حفارس

|مجاز
حفارس|بورس
آخرین قیمت
11,860-0.34%
قیمت پایانی
11,900
حجم(مشکوک)
4/2M
 • ارزش معاملات
  50/4B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۱/۸گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

حفارس
 • ارزش بازار29/9B
 • تعداد معاملات462
 • تغییر مالکیت0%
 • خالص جریان ورود خروج پول-964/1M
 • سرانه خرید حقیقی11/6K
 • قدرت خریدار به فروشنده0
12,280بازه قیمت روز11,120
22/7B
حقیقی
23/7B
24/7B
حقوقی
23/8B
مقیاس
سهم متوسط
P/E
-
درصد سهم از صنعت
0
RSI
-
 • حجم مبنا1/3M
 • تعداد سهام2,523,904,000
 • سهام شناور-
 • EPS-
 • P/Eگروه-
 • P/S-
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-

نمادهای هم گروه

نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
سآبیک
س
-0.0518,46010/4B54/4B--907/1M4.07%
فسا
ف
2.90932938/5M3/3B-05.00%
فالوم
ف
2.199,6303/4B13/7B--147/4M0.75%
پلوله
پ
2.9930,4507B7B-5/8B9.65%
لپیام
ل
-2.9530,550396/2M5/3B--296/5M0.25%
وتوشه
و
-1.926,2502/8B36/8B-62/6M0.78%
نیرو
ن
-2.9938,95018/6B5/3B--3/6B0.52%
فرآور
ف
5.6032,75090/8B21/4B-19/4B1.32%
تاپیکو
ت
2.1318,90039/3B1943/7B-2/8B0.74%
سبزوا
س
1.885,42050/7B20/4B--5/7B0.64%
سباقر
س
-17,400946/2M10/4B--440/8M1.03%
لازما
ل
1.7922,4502/7B4/9B-02.50%
کایتا
ک
2.5831,0001/5B6/3B-194/8M1.35%
بایکا
ب
2.9615,880753/7M8/2B-01.50%
خاذین
خ
1.652,92611/5B13/2B--109/9M0.75%
خصدرا
خ
2.972,32914B61/9B-943/6M3.78%
غمینو
غ
-0.3810,53014/4B15/7B--313/6M0.71%
فملی
ف
-0.878,010203/3B4782B--39/9B0.58%
خنصیر
خ
1.2817,04069/6B24/9B--2B1.26%
سپرمی
س
0.9537,050842/4M1/3B-023.67%
حسینا
ح
0.4313,9301/9B34/8B-840/7M2.08%
ساذری
س
-8,3202/2B1/9B-01.07%
فولای
ف
-2.025,87010/3B6/5B-840/8M0.84%
بشهاب
ب
5.0023,05031/5B17/2B--3/3B0.83%
قاسم
ق
4.907,66030/3B38/5B--14/5B0.85%
سفانو
س
0.4093,0101/4B46/7B-106/8M1.21%
پاکشو
پ
3.806,09011/9B301/9B--2/3B0.79%
سصوفی
س
-0.7332,7503/8B35/8B-332/3M0.78%
خگستر
خ
3.364,783369/7B193/7B-3/7B0.70%
خودکفا
خ
2.968,34012/3B62/5B-1/5B5.65%
وسنا
و
2.6515,4902/2B53/5B-1/6B10.93%
وآذر
و
2.9611,210547/7B19/9B-16/9B0.77%
شتولی
ش
1.9918,150517/7M4/6B-00.75%
وتوس
و
-1.1515,6203/9B30/9B-00.46%
