حکشتی

آخرین قیمت
18,1000/11%
قیمت پایانی
18,0900/06%
حجم(مشکوک)
19/6M

حکشتی

|مجاز
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران|بورس
آخرین قیمت
18,1000/11%
قیمت پایانی
18,0900/06%
حجم(مشکوک)
19/6M
 • ارزش معاملات
  354/6B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-7/56%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  حکشتی
  • ارزش بازار1T
  • تعداد معاملات2,605
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول44/5B
  • سرانه خرید حقیقی23/9K
  • قدرت خریدار به فروشنده2/24
  19,240بازه قیمت روز17,420
  269/4B
  حقیقی
  224/8B
  83B
  حقوقی
  127/7B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  6/25
  درصد سهم از صنعت
  159/1
  RSI
  57/1
  • حجم مبنا6/7M
  • تعداد سهام57,722,000,000
  • سهام شناور58.70%
  • EPS3,834
  • P/Eگروه-
  • P/S4/3993
  • میانگین حجم یک ماه18/1M
  • میانگین حجم سه ماه16/8M
  • میانگین حجم یک سال17/3M
  • میانگین ارزش یک ماه428/6B
  • میانگین ارزش سه ماه375/1B
  • میانگین ارزش یک سال333/8B
  • زمینه فعالیت: سرمایه گذاری صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: md@irisl.netتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: محمد سعیدی
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه (حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  حسینا
  ح
  1/1519,27069/8B48/3B7/35%-0/66%7/45
  حبندر
  ح
  -2/0815,97036/9B12B1/82%-667M0/92%49/66
  حتاید
  ح
  0/886,88022/3B48/6B7/4%796/3M1/1%4/45
  حرهشا
  ح
  2/98202,15030B3B0/46%00/77%-
  توریل
  ت
  1/646,72024/6B47/7B7/26%330/6M1/24%10/98
  حتوکا
  ح
  0/484,53051/5B15/7B2/39%4/8B1/11%8/15
  حپترو
  ح
  1/558,91012/4B11/7B1/79%812/6M1/83%41/06
  حفارس
  ح
  -1/0614,0601/1T276/3B42/07%-0/53%286/43
  حریل
  ح
  0/893,479105/9B16/3B2/48%2B0/86%33/28
  حپارسا
  ح
  -1/3574,10013/5B18/2B2/77%-3/7B0/69%10/04
  حسیر
  ح
  1/3616,34023/6B19/8B3/01%-993/3M1/19%5/31
  حآسا
  ح
  6/9514,340135/9B26/3B4/01%20/9B1/87%42/38
  حآفرین
  ح
  -0/73,94996/7B29/4B4/48%-6/6B0/58%-
  حگهر
  ح
  6/9514,390252/7B64/2B9/78%205/8B2/22%-
  حشکوه
  ح
  -2/997,34014/3B12/3B1/87%-14/3B0/06%-
  حگردش
  ح
  2/994,271137/5B6/8B1/04%70/4B2/66%-
  مشهد312
  م
  01,000,00060B-----
  مشیر304
  م
  -0/5990,0003B-----
  مشیر312
  م
  01,000,000190B-----