غگرجی

آخرین قیمت
2,4614/99%
قیمت پایانی
2,4544/69%
حجم(مشکوک)
56/2M

غگرجی

|مجاز
بیسکویت گرجی|بورس
آخرین قیمت
2,4614/99%
قیمت پایانی
2,4544/69%
حجم(مشکوک)
56/2M
 • ارزش معاملات
  138B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-13/1%
  • صنعت
  • بورس-1/07%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  غگرجی
  • ارزش بازار9/2B
  • تعداد معاملات1,173
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول15/3B
  • سرانه خرید حقیقی155/1K
  • قدرت خریدار به فروشنده1/39
  2,302بازه قیمت روز2,084
  128/5B
  حقیقی
  113/2B
  9/4B
  حقوقی
  24/7B
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0/61
  RSI
  51/28
  • حجم مبنا6/2M
  • تعداد سهام3,750,000,000
  • سهام شناور35.74%
  • EPS-2
  • P/Eگروه-
  • P/S1/9221
  • میانگین حجم یک ماه8/7M
  • میانگین حجم سه ماه6/5M
  • میانگین حجم یک سال9/1M
  • میانگین ارزش یک ماه12/6B
  • میانگین ارزش سه ماه9/3B
  • میانگین ارزش یک سال15/1B
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@gorgico.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: محمدفاضل عابدینی
   نشانی امور سهام:
   کیلومتر36 جاده ساوه خیابان شهید نظر بیگی دزفولی

  نمادهای هم گروه (محصولات غذایی و اشامیدنی به جز قند و شکر)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  غمینو
  غ
  0/1811,28036/8B16/8B1/11%3/2B1/12%7/15
  خودکفا
  خ
  -1/7611,240107/9B83/9B5/53%-20/9B1/75%53/73
  غیوان
  غ
  0/9615,790773/7K260/5M0/02%---
  غگل
  غ
  1/34,687347/3B46B3/03%-0/99%8/77
  غدیس
  غ
  -3/2817,57094/9B20/3B1/34%2/5B0/94%15/15
  غدشت
  غ
  1/3133,070104/2B22/7B1/49%00/77%46/62
  غدام
  غ
  -3/2666,33085/8B10/5B0/69%-961/2M0/7%113/43
  غمهرا
  غ
  -0/0812,84016/7B24/5B1/61%1/3B0/86%9/36
  غفارس
  غ
  -4/2615,420147/3B18B1/18%-22/8B0/54%15/6
  غبهنوش
  غ
  -2/8776,88036/6B27/3B1/8%01/04%16/52
  غبشهر
  غ
  -0/654,338139/8B125/7B8/28%-32B0/76%7/41
  غشان
  غ
  -3/928,87061/8B15/2B1%-0/95%12/88
  غناب
  غ
  3848,15014/4B17/5B1/15%5/7B4/56%356/39
  وبشهر
  و
  -0/828,52018/1B126/8B8/34%-1/9B1/06%13/55
  غشوکو
  غ
  -2/9913,81011/3B5/5B0/36%3/4B1/57%20/56
  غالبر
  غ
  1/2461,83027/8B28/7B1/89%01/85%23/68
  غنوش
  غ
  4/9614,090431/7B14/2B0/93%-33B1/27%16/64
  غسالم
  غ
  06,59083/2B29/4B1/94%-8/4B1/07%8/85
  غشهد
  غ
  -4/9510,580122/8B8/6B0/57%-6/5B0/4%10/26
  غشصفا
  غ
  -0/3519,95015/4B22/9B1/51%487/3M0/85%11/07
  غپینو
  غ
  -2/154,54338/8B40/5B2/66%4/4B1/04%9/3
  غپاک
  غ
  -1/8720,74033/5B29/1B1/91%-3/9B0/8%-
  غپآذر
  غ
  0/5743,60015/2B12/7B0/84%211/5M1/15%16/75
  غچین
  غ
  4/986,57053/3B14/4B0/95%-1/58%9/52
  غشاذر
  غ
  -5/458,88035/5B12/1B0/8%-1B0/53%17/31
  غاذر
  غ
  4/9723,04032/5B8/1B0/53%21/2B20/05%29/01
  غگلستا
  غ
  3/8839,000647/2B25/6B1/68%47/7B1/41%19/25
  غگلپا
  غ
  6/9948,200104B17/8B1/17%36/1B4/73%12/45
  غگز
  غ
  -4/976,48321/5B2/5B0/16%-6/5B0/68%33/14
  غشهداب
  غ
  -3/894,648117B28/1B1/85%-6/1B1/28%19/64
  بهپاک
  ب
  1/826,740117/9B27/6B1/82%-14/7B0/6%12/43
  غنیلی
  غ
  -1/26,6407/6B2/6B0/17%02/18%133/87
  تبرک
  ت
  3/6916,61092/6B37/6B2/48%2/1B1/32%50/41
  غبهار
  غ
  2/3923,20025/9B9/1B0/6%181/9M1/66%17/57
  غویتا
  غ
  -1/458,25078/6B28/6B1/88%-4/1B0/99%20/61
  غگیلا
  غ
  4/423,750108/9B9/7B0/64%5/1B2/93%19/51
  غزر
  غ
  -1/524,483158/4B80/3B5/29%-3/9B2/18%16/44
  غکورش
  غ
  -0/7116,75055B201/4B13/26%-6B2/25%-
  غصینو
  غ
  -2/1817,73052/9B174/9B11/51%-7/1B0/99%-
  غدانه
  غ
  0/4335,300123/3B18/8B1/24%30/8B0/82%-
  عالیس
  ع
  4/8723,700377/7B59/3B3/9%290/4B174/35%-
  غپونه
  غ
  4/9915,04033/3B13/6B0/9%16/4B3/15%-