زکوثر

آخرین قیمت
26,5701/64%
قیمت پایانی
25,800-1/3%
حجم(مشکوک)
6/7M

زکوثر

|مجاز
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر|بورس
آخرین قیمت
26,5701/64%
قیمت پایانی
25,800-1/3%
حجم(مشکوک)
6/7M
 • ارزش معاملات
  173/5B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+9%
  • صنعت
  • بورس-1/07%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  زکوثر
  • ارزش بازار53/1B
  • تعداد معاملات1,649
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول10/5B
  • سرانه خرید حقیقی11/1K
  • قدرت خریدار به فروشنده1/43
  28,840بازه قیمت روز25,080
  127/3B
  حقیقی
  115/4B
  43/3B
  حقوقی
  55/1B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  13/55
  درصد سهم از صنعت
  10/17
  RSI
  52/06
  • حجم مبنا1/1M
  • تعداد سهام2,000,000,000
  • سهام شناور-12.19%
  • EPS1,741
  • P/Eگروه-
  • P/S15/7136
  • میانگین حجم یک ماه2/1M
  • میانگین حجم سه ماه1/5M
  • میانگین حجم یک سال1/9M
  • میانگین ارزش یک ماه26/6B
  • میانگین ارزش سه ماه19/1B
  • میانگین ارزش یک سال27/2B
  • زمینه فعالیت: سرمایه گذاری صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: bourse@kaico.irتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: عبدالامیر باروت کوب
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه (زراعت و خدمات وابسته)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  آینده
  آ
  0/888,01021/6B3/3B0/64%01/44%-
  تلیسه
  ت
  3/85,238239/8B26/4B5/06%1/5B1/47%28/12
  زمگسا
  ز
  4/9841,16081/2B12/4B2/37%22/8B1/08%9/54
  آبین
  آ
  -2/666,99082/2B12/5B2/4%-4/1B0/69%80/31
  زگلدشت
  ز
  6/8827,350232/2B19/6B3/74%37B2/32%24/36
  زشگزا
  ز
  6/9110,730207/2B10/4B1/99%83B1/83%13/68
  زبینا
  ز
  2/984,53592/8B16/5B3/16%2/5B0/98%12/7
  زقیام
  ز
  3/223,48390B24/1B4/61%794/6M1/44%14/01
  زپارس
  ز
  -0/0953,50058/7B74/9B14/34%6/1B0/95%51/23
  زکشت
  ز
  1/1322,60066/7B13/5B2/58%-681/2M1%20/32
  جوین
  ج
  0/718,39071/3B63/1B12/07%-0/6%7/94
  زدشت
  ز
  1/937,40064/6B25/9B4/95%-277/3M1/05%21/48
  زماهان
  ز
  1/799,71058/2B10/9B2/09%00/81%30/81
  سیمرغ
  س
  0/4929,15097/2B37/7B7/21%9B0/89%8/56
  زفکا
  ز
  6/9922,500455/2B34/4B6/59%144/2B2/26%12/82
  زشریف
  ز
  6/887,510260/6B18/3B3/5%69/7B1/71%13/42
  زملارد
  ز
  4/3827,400940/5B21/9B4/19%58/8B1/96%-
  سپید
  س
  -3/5825,650283/6B77/5B14/83%-0/89%-
  زفجر
  ز
  4/9621,380107/8B19/2B3/68%64/1B277/53%-