فلامی

آخرین قیمت
15,4604/96%
قیمت پایانی
15,4504/89%
حجم(مشکوک)
7/1M

فلامی

|مجاز
لامیران|بورس
آخرین قیمت
15,4604/96%
قیمت پایانی
15,4504/89%
حجم(مشکوک)
7/1M
 • ارزش معاملات
  110/3B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+21/65%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  فلامی
  • ارزش بازار9/3B
  • تعداد معاملات706
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-1/6B
  • سرانه خرید حقیقی31/6K
  • قدرت خریدار به فروشنده1/22
  15,080بازه قیمت روز13,660
  101B
  حقیقی
  102/6B
  9/3B
  حقوقی
  7/7B
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  12/2
  درصد سهم از صنعت
  4/25
  RSI
  79/16
  • حجم مبنا1/4M
  • تعداد سهام600,000,000
  • سهام شناور29.45%
  • EPS792
  • P/Eگروه-
  • P/S5/3617
  • میانگین حجم یک ماه779/8K
  • میانگین حجم سه ماه606/7K
  • میانگین حجم یک سال922/5K
  • میانگین ارزش یک ماه14/3B
  • میانگین ارزش سه ماه10/6B
  • میانگین ارزش یک سال16/9B
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@lamiran.irتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: محمد شمس امانی
   نشانی امور سهام:
   اتوبان کرج قزوین- 20 کیلومتری قزوین - کارخانه لامیران

  نمادهای هم گروه (ساخت محصولات فلزی)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  فبستم
  ف
  2/0812,0106/8B3/5B1/59%01/53%114/11
  فنرژی
  ف
  1/9241,9004B6/9B3/17%424M15/77%-
  فبیرا
  ف
  1/973,7198/3B6/6B3/02%1/4B4/79%-
  فسلیر
  ف
  2/9526,57129/4B2/7B1/25%---
  فجوش
  ف
  -2/972,01610/5B4/1B1/9%00/86%-
  فاراک
  ف
  0/972,394108B49/3B22/62%6/8B1/02%16/51
  فجام
  ف
  4/997,74055/5B7B3/21%15/3B1/36%9/59
  فاما
  ف
  -0/1314,9407/7B52/5B24/08%-3/1B1/05%8/48
  فاذر
  ف
  1/342,441136/5B44B20/18%-0/81%-
  چدن
  چ
  0/193,14076/5B34/6B15/89%7/4B0/68%18/51
  کیا
  ک
  1/9415,7108/8B3/5B1/6%-3/2B0/4%59/85
  فکمند
  ف
  2/9141,2507B3/2B1/49%2/2B3/76%-
  صاما411
  ص
  11,010,0003B-----