کویر

|مجاز
کویر|بورس
آخرین قیمت
3,6504.23%
قیمت پایانی
3,657
حجم(مشکوک)
42/3M
 • ارزش معاملات
  154/5B
 • تاثیر در شاخص
  156/05
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۱/۸گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

کویر
 • ارزش بازار136B
 • تعداد معاملات1,962
 • تغییر مالکیت0%
 • خالص جریان ورود خروج پول-15/9B
 • سرانه خرید حقیقی56K
 • قدرت خریدار به فروشنده0
3,667بازه قیمت روز3,319
135/7B
حقیقی
151/6B
15/9B
حقوقی
0
مقیاس
سهم بزرگ
P/E
-
درصد سهم از صنعت
0
RSI
-
 • حجم مبنا14/9M
 • تعداد سهام37,260,000,000
 • سهام شناور-
 • EPS-
 • P/Eگروه-
 • P/S-
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-

نمادهای هم گروه

نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
سآبیک
س
3.1618,70038/1B56/1B--17/3B3.52%
فسا
ف
2.909353/2B3/3B-01.33%
فالوم
ف
2.609,6708B13/8B-66/4M1.30%
پلوله
پ
2.9930,75014/8B7B-6/1B2.97%
لپیام
ل
-2.9530,4502B5/3B--1/8B0.05%
وتوشه
و
0.326,25031/1B37/7B-20/8B1.85%
نیرو
ن
-2.9939,05042/3B5/3B--3/6B0.51%
فرآور
ف
5.0132,670123/1B21/3B-30/9B0.99%
تاپیکو
ت
3.5719,420161/3B1971/1B-31/2B1.05%
سبزوا
س
2.825,470105/5B20/6B--6/1B0.69%
سباقر
س
0.3417,4002B10/5B--815/7M1.47%
لازما
ل
1.7922,5003/4B4/9B-04.33%
کایتا
ک
2.9131,1003/5B6/4B-194/8M1.40%
بایکا
ب
2.9615,8901/4B8/2B-326/6M3.16%
خاذین
خ
3.132,98051/8B13/4B--109/9M1.05%
خصدرا
خ
2.972,35222/2B61/9B-943/6M5.42%
غمینو
غ
-0.7610,44055/4B15/6B--1/8B0.69%
فملی
ف
0.128,020642/1B4830B--9/5B0.70%
خنصیر
خ
-1.2817,150181/4B24/3B-4/8B1.07%
سپرمی
س
0.9537,0501B1/3B-10/1M26.25%
حسینا
ح
2.0114,04038/6B35/4B--13/2B0.30%
ساذری
س
1.448,3205/4B1/9B-00.78%
فولای
ف
-0.515,85042/3B6/6B--3/6B0.55%
بشهاب
ب
5.0023,19044/4B17/2B--1/4B1.69%
قاسم
ق
4.907,69092/9B38/5B-3/2B1.38%
ونفت
و
-0.336,13042/2B29/8B-693/7M0.57%
سفانو
س
-1.0592,9205/7B46B--213/8M0.74%
پاکشو
پ
4.466,11021/4B303/8B--7/8B0.60%
سصوفی
س
2.5332,98025/4B36/9B-2/3B1.06%
خگستر
خ
2.734,8601048/2B192/5B--12/3B0.90%
خودکفا
خ
2.968,34026/5B62/5B-7/3B8.97%
وسنا
و
2.9815,51029/6B53/7B--15/7B0.78%
وآذر
و
3.8011,200805/3B20/1B-49/7B0.76%
شتولی
ش
1.9918,4108/2B4/6B-00.85%
وتوس
و
0.1315,61024/2B31/3B-4B0.63%
تپکو
ت
