اتکام

آخرین قیمت
5,650-3/09%
قیمت پایانی
5,790-0/69%
حجم(مشکوک)
1/2M

اتکام

|مجاز
بیمه اتکایی امین|بورس
آخرین قیمت
5,650-3/09%
قیمت پایانی
5,790-0/69%
حجم(مشکوک)
1/2M
 • ارزش معاملات
  6/6B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-11/74%
  • صنعت
  • بورس-1/07%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  اتکام
  • ارزش بازار45/2B
  • تعداد معاملات178
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-85/2M
  • سرانه خرید حقیقی13/5K
  • قدرت خریدار به فروشنده0/84
  6,200بازه قیمت روز5,620
  4/8B
  حقیقی
  4/9B
  1/8B
  حقوقی
  1/7B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  1/88
  RSI
  -
  • حجم مبنا3/2M
  • تعداد سهام8,000,000,000
  • سهام شناور6.75%
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: بیمه صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: aminre@aminre.netتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: سید مصطفی کیایی
   نشانی امور سهام:
   دفترارتباطی تهران- بلوار آفریقا- خیابان قبادیان شرقی- شماره یک

  نمادهای هم گروه (بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  وحافظ
  و
  -2/896,140158/9B11/2B0/47%-0/61%126/23
  ودی
  و
  -2/347,19015/6B42/3B1/76%-5B1/21%9/99
  وسرمد
  و
  -1/972,0079/7B13/5B0/56%00/92%-
  وسین
  و
  -1/312,5078B14/6B0/61%662/4M1/43%-
  اتکای
  ا
  07,53012/7B60/7B2/53%-6/9B0/9%11
  وآفری
  و
  2/983,97059/3B47/6B1/98%-6/15%8/27
  ملت
  م
  -1/911,61151B48/9B2/03%-1/7B0/8%-
  آسیا
  آ
  0/712,51293/2B79B3/29%-5/9B1/59%7/73
  ورازی
  و
  -2/872,533396/4B46/4B1/93%9/4B0/93%236/8
  پارسیان
  پ
  2/384,08222/9B53/2B2/21%-1/6B1/2%9/81
  کوثر
  ک
  -0/74,066149B100B4/16%3B1/08%11/78
  آرمان
  آ
  -2/26,800908/9M20B0/83%-600/4M0/79%30/55
  بپاس
  ب
  4/1723,650165/4B1/4T57/5%-0/3%35/28
  میهن
  م
  4/9411,68033/9B17/5B0/73%2/4B6/2%-
  بساما
  ب
  4/9513,860111B69/9B2/91%-0/24%18/77
  ما
  م
  -2/494,2369/4B33/5B1/39%00/99%11/96
  دانا
  د
  -1/565,020303/1B98/3B4/09%-23/8B1/01%-
  البرز
  ا
  -6/993,498302/4B121/6B5/06%-10/1B0/53%5/44
  وحکمت
  و
  -2/973,27116/1B10/2B0/42%-892/5M2/13%15/75
  نوین
  ن
  -3/062,47869/8B12/2B0/51%14/2B0/82%-
  ومعلم
  و
  4/962,66479/6B15/5B0/64%-1B1/16%17/37
  بخاور
  ب
  0/954,60061/9B11B0/46%-7/3B0/71%15/48
  باران
  ب
  -1/524,0956/8B4/8B0/2%01/59%-
  بنو
  ب
  -4/846,13087/5B36/6B1/52%-1/3B0/72%-
  وتعاون
  و
  4/992,06061/8B10/3B0/43%12/9B1/17%-
  اتکاسا
  ا
  0/663,63044/7B9/1B0/38%-5/11%-
  آواپارس
  آ
  0/391,81624/7B9/1B0/38%1/8B2/32%-
  بتهران
  ب
  2/991,891492/3B9/5B0/39%59/4B2/91%-
  کاریز
  ک
  -2/993,161405/5B7/6B0/31%-1/42%-
  وفردا
  و
  2/951,424131/3B7/2B0/3%-1/4B2/79%-