کمنگنز

آخرین قیمت
19,7101/34%
قیمت پایانی
19,8101/85%
حجم(مشکوک)
1/1M

کمنگنز

|مجاز
معادن منگنزایران|بورس
آخرین قیمت
19,7101/34%
قیمت پایانی
19,8101/85%
حجم(مشکوک)
1/1M
 • ارزش معاملات
  21/5B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-22/25%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  کمنگنز
  • ارزش بازار29/2B
  • تعداد معاملات405
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-972/2M
  • سرانه خرید حقیقی6/9K
  • قدرت خریدار به فروشنده1/11
  21,770بازه قیمت روز18,930
  20/5B
  حقیقی
  21/5B
  972/2M
  حقوقی
  0
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  7/71
  درصد سهم از صنعت
  0/36
  RSI
  43/52
  • حجم مبنا715K
  • تعداد سهام1,480,000,000
  • سهام شناور31.38%
  • EPS1,388
  • P/Eگروه-
  • P/S4/2649
  • میانگین حجم یک ماه2/9M
  • میانگین حجم سه ماه3/4M
  • میانگین حجم یک سال2/7M
  • میانگین ارزش یک ماه30/1B
  • میانگین ارزش سه ماه37/5B
  • میانگین ارزش یک سال35/2B
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@irmanganese.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: محمدرضا راغبیان
   نشانی امور سهام:
   قم ، کیلومتر 15 جاده قدیم اصفهان ، 13 کیلومتربه سمت روستای ونارچ

  نمادهای هم گروه (استخراج کانه های فلزی)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  کدما
  ک
  -3/7383,240265/4B21B0/26%-0/62%434/05
  کاما
  ک
  0/666,060285/3B121/4B1/48%52/4B1/08%15/7
  ومعادن
  و
  0/176,030181/4B1/2T14/09%57/1B1/01%6/34
  کچاد
  ک
  2/926,90058/5B1/9T23/28%-4/7B0/94%5/67
  تکنار
  ت
  2/9578,45085/3B4/7B0/06%01/05%34/17
  کنور
  ک
  025,33014/2B323/7B3/94%-9/1B0/84%15/68
  کروی
  ک
  035,78067/7B86/3B1/05%-842/6M0/76%6/59
  کبافق
  ک
  4/9538,40066/7B46/9B0/57%14/2B1/76%9/69
  کگل
  ک
  -0/586,870225/2B2/2T27/37%-0/45%10/73
  وامیر
  و
  2/99404,15055/4B34/6B0/42%-2/6B0/85%17/75
  کگهر
  ک
  -1/7548,55016B1/2T14/57%-1/5B0/39%12/54
  تاصیکو
  ت
  -0/339,02029/2B606/8B7/39%-11/3B0/38%9/18
  صمعاد412
  ص
  1979,4105/1B-----
  صمعاد212
  ص
  3/091,000,0005M-----
  اپال
  ا
  1/916,93030/6B171/7B2/09%-170/9M2/22%-
  صگل039
  ص
  4/171,000,000100M--100M--
  صگل309
  ص
  -4/761,000,000100M-----
  فزر
  ف
  -0/9740,950138/6B123B1/5%-14/4B0/67%-
  تجلی
  ت
  52,562142/6B159B1/94%33/1B1/07%-