تپکو
ت
2.961,80925/5B38/2B-09.78%
غگل
غ
-1.134,58628/2B45/4B--2/5B0.77%
سفارود
س
1.7712,2401/3B1/5B-01.17%
شلرد
ش
-1.658,96076/3B80/5B--1B0.40%
وآتوس
و
-3.00194,6501/5B4B-00.75%
داراب
د
2.931,025311/6M3/6B-04.33%
غدیس
غ
-1.0717,84080/5B20/6B--2/9B0.56%
فمراد
ف
4.9921,92038/7B7/7B-551/2M1.24%
غدشت
غ
1.2633,21022/9B22/4B-00.97%
فاهواز
ف
0.283,9882/2B22/6B-01.00%
وارس
و
0.0519,0109/7B9/6B-2B0.50%
ساینا
س
0.4533,2007/5B8/4B--63/6M0.75%
فنرژی
ف
1.9727,900940/4M4/6B-048.50%
مارون
م
-0.41182,800340/3M1456/4B-00.60%
شتوکا
ش
-0.6618,2701/7B6/8B-00.86%
بکاب
ب
4.9939,85063/8B5/7B-804/8M1.20%
پشاهن
پ
-2.9966,900428/7M3/9B-00.40%
واعتبار
و
7.003,53123/2B6/4B-374/3M2.00%
کساپا
ک
-0.0730,37019/4B19/1B-00.80%
شکبیر
ش
-88,250426/1M317/7B-01.75%
غدام
غ
4.9955,79037/9B9B-819M1.42%
کمنگنز
ک
0.9118,90014/5B28B-12/5M0.71%
سدور
س
-1.9310,2806/2B6/5B-417/9M0.80%
کرازی
ک
0.451,73731/8B37/3B--367/6M0.88%
ثاصفا
ث
-2.6216,820141/9M2/6B-02.00%
ممسنی
م
-1.5816,4005B22/5B--170/5M0.99%
سایرا
س
1.9638,6004/3B1/8B-2/1B0.93%
ساراب
س
0.4827,120682/7M34/3B-01.29%
سفارس
س
-1.5429,81023/9B165/7B--675/4M0.62%
ومشان
و
-0.78149,05026/4B2/9B--1/2B1.36%
سجام
س
2.992,3697/3B16/1B-5/8B3.52%
پلاست
پ
0.9011,38017/6B5/6B--7/7B1.03%
شسم
ش
-1.99263,250415/7M2/6B-00.14%
فوکا
ف
-0.5713,9803/6B83B--103/8M1.20%
آینده
آ
-0.586,95010/3B2/9B-552M0.77%
فولاژ
ف
0.0616,5903/2B398/4B--834/9M0.77%
سیلام
س
-1.7015,880899/8M18/7B-01.50%
خفولا
خ
2.1238,700141/2B11/2B--9/5B0.86%
لخانه
ل
-1.8923,7001/9B21B--147/3M0.68%
حبندر
ح
2.9914,7908/5B11/1B-3B3.78%
غمهرا
غ
4.999,6206/8B18/8B-2/3B15.55%
ارفع
ا
-0.4025,2006/4B301/2B--1/7B0.93%
سفاسی
س
2.043,95910B2/6B--1/3B1.08%
کدما
ک
2.1664,14033/9B16/1B-00.84%
تکنو
ت
4.906,3702/3B5/6B-332M17.28%
حتاید
ح
1.886,4207/4B45/9B--179/8M1.06%
غفارس
غ
0.0910,8304/1B12/3B-76/6M0.88%
کفرآور
ک
0.6017,0005B3B-01.75%
سبجنو
س
1.0846,2901/3B18/3B--132/8M1.07%
زنجان
ز
2.982,1441/3B13/1B-632/5M5.97%
ساروم
س
-0.8137,0002/7B36/7B-212/8M0.42%
ثمسکن
ث
1.505,29028/9B34/1B-10/8B1.29%
تپمپی
ت
2.1825,4104/9B28/3B-771/4M3.39%
