ولپارس

آخرین قیمت
6,6001/85%
قیمت پایانی
6,6001/85%
حجم(مشکوک)
3/7M

ولپارس

|مجاز
لیزینگ پارسیان|بورس
آخرین قیمت
6,6001/85%
قیمت پایانی
6,6001/85%
حجم(مشکوک)
3/7M
 • ارزش معاملات
  24/7B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-7/04%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  ولپارس
  • ارزش بازار8/6B
  • تعداد معاملات1,650
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول19/5M
  • سرانه خرید حقیقی25/7K
  • قدرت خریدار به فروشنده9/9
  6,860بازه قیمت روز5,980
  24/2B
  حقیقی
  24/2B
  475/7M
  حقوقی
  495/2M
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  32/74
  درصد سهم از صنعت
  6/39
  RSI
  59/79
  • حجم مبنا2/3M
  • تعداد سهام1,300,000,000
  • سهام شناور-28.02%
  • EPS132
  • P/Eگروه-
  • P/S7/7408
  • میانگین حجم یک ماه2/2M
  • میانگین حجم سه ماه1/6M
  • میانگین حجم یک سال3/5M
  • میانگین ارزش یک ماه7/7B
  • میانگین ارزش سه ماه5/1B
  • میانگین ارزش یک سال11B
  • زمینه فعالیت: لیزینگ صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل: داود کاغذگران
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه (سایر واسطه گریهای مالی)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  ولملت
  و
  0/656,17010/1B9/3B6/93%-2/2B1/24%11/29
  ولبهمن
  و
  -3/255,810229/3B29/4B21/92%-0/49%5/25
  وایران
  و
  6/986,59053/6B10/7B8%5/5B2/85%57/83
  ولساپا
  و
  2/952,21178/6B32/4B24/15%-1/3B1/61%5/49
  ولغدر
  و
  6/977,340132/6B11/1B8/23%7B1/08%13/37
  ولصنم
  و
  3/194,77422/8B19/4B14/45%202/8M1/07%7/67
  مپارسا211
  م
  -3/75962,50096/3M-----
  ولکار
  و
  4/978,43090/5B12/7B9/44%49/3B5/43%-
  ولیز
  و
  2/212,30430/4B9/2B6/88%2B3/22%-