/93
  فمراد
  ف
  2/8529,12069/1B10/1B0/06%954/3M1/32%23/13
  فاهواز
  ف
  0/965,2101/3B29/7B0/17%010/5%-
  فوکا
  ف
  0/9514,95021/8B89B0/52%-176M1/55%21/17
  فولاژ
  ف
  0/1118,88022/1B453/6B2/63%-13/4B0/37%6/01
  ارفع
  ا
  -0/3925,85047/5B309B1/79%-0/69%9/97
  فخاس
  ف
  -2/8314,8008/4B331/2B1/92%-1/5B0/58%8/99
  فافزا
  ف
  -1/4354,80039/6B5B0/03%-0/88%8/4
  فسدید
  ف
  0/99101,7502/6B10B0/06%03/5%-
  فزرین
  ف
  1/486,21028B18/5B0/11%191/1M1/11%6/31
  فپنتا
  ف
  3/448,04037/4B50B0/29%-154/1M0/88%7/2
  فسپا
  ف
  -2/448,80063/8B34/3B0/2%4/7B0/76%4/98
  زنگان
  ز
  0/3277,80019B7/8B0/05%00/81%28/91
  فخوز
  ف
  0/324,09664/6B779B4/52%-12/8B0/76%5/02
  هرمز
  ه
  -0/319,72030/7B476/8B2/77%-0/19%9/93
  فاسمین
  ف
  0/857,060135B170/2B0/99%4/8B0/72%4/32
  فلوله
  ف
  -2/264,23251/3B28/1B0/16%-5/7B0/81%27/46
  کاوه
  ک
  -0/4211,83088/2B379/2B2/2%-0/5%11/77
  وتوکا
  و
  2/6312,49040B50/3B0/29%6/4B1/11%6/3
  فباهنر
  ف
  1/315,41090/5B132/7B0/77%9/7B0/94%6/41
  فایرا
  ف
  1/458,98019/9B345/5B2%-13/9B0/44%5/39
  فسرب
  ف
  6/982,938256/8B32/8B0/19%46/7B1/17%13/04
  فنورد
  ف
  -0/3718,93017/7B29/8B0/17%00/74%5/21
  فجر
  ف
  4/88,06062/1B68/3B0/4%3/1B1/76%6/34
  فروس
  ف
  -1/198,31018B33/3B0/19%1/6B0/9%4/4
  فولاد
  ف
  06,120414/7B4/9T28/32%-0/56%3/61
  فماک
  ف
  -1/9315,3701/6B6/2B0/04%89/5M1/51%-
  فنفت
  ف
  0/3826,10064/9B31/4B0/18%118/4M0/8%23/9
  فسازان
  ف
  -2/67,890107/5B23/6B0/14%-2/1B0/59%39/35
  کویر
  ک
  -2/634,190125/7B157/2B0/91%-0/63%14/61
  فروی
  ف
  1/6310,58033/2B19B0/11%284/6M1/24%30/92
  فتوسا
  ف
  09,23033/3B13/1B0/08%826/9K3/8%-
  فگستر
  ف
  0/156,56034/8B9/9B0/06%-765/3M2/73%-
  فروسیل
  ف
  0/8217,30011/3B27/5B0/16%-1/2B0/69%-
  فجهان
  ف
  -0/785,090111/1B379/5B2/2%-1/96%-
  فسبزوار
  ف
  -0/3633,42053/1B133/7B0/78%-4/11%-
  میدکو
  م
  4/7415,5501/8T2/2T12/75%-0/28%-
  فافق
  ف
  -1/587,40028/7B26/2B0/15%-15B0/63%-
  فسوژ
  ف
  0/4522,55072/9B17/9B0/1%24/9B0/83%-
  فغدیر
  ف
  3/779,27026/3B327/3B1/9%01/18%-
  فرود
  ف
  -3/215,79094/6B30/9B0/18%-5/2B0/92%-
  فروژ
  ف
  3/1553,10071/8B59/3B0/34%43/3B3/6%-
  ذوب
  ذ
  1/44,221240B298B1/73%-1/53%-
  صغدیر504
  ص
  2/021,010,00096M-----
  کیمیا
  ک
  0/368,25027/5B24/8B0/14%9B1/69%-