شرانل
ش
-0.5080,3502/5B160B--1/1B0.33%
ولراز
و
2.4435,4503/5B2/2B-286M2.07%
تلیسه
ت
3.384,42159/3B21/9B-9/5B1.26%
خلیبل
خ
2.9031,1504B46/9B-317M1.42%
خلنت
خ
-1.0734,11013/4B10/2B-00.49%
پارسان
پ
-37,30014/7B1510/7B--3/4B0.56%
بالاس
ب
4.7739,45077/5B5/9B-11/8B1.02%
سخاش
س
4.9889,08020/3B17/9B--14/2B0.52%
شکلر
ش
0.7337,2905/2B37/5B--371/2M1.32%
کسرا
ک
3.126,67980/7B29/3B-3/4M0.56%
کتوکا
ک
-2.178,26023/7B16/3B-00.44%
تپولا
ت
-2.7320,150788/5M2/5B-00.50%
فخاس
ف
4.9713,3106/9B320/4B-202/7M0.67%
خپویش
خ
-0.8519,79012/4B34/9B-356/5M0.74%
دهدشت
د
-2.6214,0708/6B21/9B--4/3B1.17%
کاما
ک
-1.574,60883/5B92/6B--741/5M0.44%
جهرم
ج
2.939252/7B3/1B-01.45%
سمتاز
س
0.2245,40022/8M45/5B-01.00%
سکرما
س
4.0722,1201/3B34/5B-00.56%
کیسون
ک
-0.752,1069/5B42/5B-00.98%
غبهنوش
غ
2.3160,0304/1B22B-01.05%
بمیلا
ب
2.9410,49012/6B11/9B--2/1B1.68%
زمگسا
ز
1.9735,0601/8B10/7B-01.07%
کازرو
ک
-1.8216,2304/2B19/9B--1/4B0.79%
ومعادن
و
0.166,28057/3B1212/3B--18/1B0.52%
لپارس
ل
3.1498,36038/2B29/5B-00.86%
شفارس
ش
5.461,52447/4B18/2B--222/9M0.65%
سقاین
س
4.9856,1809/7B14/3B-2/6B2.69%
واحیا
و
2.9819,37019/1B155B--5/1B3.57%
شصفها
ش
0.43175,4002/5B52/9B--452/9M1.02%
خزر
خ
3.044,49126/5B16/3B-234/8M1.51%
فافزا
ف
2.3343,0003B4B-182M1.36%
شلعاب
ش
-0.869,3106/9B5/5B--1/9B0.97%
ورنا
و
1.847,09082B84/1B-23/5B1.38%
وپترو
و
1.5120,5407/4B37/8B-206/7M0.85%
غبشهر
غ
2.213,25733/1B97/1B--528/7M0.92%
وثوق
و
1.3626,05022/3B8/4B-14/5M1.26%
کگاز
ک
4.3123,21014/9B19/8B-188/8M1.69%
کباده
ک
-1.3211,36010/8B8/4B--2B0.47%
کقزوی
ک
-1.5023,2009B32/9B--2/6B0.86%
فسدید
ف
-0.9583,9501/9B8/2B-00.38%
وپخش
و
2.2441,0404/4B148/9B-38/2M1.90%
سنیر
س
1.8538,41017/5B8/9B-00.79%
فزرین
ف
-1.805,3589/8B16/1B--379/6M0.47%
ویسا
و
2.896,76032/3B7/7B-580/5M1.32%
پخش
پ
-2.4933,5006/9B79/8B-01.00%
خمهر
خ
2.093,10738/3B20/7B-224/4M0.90%
سشمال
س
6.9712,72014/7B21/6B-1/2B1.27%
زاگرس
ز
-2.01183,15020/3B439/8B--1/8B0.45%
سیدکو
س
-0.6613,6203/4B81/2B-01.73%
شرنگی
ش
-1.7838,5507B19/3B-00.67%
غشان
غ
1.877,5504/3B13/1B--932/8M0.86%
وثنو
و
1.202,3292/2B5/9B--213/5M1.67%