2.961,80930/7B38/2B-017.00%
غگل
غ
1.684,61799/1B46/7B--18/2B0.91%
سفارود
س
2.9412,2203/9B1/5B-122/4M2.00%
شلرد
ش
-0.559,010149/8B81/5B-3/9B0.75%
وآتوس
و
-3.00193,9503/9B4B-00.63%
داراب
د
2.931,0292/9B3/6B-01.21%
غدیس
غ
1.1817,910182/2B21/1B--1/7B0.51%
فمراد
ف
4.9921,97053/3B7/7B-799/7M1.09%
غدشت
غ
1.3933,05048/3B22/5B--169/6M0.66%
فاهواز
ف
0.834,0077/9B22/7B--402/3M1.12%
وارس
و
2.9819,19019/4B9/9B--5/3B1.06%
ساینا
س
0.9033,50022/5B8/4B--27/8M0.74%
فنرژی
ف
1.9727,9501/8B4/6B-028.00%
مارون
م
0.27182,7504/5B1466/4B--1/9B0.33%
شتوکا
ش
-0.3318,32011/4B6/8B--910M0.88%
بکاب
ب
4.9940,220128/3B5/7B-804/8M0.91%
پشاهن
پ
-2.9966,850733/4M3/9B-00.25%
واعتبار
و
7.003,53128/1B6/4B-374/3M1.74%
کساپا
ک
-0.0730,35058/9B19/1B-00.96%
شکبیر
ش
-0.1788,25080/1B317/2B--75B0.07%
غدام
غ
4.9955,89088/6B9B-4/7B0.84%
کمنگنز
ک
4.6419,18042/6B29B-1B0.95%
سدور
س
-2.1310,13032/9B6/5B-14/2B1.18%
کرازی
ک
0.511,771111/6B37/3B--22B0.76%
ثاصفا
ث
-2.0816,7902B2/6B-01.25%
ممسنی
م
-1.5216,31014/2B22/5B--3/5B0.89%
سایرا
س
1.9638,7506/2B1/8B-2/1B0.53%
ساراب
س
3.2827,3805/3B35/3B-01.72%
سفارس
س
0.1029,82045/3B168/4B--6/1B0.80%
ومشان
و
2.98150,35045/8B3B-9/7B1.90%
سجام
س
2.992,3707/7B16/1B-5/8B6.76%
پلاست
پ
2.3311,33036B5/7B--9/7B1.05%
شسم
ش
-1.99263,250994/8M2/6B-00.13%
فوکا
ف
-0.4313,90016/8B83/2B--2/2B0.95%
آینده
آ
1.456,91029/3B2/9B-10/5B1.10%
فولاژ
ف
0.4816,60015B400/1B--6/1B0.58%
سیلام
س
-0.5015,8504/1B19B-00.94%
خفولا
خ
2.9238,700181/8B11/2B--7/5B1.04%
لخانه
ل
2.9523,85014/5B22B--9B0.70%
حبندر
ح
2.9914,79010B11/1B-3B2.85%
غمهرا
غ
4.999,71010/1B18/8B-4/7B19.77%
ارفع
ا
0.2025,15029/8B303B--11/4B0.75%
سفاسی
س
1.073,96613/7B2/6B--1/5B1.26%
کدما
ک
3.4564,46082/9B16/3B-60/9M0.64%
تکنو
ت
4.906,4004/1B5/6B-332M16.31%
حتاید
ح
2.666,56025B46/2B--2/9M1.89%
غفارس
غ
-1.9810,60019/7B12/1B-1/2B0.61%
کفرآور
ک
0.6016,85020/2B3B--1/8B0.77%
سبجنو
س
1.3246,98015/9B18/4B-1/7B0.54%
زنجان
ز
2.982,1445/5B13/1B-1/5B3.83%
ساروم
س
-37,01015/1B37B-4/3B0.71%
ثمسکن
ث
2.635,38059/3B34/5B-8B1.14%
تپمپی
ت
2.6625,78013/1B28/5B-3/3B2.02%
شرانل
ش
-0.2580,3507B160/4B--1/1B0.57%
ولراز
و
2.2935,70012/6B2/2B-235/6M1.70%
تلیسه
ت
