قلرست

آخرین قیمت
8,8404/86%
قیمت پایانی
8,8104/51%
حجم(مشکوک)
11/5M

قلرست

|مجاز
قند لرستان|بورس
آخرین قیمت
8,8404/86%
قیمت پایانی
8,8104/51%
حجم(مشکوک)
11/5M
 • ارزش معاملات
  101/7B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-2/33%
  • صنعت
  • بورس-1/07%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  قلرست
  • ارزش بازار15/9B
  • تعداد معاملات1,076
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول29/8B
  • سرانه خرید حقیقی30/7K
  • قدرت خریدار به فروشنده1/43
  8,370بازه قیمت روز7,590
  99/8B
  حقیقی
  70B
  0
  حقوقی
  29/8B
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  7/58
  درصد سهم از صنعت
  4/25
  RSI
  62/59
  • حجم مبنا1/7M
  • تعداد سهام1,800,000,000
  • سهام شناور20.60%
  • EPS2,677
  • P/Eگروه-
  • P/S2/8683
  • میانگین حجم یک ماه971/1K
  • میانگین حجم سه ماه1/4M
  • میانگین حجم یک سال1/6M
  • میانگین ارزش یک ماه17/8B
  • میانگین ارزش سه ماه29/6B
  • میانگین ارزش یک سال33/2B
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل: جبارعلی زارع ممقانی
   نشانی امور سهام:
   لرستان کیلومتر 35 جاده بروجرد خرم آباد

  نمادهای هم گروه (قند و شکر)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  قچار
  ق
  0/310,100164/4B35B9/35%-0/9%21/94
  قیستو
  ق
  2/9934,50048/3B16/6B4/42%17/2B0/96%29/53
  قاروم
  ق
  3186,05010/3B32/4B8/65%4/9B2/05%38/28
  قجام
  ق
  -2/428,17031/7B5/2B1/4%3/7B1/11%16/08
  قشیر
  ق
  -3/8511,01029/7B8/4B2/24%1/3B0/79%-
  قشکر
  ق
  -0/953,15625/1B7/7B2/06%-30/8M1/23%-
  قثابت
  ق
  03,775161/3B24/1B6/44%-2/2B0/84%-
  قزوین
  ق
  -3/877,92018/2B15/9B4/25%-1/7M0/63%8/76
  قشهد
  ق
  -1/7521,1306/3B14/5B3/86%-355/5M1/07%8/05
  قهکمت
  ق
  -0/410,11014/8B28/6B7/63%-2M0/77%135/62
  قصفها
  ق
  -2/01162,39068/4B31/2B8/33%-20B0/81%13/19
  قنیشا
  ق
  4/993,379110/3B13/6B3/62%24/1B1/31%123/25
  قمرو
  ق
  -1/248,83017/2B17/5B4/67%-3/2B0/66%7
  قپیرا
  ق
  4/9914,45018/4B36/7B9/81%-4/5B0/92%20/08
  قنقش
  ق
  -1/49352,0004/8B48/4B12/91%-2/7B0/69%47/24
  قشرین
  ق
  -2/410,18049/7B25/5B6/8%4/1B1/09%192/77
  قتربت
  ق
  2/9126,35036/5B13/3B3/54%5/2B2/58%-