رتاپ
ر
7.003,48810/5B32/2B-536/7M14.57%
جم
ج
-0.1952,0505/5B935/1B--1/5B0.85%
لخزر
ل
-0.2615,5102/9B25/7B-470M2.06%
خمحور
خ
0.534,3095/5B27/5B-00.72%
شفن
ش
1.787,33026/2B230B--626/3M1.09%
خاهن
خ
4.444,55014/2B93/2B-01.75%
ثفارس
ث
3.3818,03084/3B32/5B--22B0.69%
شاراک
ش
1.7738,43018/1B314/5B--3/6B0.62%
غناب
غ
-3.00815,8001/1B15/8B-00.29%
وبشهر
و
2.757,3007B111/9B-01.15%
چکارن
چ
-1.754,62423/1B10/9B--49/1M1.16%
فاراک
ف
-0.232,12731/4B44/1B--1/1B0.72%
تابا
ت
0.5328,2502/2B1/8B-01.80%
شبندر
ش
-0.0812,130152/3B1625/5B--65/9M0.85%
تشتاد
ت
2.995,3803/1B5B-973/6M2.48%
والبر
و
-0.306,63016/2B89/1B-2/5B0.81%
آ س پ
آ
6.0010,63013/8B10/8B-00.73%
حرهشا
ح
2.99138,950544/5M2/1B-03.50%
فپنتا
ف
-0.7634,16013/7B35/2B--1/2B0.54%
فنوال
ف
-0.229,0003/2B30/4B--301/5M0.69%
شکف
ش
1.9835,400628/8M9B-01.50%
رانفور
ر
3.715,44118/8B201/3B--2/7B0.75%
فسپا
ف
-1.467,50024/4B29/1B--7/7B0.62%
حکشتی
ح
-0.6813,180103/8B761/9B-1/9B0.75%
غشوکو
غ
-0.3910,240327/5M4/1B-03.00%
زنگان
ز
5.5270,45023/7B7/1B-479/5M1.17%
پلاسک
پ
4.664,91422/8B7/2B--1/9B0.59%
واحصا
و
2.9655,6002/8B11/7B-06.67%
ولانا
و
-0.7925,200757/9M2/5B-01.60%
سهرمز
س
1.5223,53026/9B42/8B--1/9B0.65%
پسهند
پ
2.3544,6303/8B15/8B--2/2B0.49%
تکنار
ت
2.3754,8001B3/4B-00.80%
خمحرکه
خ
4.437,24084/7B41/9B-738/2M0.78%
غالبر
غ
1.3840,5209/7B18/7B--557/2M0.64%
کوثر
ک
1.433,4994/5B86/9B--317/2M0.72%
سمازن
س
-0.0520,1604/4B49/7B-01.13%
سصفها
س
4.99203,870249/3B102B-21/1B1.39%
رمپنا
ر
-0.6013,25031/4B792B--4/3B0.54%
آرمان
آ
-2.966,3902/2B18/7B--1/9B0.27%
بپاس
ب
-21,2009/9B1233/3B--6/4B0.45%
خفنر
خ
3.3912,86037/2B14/8B-931/1M1.16%
شپاس
ش
4.9624,15019/8B58/4B-1/7B1.62%
شپاکسا
ش
3.092,39411/1B22/5B-12/1M1.29%
بموتو
ب
1.333,5282/2B51B--13M1.07%
سلار
س
2.9735,4502/2B8/5B--1/5B0.68%
سپاها
س
-0.9116,3406B39/8B--2B0.57%
سرود
س
-2.7734,01013/2B27B-8/5B2.14%
فخوز
ف
-0.174,09633/3B776/7B--13/4B0.53%
شپدیس
ش
-0.25178,62056/2B1068/8B-12/6B0.71%
سشرق
س
-0.7111,15013B29/6B-640/4M0.84%
خشرق
خ
4.9612,70024/3B14/4B-1/3B3.82%
غنوش
غ
1.1511,43081/4B11/4B--192/4M0.52%
میهن
م