3.454,409107B21/9B-15/5B0.88%
خلیبل
خ
0.8131,2506/9B45/9B-317M0.95%
خلنت
خ
2.7634,71038B10/6B-00.53%
پارسان
پ
4.5637,920131B1579/5B-60/1B2.29%
بالاس
ب
4.9139,500152/2B5/9B-28/8B0.84%
سخاش
س
4.9889,13029/5B17/9B--15/8B0.76%
شکلر
ش
4.5438,03027/6B38/9B--3/5B1.37%
کسرا
ک
2.036,684150/3B29B-36/8M0.60%
کتوکا
ک
-0.128,30073/6B16/6B-00.49%
تپولا
ت
-2.2320,1003B2/5B-01.03%
فخاس
ف
4.9713,37019B320/4B-803/1M0.59%
خپویش
خ
-19,88039/8B35/2B-5/2B0.80%
دهدشت
د
-1.7914,12014/5B22B--5/6B1.60%
کاما
ک
-0.364,656218/6B93/7B-4B0.64%
جهرم
ج
2.939296/4B3/1B-01.30%
سمتاز
س
1.4345,6504B46B-2/3B3.46%
سکرما
س
2.4022,4308/5B34B-01.13%
کیسون
ک
1.132,12228/6B43/3B-117/5M1.26%
غبهنوش
غ
3.0361,96026/3B22/2B-00.75%
بمیلا
ب
2.9410,49041/4B11/9B--20/5B0.89%
زمگسا
ز
4.9836,64034/4B11B-637/7K1.62%
کازرو
ک
-0.7316,29011/2B20/1B--3/2B0.94%
ومعادن
و
-6,290279/6B1210/4B-14/4B0.64%
لپارس
ل
4.9999,460143/1B30B--6B1.04%
شفارس
ش
6.981,536115B18/5B-3/6B0.76%
سقاین
س
4.9857,27017B14/3B-9/1B2.91%
واحیا
و
2.9819,37033/6B155B--10/5B3.62%
شصفها
ش
-0.77173,05030/9B52/3B--7/8B0.39%
خزر
خ
2.384,53179/6B16/2B--1/2B0.79%
فافزا
ف
1.6343,35010/1B3/9B-53/3M1.62%
شلعاب
ش
2.269,39027/6B5/7B--2/1B1.62%
ورنا
و
1.707,200217B83/9B-30/2B1.05%
وپترو
و
5.4720,88057/7B39/3B--9/8B0.71%
غبشهر
غ
1.623,283109/9B96/5B--327/2M0.88%
وثوق
و
0.7826,05047/2B8/3B--11/4M1.31%
کگاز
ک
4.9323,36038/7B19/9B-4/2B1.27%
کباده
ک
1.4911,38023/7B8/6B--3B0.80%
کقزوی
ک
-1.0723,10023/6B33/1B--6/1B0.63%
فسدید
ف
-0.9583,8003B8/2B-00.29%
وپخش
و
1.6341,0706/6B148B-814/8M2.02%
سنیر
س
1.8538,54030B8/9B-00.65%
فزرین
ف
-0.885,37235/3B16/2B--388/5M0.50%
ویسا
و
2.896,76032/7B7/7B-580/5M1.34%
پخش
پ
-2.6433,20032/6B79/7B--6/6B0.43%
خمهر
خ
1.903,12996B20/7B-693/5M0.86%
سشمال
س
6.9712,73018/9B21/6B-3/3B2.07%
زاگرس
ز
-2.01183,80089/7B439/8B--4/8B0.54%
سیدکو
س
-0.5113,66012/9B81/4B-4B3.31%
شرنگی
ش
1.0238,90019/1B19/9B-00.90%
غشان
غ
3.347,77016/5B13/3B--4/7B0.93%
وثنو
و
1.122,3407/7B5/9B--1/4B1.08%
رتاپ
ر
7.003,57820/8B32/2B-6B11.63%
جم
ج
-0.1052,07031/3B936B--2/1B0.80%
لخزر
ل
1.2315,63017/6B26/1B-442/1M1.12%
خمحور
خ
4.084,44330/3B28/4B-256/3M1.32%
شفن
ش
