غالبر

آخرین قیمت
62,0901/24%
قیمت پایانی
61,8300/82%
حجم(مشکوک)
449/1K

غالبر

|مجاز
لبنیات کالبر|بورس
آخرین قیمت
62,0901/24%
قیمت پایانی
61,8300/82%
حجم(مشکوک)
449/1K
 • ارزش معاملات
  27/8B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+21/79%
  • صنعت
  • بورس-1/07%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  غالبر
  • ارزش بازار28/7B
  • تعداد معاملات321
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول0
  • سرانه خرید حقیقی5/3K
  • قدرت خریدار به فروشنده1/85
  64,260بازه قیمت روز58,140
  27/1B
  حقیقی
  27/1B
  0
  حقوقی
  0
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  23/68
  درصد سهم از صنعت
  1/91
  RSI
  80/51
  • حجم مبنا296/7K
  • تعداد سهام462,000,000
  • سهام شناور38.62%
  • EPS676
  • P/Eگروه-
  • P/S1/8972
  • میانگین حجم یک ماه6M
  • میانگین حجم سه ماه3/2M
  • میانگین حجم یک سال2/5M
  • میانگین ارزش یک ماه71/9B
  • میانگین ارزش سه ماه34/6B
  • میانگین ارزش یک سال26/2B
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل: تورج اسفند مند
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه (محصولات غذایی و اشامیدنی به جز قند و شکر)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  غمینو
  غ
  0/1811,28036/8B16/8B1/12%3/2B1/12%7/15
  خودکفا
  خ
  -1/7611,240107/9B83/9B5/6%-20/9B1/75%53/73
  غیوان
  غ
  0/9615,790773/7K260/5M0/02%---
  غگل
  غ
  1/34,687347/3B46B3/07%-0/99%8/77
  غدیس
  غ
  -3/2817,57094/9B20/3B1/36%2/5B0/94%15/15
  غدشت
  غ
  1/3133,070104/2B22/7B1/51%00/77%46/62
  غدام
  غ
  -3/2666,33085/8B10/5B0/7%-961/2M0/7%113/43
  غمهرا
  غ
  -0/0812,84016/7B24/5B1/63%1/3B0/86%9/36
  غفارس
  غ
  -4/2615,420147/3B18B1/2%-22/8B0/54%15/6
  غبهنوش
  غ
  -2/8776,88036/6B27/3B1/82%01/04%16/52
  غبشهر
  غ
  -0/654,338139/8B125/7B8/38%-32B0/76%7/41
  غشان
  غ
  -3/928,87061/8B15/2B1/01%-0/95%12/88
  غناب
  غ
  3848,15014/4B17/5B1/16%5/7B4/56%356/39
  وبشهر
  و
  -0/828,52018/1B126/8B8/45%-1/9B1/06%13/55
  غشوکو
  غ
  -2/9913,81011/3B5/5B0/36%3/4B1/57%20/56
  غنوش
  غ
  4/9614,090431/7B14/2B0/95%-33B1/27%16/64
  غسالم
  غ
  06,59083/2B29/4B1/96%-8/4B1/07%8/85
  غشهد
  غ
  -4/9510,580122/8B8/6B0/58%-6/5B0/4%10/26
  غشصفا
  غ
  -0/3519,95015/4B22/9B1/53%487/3M0/85%11/07
  غپینو
  غ
  -2/154,54338/8B40/5B2/7%4/4B1/04%9/3
  غپاک
  غ
  -1/8720,74033/5B29/1B1/94%-3/9B0/8%-
  غپآذر
  غ
  0/5743,60015/2B12/7B0/85%211/5M1/15%16/75
  غچین
  غ
  4/986,57053/3B14/4B0/96%-1/58%9/52
  غشاذر
  غ
  -5/458,88035/5B12/1B0/81%-1B0/53%17/31
  غگرجی
  غ
  4/992,454138B9/2B0/62%15/3B1/39%-
  غاذر
  غ
  4/9723,04032/5B8/1B0/54%21/2B20/05%29/01
  غگلستا
  غ
  3/8839,000647/2B25/6B1/7%47/7B1/41%19/25
  غگلپا
  غ
  6/9948,200104B17/8B1/19%36/1B4/73%12/45
  غگز
  غ
  -4/976,48321/5B2/5B0/17%-6/5B0/68%33/14
  غشهداب
  غ
  -3/894,648117B28/1B1/87%-6/1B1/28%19/64
  بهپاک
  ب
  1/826,740117/9B27/6B1/84%-14/7B0/6%12/43
  غنیلی
  غ
  -1/26,6407/6B2/6B0/18%02/18%133/87
  تبرک
  ت
  3/6916,61092/6B37/6B2/51%2/1B1/32%50/41
  غبهار
  غ
  2/3923,20025/9B9/1B0/61%181/9M1/66%17/57
  غویتا
  غ
  -1/458,25078/6B28/6B1/9%-4/1B0/99%20/61
  غگیلا
  غ
  4/423,750108/9B9/7B0/65%5/1B2/93%19/51
  غزر
  غ
  -1/524,483158/4B80/3B5/35%-3/9B2/18%16/44
  غکورش
  غ
  -0/7116,75055B201/4B13/43%-6B2/25%-
  غصینو
  غ
  -2/1817,73052/9B174/9B11/66%-7/1B0/99%-
  غدانه
  غ
  0/4335,300123/3B18/8B1/25%30/8B0/82%-
  عالیس
  ع
  4/8723,700377/7B59/3B3/95%290/4B174/35%-
  غپونه
  غ
  4/9915,04033/3B13/6B0/91%16/4B3/15%-