0.464,8329/4B7/3B-193/3M0.37%
بتک
ب
-1.99306,50051/1M2/7B-01.00%
خریخت
خ
1.194,6296/3B11B--155/3M1.20%
سغرب
س
5.8928,8105/2B15B-01.33%
کمرجان
ک
1.668,47013/8B5/8B-00.74%
کهمدا
ک
-1.865,31011B39/7B--1/1B0.46%
هرمز
ه
-2.609,40029/9B459/1B--9/3B0.36%
شسینا
ش
6.983,02788/7B11B-3/3B0.70%
خوساز
خ
4.9722,800171/8B25/5B-5B0.66%
پدرخش
پ
-1.3615,36015/2B7/6B-00.86%
غسالم
غ
2.665,42025/4B24/2B--506/4M0.93%
حتوکا
ح
5.003,6464/6B13/4B-3/6B10.95%
غشهد
غ
0.807,4601/4B6/2B-37/8M0.65%
بترانس
ب
4.962,87587/3B104/8B-25/9M0.58%
تکمبا
ت
1.616,2407/6B10/9B-62/5M0.78%
حپترو
ح
-0.3836,4804/1B7/3B-01.04%
بساما
ب
-0.4311,6101/3B57/8B--211/7M1.22%
بکام
ب
3.813,80418/3B38B-01.08%
شاملا
ش
1.2014,2103/4B38/8B--548/7M0.84%
کروی
ک
-1.6933,13032/6B80/2B-11/1B1.09%
ختراک
خ
0.3813,13016/9B23/9B--52/8M0.44%
غشصفا
غ
-0.1618,3804/8B21/3B--1/4B0.61%
کپشیر
ک
4.999,03035/6B13/6B-8/7B1.03%
غپینو
غ
0.944,10720/7B36/6B--4/7B0.76%
شخارک
ش
-1.1758,9605/2B349/9B--292/1M0.83%
سدشت
س
-1.6439,0001/5B45/4B-01.25%
غپاک
غ
2.2913,6909/6B19/2B-00.86%
تایرا
ت
-1.7338,6703/8B121/8B-00.50%
سهگمت
س
0.6552,360375/5M38/4B-00.80%
کفپارس
ک
1.385,88017/2B9/5B--318/3M0.94%
سبهان
س
-0.8063,3805/5B12/6B--159/3M0.77%
مبین
م
1.7533,2102/4B683/6B-454M1.38%
بفجر
ب
2.3322,7802/9B454/4B--5/5M1.50%
غپآذر
غ
-1.9333,15021/3B9/6B--1/1B0.78%
بنیرو
ب
6.985,16321/5B48/6B-325/1M0.86%
شبصیر
ش
1.3131,30047/2B77/6B--1/3B0.31%
شیران
ش
0.3112,85024/5B247/9B-838/4M0.70%
کسرام
ک
0.267,6405/3B7/5B--592/8M1.11%
تکشا
ت
-1.6131,95010/2B6/4B--411/5M0.71%
فاسمین
ف
-1.078,36051/9B199B--474/8M0.56%
فلوله
ف
0.262,70017B18B-3/7M0.90%
سکرد
س
1.598,2309/2B18/3B--113/5M1.04%
لابسا
ل
-2.075,7804/1B15/3B--137/2M0.73%
لسرما
ل
-0.4531,55014/2B6/7B--727/1M0.32%
کاوه
ک
1.2810,96014/3B354/9B--2/7B0.82%
تیپیکو
ت
4.9127,9101/6B321/8B-01.13%
خکار
خ
6.813,66646/5B13B-01.43%
خرینگ
خ
3.8337,69024/9B16/9B-1/4M0.81%
شپارس
ش
-0.657,6806/9B8/4B--795/2M1.19%
بسویچ
ب
2.596,2206B49/9B--3/9B0.23%
کفرا
ک
-1.099,9908/6B19/9B--244/9M0.33%
شگل
ش
6.946,1604/9B16/8B-1/3B5.43%
لبوتان
ل
4.0613,0206/5B33/4B--2/3B1.00%
