قپیرا

آخرین قیمت
14,5304/99%
قیمت پایانی
14,4504/41%
حجم(مشکوک)
1/3M

قپیرا

|مجاز
فرآورده های غدایی وقندپیرانشهر|بورس
آخرین قیمت
14,5304/99%
قیمت پایانی
14,4504/41%
حجم(مشکوک)
1/3M
 • ارزش معاملات
  18/4B
 • تاثیر در شاخص
  41/95
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-15/35%
  • صنعت
  • بورس-1/07%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  قپیرا
  • ارزش بازار36/7B
  • تعداد معاملات305
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-4/5B
  • سرانه خرید حقیقی10/6K
  • قدرت خریدار به فروشنده0/92
  14,540بازه قیمت روز12,640
  13/2B
  حقیقی
  17/7B
  5/3B
  حقوقی
  730/5M
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  20/08
  درصد سهم از صنعت
  10/39
  RSI
  44/61
  • حجم مبنا1M
  • تعداد سهام2,529,129,000
  • سهام شناور21.67%
  • EPS410
  • P/Eگروه-
  • P/S2/9299
  • میانگین حجم یک ماه474/2K
  • میانگین حجم سه ماه265/1K
  • میانگین حجم یک سال616/7K
  • میانگین ارزش یک ماه3/9B
  • میانگین ارزش سه ماه2/2B
  • میانگین ارزش یک سال5/1B
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: Info@PiraSugar.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: علی اکبر جعفری خطایلو
   نشانی امور سهام:
   پیرانشهر - کیلومتر 5 جاده پیرانشهر به نقده

  نمادهای هم گروه (قند و شکر)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  قچار
  ق
  0/310,100164/4B35B9/91%-0/9%21/94
  قیستو
  ق
  2/9934,50048/3B16/6B4/68%17/2B0/96%29/53
  قاروم
  ق
  3186,05010/3B32/4B9/16%4/9B2/05%38/28
  قجام
  ق
  -2/428,17031/7B5/2B1/48%3/7B1/11%16/08
  قشیر
  ق
  -3/8511,01029/7B8/4B2/37%1/3B0/79%-
  قشکر
  ق
  -0/953,15625/1B7/7B2/18%-30/8M1/23%-
  قثابت
  ق
  03,775161/3B24/1B6/82%-2/2B0/84%-
  قزوین
  ق
  -3/877,92018/2B15/9B4/51%-1/7M0/63%8/76
  قلرست
  ق
  4/868,810101/7B15/9B4/5%29/8B1/43%7/58
  قشهد
  ق
  -1/7521,1306/3B14/5B4/09%-355/5M1/07%8/05
  قهکمت
  ق
  -0/410,11014/8B28/6B8/08%-2M0/77%135/62
  قصفها
  ق
  -2/01162,39068/4B31/2B8/83%-20B0/81%13/19
  قنیشا
  ق
  4/993,379110/3B13/6B3/83%24/1B1/31%123/25
  قمرو
  ق
  -1/248,83017/2B17/5B4/95%-3/2B0/66%7
  قنقش
  ق
  -1/49352,0004/8B48/4B13/68%-2/7B0/69%47/24
  قشرین
  ق
  -2/410,18049/7B25/5B7/2%4/1B1/09%192/77
  قتربت
  ق
  2/9126,35036/5B13/3B3/75%5/2B2/58%-