1.927,40075/8B230/3B-3/4B0.86%
خاهن
خ
6.994,757151/3B95/5B--14/4B1.28%
ثفارس
ث
4.9918,190246/9B33B-20/1B1.74%
شاراک
ش
3.6038,87075/3B320/1B--20/6B0.55%
غناب
غ
-3.00815,7002/8B15/8B-00.19%
وبشهر
و
4.967,45028/8B114/3B--1/3B1.65%
چکارن
چ
5.004,80992/3B11/6B--253M1.50%
فاراک
ف
2.152,144109B45/1B--12/4B0.73%
تابا
ت
2.8428,5509/1B1/8B-02.30%
شبندر
ش
0.3312,190556/8B1632/3B-57/9B0.81%
تشتاد
ت
2.995,4207/5B5B-2/2B1.29%
والبر
و
0.766,65035/9B90B-3/1B1.23%
آ س پ
آ
4.5210,62030B10/6B-00.58%
حرهشا
ح
-0.94139,1501/7B2/1B-01.70%
فپنتا
ف
1.1334,22064/6B35/8B--16/4B0.45%
فنوال
ف
2.119,10028/1B31/1B--10/8B0.67%
شکف
ش
1.9835,4501/2B9B-01.17%
رانفور
ر
4.975,700100/8B203/8B--35/6B0.77%
فسپا
ف
1.597,58090B30B--1/7B1.07%
حکشتی
ح
4.1413,710826/8B798/9B--187/4B0.60%
غشوکو
غ
0.1010,2204/9B4/1B--404/3M0.86%
زنگان
ز
6.9471,15069/7B7/2B-10/3B1.05%
پلاسک
پ
5.004,91426/2B7/2B--2B0.71%
واحصا
و
2.9655,6003/4B11/7B-09.67%
ولانا
و
-25,0009/6B2/5B-00.98%
سهرمز
س
4.9823,91075/9B44/2B--15/1B0.67%
پسهند
پ
1.5444,89011/1B15/7B--6/9B0.45%
تکنار
ت
2.9255,0003/6B3/4B-01.00%
خمحرکه
خ
6.877,400322/9B42/8B-730/6M1.03%
غالبر
غ
-0.5539,70045/4B18/4B--6/6B0.45%
کوثر
ک
1.463,49717/2B86/9B--4/2B0.60%
سمازن
س
-20,14012/7B49/7B--1/1B0.92%
سصفها
س
5.00203,910368B102B-37/6B0.88%
رمپنا
ر
2.1813,330111/1B814/2B--7/8B0.83%
آرمان
آ
-2.966,3704/5B18/7B--3/1B0.36%
بپاس
ب
2.3621,35074/9B1262/4B--66/6B0.25%
خفنر
خ
3.8012,87051/8B14/9B-812/5M0.92%
شپاس
ش
4.9624,35025/6B58/4B-2/7B1.48%
شپاکسا
ش
4.532,45942/2B22/8B-12/1M1.18%
بموتو
ب
3.323,57914B52B-31M0.87%
سلار
س
2.9735,5002/6B8/5B--1/9B0.59%
سپاها
س
-16,34022/9B40/2B-3/9B1.07%
سرود
س
1.0834,02026/6B28/1B-18/1B2.07%
فخوز
ف
-0.514,089107/4B774/1B--7/7B0.64%
شپدیس
ش
0.91179,720281/7B1081/1B-56/9B0.80%
سشرق
س
0.6211,19042B30B-3/6B0.94%
خشرق
خ
4.9612,70030B14/4B-1/3B4.99%
غنوش
غ
2.2111,480211/9B11/5B--143/9M0.52%
میهن
م
0.644,84734/6B7/3B-540/9M0.41%
شیراز
ش
4.2234,75070/6B543/6B-10/2B0.48%
بتک
ب
-1.99306,50051/1M2/7B-01.00%
خریخت
خ
2.924,70520/3B11/2B-315M1.68%
سغرب
س
6.9930,21036/5B15/2B-18/6B3.35%
کمرجان
ک
3.208,60032/1B5/9B-00.88%
کهمدا
ک
0.375,33032/2B40/6B--3/2B0.79%