غچین
غ
3.375,6806/7B12/5B-144/8M0.93%
خچرخش
خ
2.7022,7407/1B22/1B-00.71%
فلامی
ف
4.999,460108/4B5/7B--13/7B0.49%
سفار
س
0.25107,0101/7B25B-00.76%
غشاذر
غ
4.917,0607/2B9/9B-03.00%
فایرا
ف
2.866,6506/3B259/3B-3B1.46%
فسرب
ف
1.152,28619/8B25/4B-2/1B1.15%
شکربن
ش
0.474,50813/1B28/7B-1/7B1.30%
کاذر
ک
-2.856,16014/8B12/3B-11/4M0.43%
سخوز
س
2.8447,4004/1B68B--92/6M1.11%
رکیش
ر
5.003,4933/1B25/4B-04.67%
ساربیل
س
-0.5048,1804/5B23/1B-01.61%
ختوقا
خ
3.146,14069/3B38/7B-00.66%
ستران
س
-0.4452,68010/2B91/9B--124/7M1.44%
غگرجی
غ
2.262,1336/9B8/1B--112/2M0.88%
فنورد
ف
-0.9620,8707B32/8B--1/8B0.51%
ثامان
ث
-4.4822,34022/4B4/9B-00.43%
غاذر
غ
0.3141,85041/9B6/6B-2/5B0.44%
فجر
ف
1.216,64021/5B56/6B--2/3B0.99%
کبافق
ک
4.9734,39060/9B41/8B-18/1B1.82%
سخزر
س
2.2434,0103/2B17/3B-246/3M3.63%
کرماشا
ک
0.8378,3707/2B278/8B--282/2M0.75%
فاذر
ف
-1.192,260111/7B40/5B-20/8B0.95%
شدوص
ش
1.5915,7603/3B15/2B--147/6M0.79%
فروس
ف
0.267,5605/4B30/3B-1/5B1.41%
فولاد
ف
-0.796,300244/9B5008B--56/4B0.56%
آبین
آ
2.968,29038/1B15/1B-1/4B1.44%
پترول
پ
-0.072,88559/4B201/1B-6B0.78%
زگلدشت
ز
2.7920,5105/9B14/4B--75/5M1.70%
غگلستا
غ
1.5718,38023/4B11/5B--434/6M1.13%
غگلپا
غ
6.9938,25011/2B14/1B-9/6B71.77%
آپ
آ
4.198,15030/3B45/5B-00.85%
بورس
ب
-0.257,95093/1B146/5B--20/2B0.59%
سیستم
س
-0.6810,3701/2B103B--570/6M0.42%
برکت
ب
4.0715,590122/1B114/4B-1/4B0.61%
غگز
غ
4.996,4348/3B2/5B-341M0.45%
غشهداب
غ
-0.672,56125/1B15/3B-00.90%
زشگزا
ز
5.368,07013/7B7/9B-889/8M1.21%
بهپاک
ب
3.256,41016B26B--3/2B0.84%
امید
ا
1.115,5168/2B84/4B-00.66%
پرداخت
پ
2.7011,870333/8M97/5B-01.21%
ولشرق
و
2.693,80517/5B5/3B-1/3B1.58%
غنیلی
غ
3.966,3005/4M2/5B-02.00%
شفا
ش
4.4520,500105/8B55/3B-65/4B0.36%
خعمرا
خ
2.967,450590/8M10/7B-06.00%
وحکمت
و
2.962,4213/2B7/6B-678/3M2.68%
زبینا
ز
4.984,23316/2B15/8B-01.01%
زقیام
ز
-1.632,88224/1B19/6B-00.58%
وپسا
و
2.101,8224/6B4/6B-01.80%
تبرک
ت
3.6112,3006/3B27/6B-01.13%
سپ
س
4.4315,5801B186/1B--47/1M0.43%
شوینده
ش
3.2921,4304/3B21/9B-00.80%
سکارون
س
1.9162,0004/4B12/8B-00.91%
شپلی
ش
