خگستر

آخرین قیمت
5,8203/56%
قیمت پایانی
5,7602/49%
حجم(مشکوک)
148/7M

خگستر

|مجاز
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو|بورس
آخرین قیمت
5,8203/56%
قیمت پایانی
5,7602/49%
حجم(مشکوک)
148/7M
 • ارزش معاملات
  856/7B
 • تاثیر در شاخص
  150/57
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-16/52%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  خگستر
  • ارزش بازار230/5B
  • تعداد معاملات8,337
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-
  • سرانه خرید حقیقی71/4K
  • قدرت خریدار به فروشنده1/64
  6,150بازه قیمت روز5,350
  800/7B
  حقیقی
  818/6B
  45/9B
  حقوقی
  28/1B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  91/39
  درصد سهم از صنعت
  5/5
  RSI
  45/58
  • حجم مبنا15/8M
  • تعداد سهام39,605,137,000
  • سهام شناور50.04%
  • EPS43
  • P/Eگروه-
  • P/S65/3356
  • میانگین حجم یک ماه410M
  • میانگین حجم سه ماه241/6M
  • میانگین حجم یک سال255/2M
  • میانگین ارزش یک ماه1/6T
  • میانگین ارزش سه ماه865/6B
  • میانگین ارزش یک سال867/2B
  • زمینه فعالیت: سرمایه گذاری صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@ikido.orgتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: غلامحسین زارع نژادینگجه
   نشانی امور سهام:
   ندارد

  نمادهای هم گروه (خودرو و ساخت قطعات)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  خاذین
  خ
  1/684,03084/6B18B0/43%-12B0/98%-
  خنصیر
  خ
  4/1716,570543/9B29/2B0/7%19/7B1/29%53/96
  خکمک
  خ
  4/984,739246/6B19/3B0/46%6B0/74%-
  خزامیا
  خ
  0/119,180573B235/7B5/62%-0/89%13/33
  خبهمن
  خ
  3/362,396172/7B327/4B7/81%11/2B1/57%33/39
  خدیزل
  خ
  4/9212,280498/5B208/9B4/98%-1/02%7/12
  خلیبل
  خ
  -1/6840,85054/5B60/2B1/44%-4/9B0/67%-
  خلنت
  خ
  -0/8722,79037B13/7B0/33%-1B0/97%19/93
  خپویش
  خ
  -2/1422,950165/8B40/4B0/96%10/1B0/48%16/36
  خودرو
  خ
  2/193,449974/6B1/1T25/19%-1/1%-
  خزر
  خ
  2/266,28072/5B22/7B0/54%-1B1/67%8/75
  ورنا
  و
  6/878,110378B96/2B2/29%84/5B1/61%57/42
  خمهر
  خ
  -4/34,261296/3B28/2B0/67%-0/8%71/78
  خمحور
  خ
  4/997,710145B49/2B1/17%-1/02%79/75
  خاهن
  خ
  05,88067/4B117/5B2/8%00/99%10/96
  تشتاد
  ت
  -2/737,50015/7B6/8B0/16%-0/86%33/7
  خمحرکه
  خ
  -3/3310,240578B58/3B1/39%-0/58%49/5
  خموتور
  خ
  -4/9410,100127/1B30B0/72%-0/74%8/9
  خفنر
  خ
  6/9816,540140B19/4B0/46%10/4B1/2%15/18
  ریخته گری تبریز
  ر
  01,000100B00%---
  خشرق
  خ
  1/8216,63092/3B19B0/45%1/1B1/15%15/02
  خریخت
  خ
  4/855,39061B12/7B0/3%24/3B4/42%9/95
  خوساز
  خ
  4/9936,360133/9B41B0/98%18/2B0/71%43/12
  ختراک
  خ
  -3/7221,580120B38/7B0/92%-9/7B0/62%6/76
  خساپا
  خ
  2/463,123626/9B618/4B14/75%-1/33%-
  ختور
  خ
  6/986,970171/7B27/2B0/65%33/8B1/55%9/56
  خکار
  خ
  2/74,10128/7B14/3B0/34%77/8M1/27%7/62
  خرینگ
  خ
  4/9958,470226B26/2B0/62%5B1/02%17/38
  خچرخش
  خ
  6/9925,680100/8B24/8B0/59%27/3B1/21%41/66
  ختوقا
  خ
  -2/088,020465/1B49/5B1/18%-8/7B0/7%12/37
  خعمرا
  خ
  2/9110,95022/1B15/3B0/37%00/81%120/93
  خفناور
  خ
  -2/8942,9004/9B4/2B0/1%-0/16%61/14
  خکاوه
  خ
  -2/9634,550199/1B90/8B2/17%00/98%217/38
  صایپا112
  ص
  -2/041,000,0001B-----
  صایپا412
  ص
  01,000,0007/2B-----
  صایپا012
  ص
  0957,000957K-----
  صایپا203
  ص
  01,000,00025/4B--0--
  صایپا038
  ص
  0/01970,0004/8B-----
  صدف408
  ص
  -2/66915,00091/5M-----
  صدف048
  ص
  0/661,075,000215M-----
  صایپا308
  ص
  01,000,0005M-----
  خبنیان
  خ
  0/286,990118/6B69/5B1/66%-1/15%-
  صخود0411
  ص
  11,010,0005M-----
  صیبا503
  ص
  01,000,000700B--0--
  خپارس
  خ
  -1/871,774411/5B202/2B4/82%12/7B0/95%-
  خاور
  خ
  -0/925,360702/9B465/5B11/1%-0/72%-
  سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
  س
  3/317,120110B35/9B0/86%-1/78%-