ومعادن

آخرین قیمت
6,0100/17%
قیمت پایانی
6,0300/5%
حجم(مشکوک)
30/1M

ومعادن

|مجاز
توسعه معادن وفلزات|بورس
آخرین قیمت
6,0100/17%
قیمت پایانی
6,0300/5%
حجم(مشکوک)
30/1M
 • ارزش معاملات
  181/4B
 • تاثیر در شاخص
  156/77
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-16/48%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  ومعادن
  • ارزش بازار1/2T
  • تعداد معاملات2,556
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول57/1B
  • سرانه خرید حقیقی24/2K
  • قدرت خریدار به فروشنده1/01
  6,510بازه قیمت روز5,670
  154B
  حقیقی
  102/9B
  20/1B
  حقوقی
  71/2B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  6/34
  درصد سهم از صنعت
  16/33
  RSI
  40/79
  • حجم مبنا18/9M
  • تعداد سهام192,428,000,000
  • سهام شناور17.42%
  • EPS710
  • P/Eگروه-
  • P/S6/3914
  • میانگین حجم یک ماه21/5M
  • میانگین حجم سه ماه16/4M
  • میانگین حجم یک سال19/6M
  • میانگین ارزش یک ماه91/3B
  • میانگین ارزش سه ماه72/2B
  • میانگین ارزش یک سال150/4B
  • زمینه فعالیت: سرمایه گذاری صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل: عزيز اله عصاري
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه (استخراج کانه های فلزی)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  کمنگنز
  ک
  1/3419,81021/5B29/2B0/41%-972/2M1/11%7/71
  کدما
  ک
  -3/7383,240265/4B21B0/3%-0/62%434/05
  کاما
  ک
  0/666,060285/3B121/4B1/71%52/4B1/08%15/7
  کچاد
  ک
  2/926,90058/5B1/9T26/98%-4/7B0/94%5/67
  تکنار
  ت
  2/9578,45085/3B4/7B0/07%01/05%34/17
  کنور
  ک
  025,33014/2B323/7B4/57%-9/1B0/84%15/68
  کروی
  ک
  035,78067/7B86/3B1/22%-842/6M0/76%6/59
  کبافق
  ک
  4/9538,40066/7B46/9B0/66%14/2B1/76%9/69
  کگل
  ک
  -0/586,870225/2B2/2T31/73%-0/45%10/73
  وامیر
  و
  2/99404,15055/4B34/6B0/49%-2/6B0/85%17/75
  کگهر
  ک
  -1/7548,55016B1/2T16/89%-1/5B0/39%12/54
  تاصیکو
  ت
  -0/339,02029/2B606/8B8/57%-11/3B0/38%9/18
  صمعاد412
  ص
  1979,4105/1B-----
  صمعاد212
  ص
  3/091,000,0005M-----
  اپال
  ا
  1/916,93030/6B171/7B2/42%-170/9M2/22%-
  صگل039
  ص
  4/171,000,000100M--100M--
  صگل309
  ص
  -4/761,000,000100M-----
  فزر
  ف
  -0/9740,950138/6B123B1/74%-14/4B0/67%-
  تجلی
  ت
  52,562142/6B159B2/24%33/1B1/07%-