خکمک

آخرین قیمت
4,440-4/95%
قیمت پایانی
4,466-4/39%
حجم(مشکوک)
265M

خکمک

|مجاز
کمک فنرایندامین|بورس
آخرین قیمت
4,440-4/95%
قیمت پایانی
4,466-4/39%
حجم(مشکوک)
265M
 • ارزش معاملات
  1/2T
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+72/23%
  • صنعت
  • بورس-1/07%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  خکمک
  • ارزش بازار18/1B
  • تعداد معاملات9,109
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-
  • سرانه خرید حقیقی70/6K
  • قدرت خریدار به فروشنده0/79
  4,548بازه قیمت روز4,116
  857/5B
  حقیقی
  1/2T
  322/3B
  حقوقی
  25/2B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0/4
  RSI
  80/53
  • حجم مبنا5/1M
  • تعداد سهام4,072,453,000
  • سهام شناور44.69%
  • EPS-1,473
  • P/Eگروه-
  • P/S0/8678
  • میانگین حجم یک ماه1/3M
  • میانگین حجم سه ماه1/2M
  • میانگین حجم یک سال1/9M
  • میانگین ارزش یک ماه26/2B
  • میانگین ارزش سه ماه20/8B
  • میانگین ارزش یک سال37/4B
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: commerce@indamin.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: جلال نیک نام
   نشانی امور سهام:
   کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج نبش چیتگر جنوبی

  نمادهای هم گروه (خودرو و ساخت قطعات)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  خاذین
  خ
  3/634,405291/1B19/5B0/43%-7/7B1/49%-
  خنصیر
  خ
  -4/5916,380545/1B27/9B0/62%2/5B0/62%53/96
  خگستر
  خ
  -2/316,0601/4T234/9B5/24%-0/93%91/39
  خزامیا
  خ
  -2/319,000842/4B228/5B5/09%-0/81%13/33
  خبهمن
  خ
  -1/692,549604/5B336/7B7/51%-0/57%33/39
  خدیزل
  خ
  4/9212,280498/5B253/1B5/64%-1/02%7/12
  خلیبل
  خ
  2/6339,95029/3B60/2B1/34%-4/6B0/74%-
  خلنت
  خ
  1/0823,82065/4B14/1B0/31%9M1/29%19/93
  خپویش
  خ
  4/3825,140504/8B44/2B0/98%95/8B1/31%16/36
  خودرو
  خ
  -0/173,6241/1T1/1T24/09%-1/05%-
  خزر
  خ
  -0/766,660134/6B23/5B0/52%-29/9B1/05%8/75
  ورنا
  و
  -3/568,270303/4B94/8B2/11%-28/9B0/67%57/42
  خمهر
  خ
  -54,214297/4B27/5B0/61%-22/8B0/6%71/78
  خمحور
  خ
  4/968,290215/2B53/6B1/19%-10/3B0/97%79/75
  خاهن
  خ
  -1/646,07074/2B119/1B2/66%00/84%10/96
  تشتاد
  ت
  -2/737,50015/7B6/8B0/15%-0/86%33/7
  خمحرکه
  خ
  -3/3310,240578B58/3B1/3%-0/58%49/5
  خموتور
  خ
  -3/079,860166/4B29/4B0/65%-0/81%8/9
  خفنر
  خ
  -1/5517,550117/2B19/9B0/44%-30/7B0/96%15/18
  ریخته گری تبریز
  ر
  01,000100B00%---
  خشرق
  خ
  1/8216,63092/3B19B0/42%-1/15%15/02
  خریخت
  خ
  4/965,930239/1B14B0/31%2/5B2/05%9/95
  خوساز
  خ
  -3/7435,090132/2B39/2B0/87%-0/71%43/12
  ختراک
  خ
  021,170167/1B39/4B0/88%-0/86%6/76
  خساپا
  خ
  -1/923,2241/1T619/8B13/82%77/5B1/02%-
  ختور
  خ
  -3/396,990108/5B26/4B0/59%3/2B0/88%9/56
  خکار
  خ
  0/864,454121/5B15/1B0/34%12/7B1/26%7/62
  خرینگ
  خ
  -4/9956,070178/5B24/6B0/55%-31/3B0/96%17/38
  خچرخش
  خ
  6/9729,090212/7B27/9B0/62%53/9B1/39%41/66
  ختوقا
  خ
  -4/287,970398/6B48/5B1/08%-5/9B0/51%12/37
  خعمرا
  خ
  2/9110,95022/1B15/3B0/34%-0/81%120/93
  خفناور
  خ
  -2/8942,9004/9B4/2B0/09%-0/16%61/14
  خکاوه
  خ
  -1/3434,200503/7B87/5B1/95%-50M0/62%217/38
  صایپا112
  ص
  -2/041,000,0001B-----
  صایپا412
  ص
  01,000,0007/2B-----
  صایپا012
  ص
  0957,000957K-----
  صایپا203
  ص
  01,000,00025/4B-----
  صایپا038
  ص
  0/01970,0004/8B-----
  صدف408
  ص
  -2/66915,00091/5M-----
  صدف048
  ص
  0/661,075,000215M-----
  صایپا308
  ص
  01,000,0005M-----
  خبنیان
  خ
  0/717,08077/2B69/9B1/56%973/2M1/98%-
  صخود0411
  ص
  11,010,0005M-----
  صیبا503
  ص
  01,000,000700B-----
  خپارس
  خ
  1/391,849540B207/1B4/62%-19B1/37%-
  خاور
  خ
  -2/395,400748/9B458/6B10/22%-0/52%-
  سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
  س
  07,470151/7B36/9B0/82%-22/6B1/46%-