هرمز
ه
-1.149,41083/5B466B--12/3B0.48%
شسینا
ش
6.983,034118/4B11B-11/5B0.73%
خوساز
خ
4.9722,810315/9B25/5B-15/3B0.59%
پدرخش
پ
1.1615,39085/4B7/8B--2/4B0.67%
غسالم
غ
6.655,50082/7B25/2B--4/4B0.97%
حتوکا
ح
5.003,6494/9B13/4B-3/6B20.47%
غشهد
غ
1.347,4906/4B6/2B-115/6M0.98%
بترانس
ب
6.382,913305/6B106/3B-27B0.74%
تکمبا
ت
3.236,30038/2B11B-62/5M0.69%
حپترو
ح
-0.3636,62015/8B7/3B--23/1M1.02%
بساما
ب
-1.1211,58010/7B57/4B--3/1B0.70%
بکام
ب
3.433,79341/2B37/9B--229/1M0.81%
شاملا
ش
-2.8913,89070/8B37/2B--15/5B0.30%
کروی
ک
-0.8933,36075/6B80/8B-5/3B0.72%
ختراک
خ
4.9813,44081/6B25B--850/8M1.17%
غشصفا
غ
3.0918,58024/6B22B--1/1B1.06%
کپشیر
ک
4.769,04062/2B13/5B-7/5B0.96%
غپینو
غ
2.954,13150/3B37/4B--9/8B0.76%
شخارک
ش
-0.7858,76036/7B351/2B--6/9B0.61%
سدشت
س
-0.4138,9006/5B45/9B-230/3M1.54%
غپاک
غ
3.6213,93029/5B19/5B--140/3M0.78%
تایرا
ت
-1.7638,39023/2B121/7B--5/8B0.33%
سهگمت
س
1.2652,4303/5B38/6B--169/7M1.35%
کفپارس
ک
5.866,03083/5B9/9B--4/9B1.19%
سبهان
س
0.8263,01028/2B12/8B--6/1B0.44%
مبین
م
4.2233,45027/7B700/2B-7/3B1.81%
بفجر
ب
1.5822,81011/5B451B-2/6B1.43%
غپآذر
غ
1.0433,35058/8B9/9B--3/6B0.93%
بنیرو
ب
6.985,16327/8B48/6B-109/4M1.21%
شبصیر
ش
3.5931,25095/4B79/4B-9/5B0.47%
حفارس
ح
0.9211,910315/8B30/3B-47/7B0.97%
شیران
ش
-0.3912,820119/6B246/2B--8/6B0.49%
کسرام
ک
1.977,76026/6B7/6B--1/4B1.32%
تکشا
ت
-0.6231,79021/1B6/4B--821/6M0.81%
فاسمین
ف
-0.368,330165/3B200/4B-35/5B0.54%
فلوله
ف
0.562,70250/4B18/1B--1/3B0.72%
سکرد
س
2.698,39040/9B18/5B--481/9M0.85%
لابسا
ل
-1.725,68016/8B15/4B--1/4B0.57%
لسرما
ل
4.5331,80034B7B--841/1M0.47%
کاوه
ک
2.2811,08061/1B358/4B--9/9B0.91%
تیپیکو
ت
4.9127,9405/1B321/8B--2/1B0.61%
خکار
خ
6.983,730176/8B13B-19/1B1.62%
خرینگ
خ
4.4537,95061/5B17B-1B0.55%
شپارس
ش
-0.137,68022/5B8/4B--795/2M0.70%
بسویچ
ب
4.866,42030/6B51B--4B0.76%
کفرا
ک
-0.709,95023/2B20B--2/3B0.30%
شگل
ش
6.946,38014/5B16/8B-9/7B11.94%
لبوتان
ل
4.8413,30022B33/6B--8/2B0.74%
غچین
غ
3.905,87046/3B12/5B--8/3B0.96%
خچرخش
خ
3.8123,45042B22/3B-2/8B1.16%
فلامی
ف
4.999,460123/6B5/7B--14/9B0.50%
سفار
س
0.03107,23011/4B24/9B-00.75%
غشاذر
غ
6.217,29022B10/1B-1/9B1.62%
