فاراک

آخرین قیمت
2,3900/97%
قیمت پایانی
2,3941/14%
حجم(مشکوک)
45/1M

فاراک

|مجاز
ماشین سازی اراک|بورس
آخرین قیمت
2,3900/97%
قیمت پایانی
2,3941/14%
حجم(مشکوک)
45/1M
 • ارزش معاملات
  108B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-23/47%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  فاراک
  • ارزش بازار49/3B
  • تعداد معاملات1,550
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول6/8B
  • سرانه خرید حقیقی86/7K
  • قدرت خریدار به فروشنده1/02
  2,510بازه قیمت روز2,272
  106/8B
  حقیقی
  100/1B
  1B
  حقوقی
  7/8B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  16/51
  درصد سهم از صنعت
  27/71
  RSI
  39/5
  • حجم مبنا8/3M
  • تعداد سهام20,637,727,000
  • سهام شناور45.25%
  • EPS88
  • P/Eگروه-
  • P/S1/5921
  • میانگین حجم یک ماه52/7M
  • میانگین حجم سه ماه43M
  • میانگین حجم یک سال48/8M
  • میانگین ارزش یک ماه69/3B
  • میانگین ارزش سه ماه55B
  • میانگین ارزش یک سال69/3B
  • زمینه فعالیت: خدماتی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: msa@yahoo.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: جعفر صفری سنجانی
   نشانی امور سهام:
   اراک کیلومتر 4 جاده تهران

  نمادهای هم گروه (ساخت محصولات فلزی)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  فبستم
  ف
  2/0812,0106/8B3/5B1/95%01/53%114/11
  فنرژی
  ف
  1/9241,9004B6/9B3/89%424M15/77%-
  فبیرا
  ف
  1/973,7198/3B6/6B3/7%1/4B4/79%-
  فسلیر
  ف
  2/9526,57129/4B2/7B1/53%---
  فجوش
  ف
  -2/972,01610/5B4/1B2/32%00/86%-
  فجام
  ف
  4/997,74055/5B7B3/93%15/3B1/36%9/59
  فلامی
  ف
  4/9615,450110/3B9/3B5/21%-1/6B1/22%12/2
  فاما
  ف
  -0/1314,9407/7B52/5B29/5%-3/1B1/05%8/48
  فاذر
  ف
  1/342,441136/5B44B24/72%-0/81%-
  چدن
  چ
  0/193,14076/5B34/6B19/47%7/4B0/68%18/51
  کیا
  ک
  1/9415,7108/8B3/5B1/96%-3/2B0/4%59/85
  فکمند
  ف
  2/9141,2507B3/2B1/82%2/2B3/76%-
  صاما411
  ص
  11,010,0003B-----