1.6910,72063/7B38/7B--1/1B1.52%
شمواد
ش
2.9969,70013/6B10/1B-02.47%
تاپکیش
ت
4.2915,46033/4B28B--9/3B0.96%
فماک
ف
4.7616,580702/2M6/9B-06.00%
کمینا
ک
2.909,56032/9B12/2B--3/5B1.60%
مادیرا
م
0.653,98225/1B57/1B-164/2M0.96%
زپارس
ز
-2.3763,8903/6B87/2B-00.26%
زکشت
ز
4.4240,05042/8B12/1B-3/2B0.76%
خفناور
خ
-1.8124,25036/9B2/4B-00.74%
پارس
پ
0.093,50015/4B1666/6B--771/7M0.68%
جوین
ج
2.975,89020/4B44B--3/6B1.53%
نوین
ن
2.792,27217B11/3B-284/2M1.08%
زدشت
ز
2.7731,45017/2B21/8B--6/2B0.64%
وامیر
و
2.93292,5502/4B25/4B--517/1M0.35%
نوری
ن
4.23141,080133/7B1284/3B-3/8B0.73%
تنوین
ت
2.534,10710/8B102/4B-1/6B0.75%
شفارا
ش
2.856,1108B16/2B-1/2B3.46%
زماهان
ز
3.138,54017/1B9/7B-01.20%
فنفت
ف
2.8630,6006/3B36/7B-03.63%
لوتوس
ل
3.444,8521/1B120/4B-01.00%
سیمرغ
س
6.5829,56075/8B38/9B-00.55%
زفکا
ز
2.2913,72021/5B20/8B-9B2.48%
زشریف
ز
2.735,28115/1B12/8B-529/5M1.18%
کالا
ک
1.2020,870160/6B174/6B-664/7M0.63%
خراسان
خ
3.89132,0204/7B244/9B--423M1.14%
فسازان
ف
1.165,21011/8B15/7B-1/1B1.09%
غبهار
غ
3.0019,57044/8B7/6B-10/3B2.36%
جم پیلن
ج
2.66178,3404/2B366B-1/4B2.48%
تاصیکو
ت
-0.6616,70013/7B514/6B--6/4B0.27%
دکپسول
د
-70,1007/2B21/1B-862/3M0.49%
درهآور
د
-4.8871,65033/4B17/8B--3/6B0.37%
رنیک
ر
1.029,8605/1B32/1B-01.16%
غویتا
غ
-2.396,56057/6B22/9B--7/7B0.58%
هجرت
ه
1.1032,1504/9B51/7B--1B0.59%
دتوزیع
د
4.1135,75023/6B63/9B-12/3B1.41%
شصدف
ش
-0.4841,55011/1B28/9B--598/6M1.38%
کویر
ک
4.743,65396/2B136/7B--15/1B1.32%
فروی
ف
-1.639,07016/2B16/3B-448/9M0.73%
کلر
ک
-3.8158,200307/6B38/9B--81/7B0.27%
قرن
ق
-11,8708/4B47/6B--1/8B0.71%
ساوه
س
-1.24111,6002/6B72/4B--2/6M2.35%
غگیلا
غ
-0.2123,9007/5B9/8B--1/9B2.13%
زکوثر
ز
5.4817,96016/4B36/6B-01.03%
شگویا
ش
-0.3614,11020B336/1B--4/2B0.85%
آریا
آ
3.01100,25039/1B1388/9B--16/3B0.94%
غزر
غ
2.703,98755/7B71/8B-8B2.00%
بخاور
ب
4.153,2863/2B7/9B-204/2M0.97%
سیتا
س
-0.1413,91011/1B152/9B--33M3.74%
باران
ب
1.123,7611/4B4/6B-01.86%
شاروم
ش
0.1827,80012/2B19/4B-03.18%
زملارد
ز
4.9913,05038/8B10/4B-22/3B11.44%
امین
ا
-0.128,5801/5B154/3B--770/2M4.93%
غکورش
غ