فایرا
ف
4.976,89085/2B264/6B-27B2.18%
فسرب
ف
0.182,28650/5B25/2B-2/1B0.74%
شکربن
ش
1.144,50939/4B28/9B-6/7B1.17%
کاذر
ک
-0.956,18049/4B12/5B--34/3M0.50%
سخوز
س
3.4748,09017/2B68/4B--3/5B0.85%
رکیش
ر
5.003,5024B25/4B-06.30%
ساربیل
س
-1.2447,72021/7B22/9B--3/1B0.89%
ختوقا
خ
1.166,160203B38B-5/4B0.56%
ستران
س
2.9452,94027/3B95B--1/3B1.54%
غگرجی
غ
4.572,20536/2B8/3B--2/8B1.21%
فنورد
ف
0.5720,89025/3B33/3B--8/9B0.59%
ثامان
ث
-2.6722,43062/9B5B--1/9B0.61%
غاذر
غ
0.5541,730145/7B6/6B-26/2B0.50%
فجر
ف
2.276,70044/8B57/2B--5/7B0.97%
کبافق
ک
4.9734,40070/2B41/8B-18/1B1.99%
سخزر
س
0.3833,93017/2B17B--10/8B0.47%
کرماشا
ک
1.1178,50035/9B279/6B-6/4B0.69%
فاذر
ف
-0.802,250291B40/6B-37/5B0.98%
شدوص
ش
4.9016,01013B15/6B--1/1B0.73%
فروس
ف
0.937,59017B30/5B--1/8B1.05%
فولاد
ف
0.326,310829/6B5064B-13/7B0.72%
آبین
آ
2.968,30044/1B15/1B-4/2B1.68%
پترول
پ
1.982,919302/8B205/2B-21/1B0.75%
زگلدشت
ز
2.7920,38028B14/4B--6/2B0.68%
غگلستا
غ
0.7318,09076/8B11/4B--2/1B1.12%
غگلپا
غ
6.9938,25011/3B14/1B-9/6B95.68%
آپ
آ
1.658,13071/4B44/4B--369/9M0.71%
بورس
ب
-0.128,050336/5B146/7B-12/8B0.68%
سیستم
س
1.1610,3706/4B104/9B--4/4B0.32%
برکت
ب
4.2115,580256/3B114/5B-6/7B0.67%
غگز
غ
4.996,4349B2/5B-341M1.04%
شگامرن
ش
4.99623,600623/6K37/4B-01.00%
رویش
ر
10.003,288,123164/4M--01.00%
غشهداب
غ
-0.952,53367/2B15/2B-284/8M0.60%
زشگزا
ز
4.218,19038/7B7/8B--288/8M0.84%
نگین
ن
9.3682,360399/9M--00.75%
بهپاک
ب
4.396,41036/7B26/3B--1/7B0.86%
امید
ا
1.845,54717/9B85B-00.60%
پرداخت
پ
1.3511,8802/4B96/2B--108/4M0.71%
ولشرق
و
2.723,79428/9B5/3B-1/7B1.27%
غنیلی
غ
0.666,0704B2/4B-01.06%
شفا
ش
4.8120,460173/8B55/5B-85/1B0.49%
خعمرا
خ
2.967,4601/8B10/7B-05.00%
وحکمت
و
2.962,43122/6B7/6B-5/4B3.37%
زبینا
ز
6.994,37996/2B16/1B-9/3B1.45%
زقیام
ز
-2,89896/3B19/9B-604/1M0.73%
وپسا
و
2.101,86444/6B4/6B-16/9B1.79%
تبرک
ت
2.7712,29015/7B27/3B-01.17%
سپ
س
3.9815,6609/2B185/3B--5/2B0.56%
شوینده
ش
4.4721,71010/1B22/2B--2/3B0.80%
سکارون
س
1.4961,65010/7B12/8B-01.02%
شپلی
ش
2.9110,840146/1B39/1B-6B1.42%
شمواد
ش
2.9970,50027/5B10/1B-01.45%
تاپکیش
ت
-1.2115,110125/3B26/5B--9/5B1.09%
فماک
ف
4.7616,580702/2M6/9B-06.00%
