خودرو

|مجاز
خودرو|بورس
آخرین قیمت
3,5823.98%
قیمت پایانی
3,543
حجم(مشکوک)
646/6M
 • ارزش معاملات
  2/3T
 • تاثیر در شاخص
  798/79
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  خودرو
  • ارزش بازار1/1T
  • تعداد معاملات646,616,613
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-30/7B
  • سرانه خرید حقیقی79/6K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  3,571بازه قیمت روز3,231
  2T
  حقیقی
  2T
  320/8B
  حقوقی
  290/1B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا35/5M
  • تعداد سهام301,656,068,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: صنعت:
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: مدیرعامل:
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  خزامیا
  خ
  -1.525,2401/2T133/2B-248/5B0.53%
  خبهمن
  خ
  7.002,1891T300/5B-32/1B0.96%
  خدیزل
  خ
  4.787,32097/1B125/9B-12/1B1.06%
  خموتور
  خ
  4.968,670120/6B26B-28/4B1.53%
  خساپا
  خ
  4.982,7492T543/9B--220B1.09%
  خکاوه
  خ
  2.9821,75063/7B57/3B-43/5B12.49%
  خکرمان
  خ
  0.214,34781/8B21/7B--1/2B1.08%
  خاور
  خ
  -1.233,972910/4B345/4B--26B0.65%
  صیبا503
  ص
  -1.52994,5002B--0-
  خپارس
  خ
  3.001,5441/3T175/6B-37/3B1.13%