ولصنم

آخرین قیمت
4,8503/19%
قیمت پایانی
4,7741/57%
حجم(مشکوک)
4/8M

ولصنم

|مجاز
لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌|بورس
آخرین قیمت
4,8503/19%
قیمت پایانی
4,7741/57%
حجم(مشکوک)
4/8M
 • ارزش معاملات
  22/8B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-32/67%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  ولصنم
  • ارزش بازار19/4B
  • تعداد معاملات476
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول202/8M
  • سرانه خرید حقیقی28/3K
  • قدرت خریدار به فروشنده1/07
  5,250بازه قیمت روز4,570
  22/5B
  حقیقی
  22/2B
  316/8M
  حقوقی
  519/6M
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  7/67
  درصد سهم از صنعت
  15/71
  RSI
  37/93
  • حجم مبنا2/9M
  • تعداد سهام4,000,000,000
  • سهام شناور20.45%
  • EPS429
  • P/Eگروه-
  • P/S9/1203
  • میانگین حجم یک ماه5/9M
  • میانگین حجم سه ماه4/1M
  • میانگین حجم یک سال4/7M
  • میانگین ارزش یک ماه18/9B
  • میانگین ارزش سه ماه12/7B
  • میانگین ارزش یک سال14/1B
  • زمینه فعالیت: لیزینگ صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@imlco.irتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: علیرضا اسدپورکفاش
   نشانی امور سهام:
   -

  نمادهای هم گروه (سایر واسطه گریهای مالی)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  ولملت
  و
  0/656,17010/1B9/3B7/53%-2/2B1/24%11/29
  ولبهمن
  و
  -3/255,810229/3B29/4B23/84%-0/49%5/25
  وایران
  و
  6/986,59053/6B10/7B8/7%5/5B2/85%57/83
  ولساپا
  و
  2/952,21178/6B32/4B26/26%-1/3B1/61%5/49
  ولغدر
  و
  6/977,340132/6B11/1B8/95%7B1/08%13/37
  ولپارس
  و
  1/856,60024/7B8/6B6/95%19/5M9/9%32/74
  مپارسا211
  م
  -3/75962,50096/3M-----
  ولکار
  و
  4/978,43090/5B12/7B10/27%49/3B5/43%-
  ولیز
  و
  2/212,30430/4B9/2B7/49%2B3/22%-