کمینا
ک
2.909,56064/9B12/2B-3/2B1.48%
مادیرا
م
1.904,064105/2B57/8B-14/3B1.06%
زپارس
ز
-1.5963,52011/7B87/9B--709/4M0.32%
زکشت
ز
5.3240,30086/9B12/2B-3/2B0.68%
خفناور
خ
0.6024,65089/2B2/5B-5/2B1.10%
پارس
پ
-3,50746/3B1665/2B-9/4B0.74%
جوین
ج
2.975,89032/3B44B--3/6B1.41%
نوین
ن
4.252,26537/3B11/4B-284/2M0.84%
زدشت
ز
1.1431,40029/3B21/4B--5/9B0.64%
وامیر
و
-0.82292,3008/2B24/4B--1/3B0.60%
نوری
ن
4.57142,790461/9B1288/5B--10/2B0.75%
تنوین
ت
3.974,17632/2B103/8B--606/3M0.59%
شفارا
ش
2.356,12012/3B16/1B-3/2B2.13%
زماهان
ز
2.418,51037/5B9/6B-00.97%
فنفت
ف
0.1730,150241/4B35/8B-2/1B0.41%
لوتوس
ل
3.464,8593/1B120/4B-39/1M0.65%
سیمرغ
س
4.9829,900251/7B38/4B--90/6B0.51%
زفکا
ز
4.8013,94055B21/3B-12/4B1.90%
زشریف
ز
5.045,32843/2B13/1B--6/4B0.89%
کالا
ک
2.0221,090435/4B176B-7B0.68%
خراسان
خ
4.72132,52013/3B246/9B--1/4B1.02%
شلیا
ش
-2.9654,000314/7M4/2B-02.00%
فسازان
ف
2.905,23022/2B16B--30/3M1.26%
غبهار
غ
3.0019,56061/5B7/6B-10/3B1.66%
جم پیلن
ج
2.00178,60010/5B363/6B-589/8M0.98%
تاصیکو
ت
0.5416,69033/7B520/8B--15/7B0.38%
دکپسول
د
0.7170,55021/1B21/3B-6/1B1.33%
درهآور
د
-5.0170,500184/7B17/8B--75/7B0.18%
رنیک
ر
3.589,99023/2B33B-1/7B1.58%
غویتا
غ
-0.606,600174/1B23/3B--3/9B0.63%
هجرت
ه
-1.8831,85013/8B50/2B--2/2B0.57%
دتوزیع
د
4.9935,75052B64/4B-34/5B2.45%
شصدف
ش
-0.2441,40027/6B28/9B--2/8B1.58%
فروی
ف
-1.199,09051/7B16/4B-532/7M0.84%
کلر
ک
-1.6259,300589/8B39/8B--70/9B0.34%
قرن
ق
0.5911,95023/4B47/9B--1/1B1.15%
ساوه
س
-0.31111,65014/4B73/1B--604/3M2.20%
غگیلا
غ
-0.2123,90028/9B9/8B-5/5B3.36%
زکوثر
ز
3.9818,21041B36/1B-01.30%
شگویا
ش
0.0714,09084/6B337/6B-3/2B0.83%
آریا
آ
5.00102,500369/3B1415/7B-21/4B4.20%
اخزا821
ا
-1.91848,45084/8M--0-
غزر
غ
2.834,002143/9B71/9B-23/3B2.05%
بخاور
ب
4.973,2926/2B8B--1/1B1.25%
سیتا
س
1.2913,96036/5B155/1B--6/8B3.75%
باران
ب
1.093,7653/9B4/6B-01.36%
شاروم
ش
1.0828,00043/2B19/6B--59/8M5.04%
زملارد
ز
4.9913,050348/8B10/4B-299/6B14.99%
امین
ا
-8,5806/1B154/4B--3/1B7.20%
غکورش
غ
1.8312,68023/8B153/8B-165/5M2.77%
بنو
ب
2.224,61860/4B27/4B-10/7B0.50%
سپید
س
2.2023,290200B69/6B-16/7B1.29%
غصینو
غ
3.8013,73099/3B136/7B--15/3B0.73%