1.4312,6004/1B153/2B-01.90%
بنو
ب
3.654,63525/6B27/8B-4/3B0.71%
سپید
س
2.6423,26085/7B69/9B--9/7B0.91%
غصینو
غ
2.5113,63029B135B-00.61%
سپیدار
س
-41,3506/2B29/1B--701/3M5.14%
بوعلی
ب
4.9854,820352/3B789/3B--6/1B0.65%
اخزا909
ا
0.11956,9909/5B--0-
فتوسا
ف
2.137,69028/6B10/9B--458M1.67%
فگستر
ف
1.976,23018/2B9/3B-03.37%
تمحرکه
ت
2.886,9904/7B2/5B-03.43%
فزر
ف
-2.6936,30097/9B108/6B-28/5B1.05%
کیمیاتک
ک
1.7914,6709/2B59B--8/6B0.37%
سغدیر
س
-2.257,1002/9B45/2B--698/8M0.30%
خبنیان
خ
-1.328,22075/2B81/1B--811M0.83%
فروسیل
ف
0.9019,04079/5M30/4B-01.40%
توسن
ت
-0.9616,43053/8B49/4B-1/2B1.10%
لطیف
ل
-73,7501/6B14/8B--441M4.12%
فجهان
ف
1.993,8687/6B295/6B--587/5M6.23%
انتخاب
ا
-2.1725,05049/4B247/5B-10/2B4.26%
شکام
ش
-1.439,62021/7B38/5B--2/4B0.57%
اردستان
ا
1.9223,89032/5B27/1B-1/4B2.40%
اخزا001
ا
0.01677,7002/1B--01.00%
اخزا006
ا
-0.05687,1501/8B--01.00%
اخزا002
ا
-0.12653,290326/6M--01.67%
فسبزوار
ف
-0.2928,05018/7B111/9B-6/6B5.00%
میدکو
م
0.0911,16022/1B1563/8B--6/8B0.67%
فافق
ف
0.365,530418/1M19/3B-01.20%
فسوژ
ف
1.4318,39011/1B14/7B-1/1B0.92%
فغدیر
ف
-0.728,3601B289/1B-249/9M0.93%
اخزا007
ا
-1.13668,6201/1B--00.32%
غدانه
غ
4.3522,65072/9B12/3B--2/9B1.06%
درازی
د
-0.7925,0002/6B25/2B--1/4B0.45%
گلدیرا
گ
4.836,310115/4B52/7B-74/9B0.57%
تجلی
ت
0.061,7227/5B106/7B--207/1M1.04%
شجم
ش
2.119,1503/7B59/8B-01.13%
فروژ
ف
-0.2658,1509/2B64B--1/7B2.55%
کایزد
ک
-0.478,5903/8B6B--768/8M0.70%
بکابل
ب
-24,55018/2B25B-3/1B1.14%
تپسی
ت
-4.377,03032/6B17/3B--3/9B0.39%
شملی
ش
4.967,9504/1B10/7B-4/1B-
سارو ج
س
-3.6935,0504/7B45/5B-121/1M0.26%
ذوب
ذ
4.984,654490/6B329/7B-154/5B3.71%
اهرم
ا
1.9822,1201300/5B---122/3B0.99%
تفارس
ت
3.005,84074/7B29/2B-4/7B3.02%
هم وزن
ه
1.1714,47185B--32/1B0.84%
تماوند
ت
1.506,0303/3B42/6B-01.20%
غپونه
غ
2.9013,1903/7B12/2B-01.14%
اخزا101
ا
-0.17586,010234/4M--00.50%
تضمین
ت
-0.1014,0678/4B---3/5B1.09%
ارزش مسکن
ا
0.1912,0811/9B---169/6M0.99%
ثنا
ث
0.8014,92529/9M--50K1.00%
توان
ت
4.6820,318410/5B--13/9B0.83%
کاریز
ک
2.941,4641/1B0-00.75%
کیمیا
ک
-1.876,3705/2B18/9B--818/1M0.45%