سپیدار
س
-0.4841,30012/5B28/9B--2/5B5.78%
بوعلی
ب
4.9654,840598/4B789/1B-22/6B0.75%
اخزا909
ا
-0.09956,36014/2B--01.00%
فتوسا
ف
4.137,77066B11/1B--912/1M2.30%
فگستر
ف
2.626,27041/6B9/4B--3/7B3.54%
تمحرکه
ت
2.887,15032/8B2/5B-00.87%
فزر
ف
-0.4036,650245/7B111/2B-47/3B1.02%
کیمیاتک
ک
1.3814,72014/3B58/8B--11/4B1.46%
سغدیر
س
-7,07011/4B46/3B--1/7B0.53%
خبنیان
خ
-0.488,210247/7B81/8B--69/8B0.68%
فروسیل
ف
1.5919,0101/3B30/6B--301/1M0.81%
توسن
ت
-0.7216,500156/2B49/5B-4/9B1.53%
اخزا914
ا
1.28836,00083/6M--01.00%
لطیف
ل
-0.7573,2509/3B14/6B--2/5B4.44%
فجهان
ف
2.363,88123/3B296/6B--2/6B6.55%
انتخاب
ا
-1.1924,950182/9B250B--102/3M3.32%
شکام
ش
2.979,82086/8B40/2B--2/8B0.44%
اردستان
ا
4.4024,16082/7B27/8B--8/4B2.72%
اخزا003
ا
0.64739,88074M--01.00%
اخزا001
ا
0.08678,1404/7B--00.75%
اخزا005
ا
0.04703,7101/5B--00.41%
اخزا006
ا
-0.05690,7404/7B--02.00%
اخزا002
ا
-0.00654,7507/7B--01.53%
فسبزوار
ف
-0.1828,02085/3B112B-18/3B2.13%
میدکو
م
0.9011,19068/9B1576/4B--7/9B0.68%
فافق
ف
2.735,6006/9B19/8B--1/6B2.63%
فسوژ
ف
5.0218,78066/1B15/2B-5/3B0.85%
فغدیر
ف
-0.248,2608B290/5B--2/5B0.48%
اخزا007
ا
-0.94669,2902/5B--03.00%
غدانه
غ
4.3522,700142/6B12/3B--14B0.71%
درازی
د
-2.5624,95011/4B24/8B--4/3B0.52%
گلدیرا
گ
0.836,270162/8B50/7B-79/6B0.54%
تجلی
ت
0.121,72357B106/8B-5B1.27%
شجم
ش
1.789,13011/1B59/6B-00.87%
اخزا009
ا
-0.35650,830260/3M--0-
فروژ
ف
2.0659,30052/8B65/5B--12/2B3.25%
کایزد
ک
0.358,51021/2B6B--1B0.69%
بکابل
ب
2.2524,65075/4B25/6B-23/7B1.50%
تپسی
ت
-3.147,020105/7B17/5B--11/8B0.33%
شملی
ش
4.968,26023/8B10/7B-23/8B-
سارو ج
س
-1.8434,85010B46/4B--2/9B0.53%
ذوب
ذ
4.534,6541822/8B328/3B-726/3B2.20%
اهرم
ا
2.0722,2502976/1B---97/5B0.89%
تفارس
ت
3.005,840124/9B29/2B-30/1B2.48%
هم وزن
ه
2.6114,574220/6B--86/2B1.00%
تماوند
ت
0.176,02012/4B42B--280/3M0.78%
غپونه
غ
2.9013,3208B12/2B-00.89%
اخزا101
ا
0.48588,93050/2B--00.29%
تضمین
ت
0.9014,07517/6B--1/6M2.33%
اخزا103
ا
0.35568,14036/4B--00.59%
ارزش مسکن
ا
0.2812,0866/5B---1B0.88%
ثنا
ث
2.4714,9501/8B--291/7M1.25%
توان
ت
4.3220,6732223/1B--360/9B0.78%
کاریز
ک
2.941,4756/5B0-00.41%
کیمیا
ک
-0.786,32023/2B19/1B--818/1M0.67%