دفارا

آخرین قیمت
38,3605/88%
قیمت پایانی
38,4406/1%
حجم(مشکوک)
8M

دفارا

|مجاز
داروسازی فارابی|بورس
آخرین قیمت
38,3605/88%
قیمت پایانی
38,4406/1%
حجم(مشکوک)
8M
 • ارزش معاملات
  306/8B
 • تاثیر در شاخص
  96/16
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+13/33%
  • صنعت
  • بورس-1/07%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  دفارا
  • ارزش بازار61/4B
  • تعداد معاملات1,380
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول23/5B
  • سرانه خرید حقیقی15/1K
  • قدرت خریدار به فروشنده0/89
  36,590بازه قیمت روز33,110
  240/8B
  حقیقی
  217/3B
  65/9B
  حقوقی
  89/4B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  10/54
  درصد سهم از صنعت
  2/2
  RSI
  64/48
  • حجم مبنا640K
  • تعداد سهام1,600,000,000
  • سهام شناور28.03%
  • EPS4,792
  • P/Eگروه-
  • P/S3/0997
  • میانگین حجم یک ماه1/7M
  • میانگین حجم سه ماه1/4M
  • میانگین حجم یک سال1/3M
  • میانگین ارزش یک ماه25/8B
  • میانگین ارزش سه ماه17/7B
  • میانگین ارزش یک سال16B
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: farabi@farabipharma.irتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: علی همایونی نجف آبادی
   نشانی امور سهام:
   اصفهان - کیلومتر 15 جاده شیراز

  نمادهای هم گروه (مواد و محصولات دارویی)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  دسبحا
  د
  2/3111,82095/9B83/4B2/99%-0/55%15/52
  کاسپین
  ک
  -4/5921,00025B29/1B1/04%-3B0/42%12/39
  دامین
  د
  6/915,970205/1B33/2B1/19%11/1B1/11%9/77
  دحاوی
  د
  -2/9818,10035/1B19/3B0/69%142/4M1/19%8/77
  دشیری
  د
  2/97132,2007/2B6/8B0/24%711M1/82%10/87
  دکوثر
  د
  -2/612,160140/8B21B0/75%-0/6%43/89
  دلر
  د
  -0/627,06025/7B60/1B2/15%-6/8B0/58%6/27
  دتهران
  د
  029,80031B16/1B0/58%---
  دسانکو
  د
  09,75022/5B15/7B0/56%-639/9M1/45%33/98
  وپخش
  و
  3/0730,520488/5B247/8B8/89%167/8B0/62%7/04
  دفرا
  د
  4/9941,99094B58/9B2/11%-15B0/62%7/48
  پخش
  پ
  021,20014/3B81/3B2/92%-3/3B0/62%9/89
  دشیمی
  د
  -0/0728,97030/4B25/8B0/93%-2B0/8%8/67
  دتماد
  د
  3/8558,24075/2B41/9B1/5%-0/88%6/32
  درازک
  د
  1/9618,53096/9B39/3B1/41%-0/72%8/09
  والبر
  و
  1/197,62068/8B103/4B3/71%-25/1B0/78%8/39
  دسینا
  د
  -4/9717,98022/5B43/1B1/55%-0/58%8/5
  دتولید
  د
  -413,37081B15/8B0/57%2/5B1/04%62/61
  دزهراوی
  د
  -3/117,55027/1B23/9B0/86%2B1/05%43/63
  ددام
  د
  -3/9315,43013/8B17/4B0/62%157/1M1/26%9/46
  دبالک
  د
  -1/1212,40044/4B9/5B0/34%-2/1B1/25%16/08
  داسوه
  د
  -1/5848,5604/8B35/9B1/29%00/64%8/66
  دابور
  د
  -1/4822,93010/1B40/7B1/46%-5B0/37%6/86
  دالبر
  د
  0/229,03019/9B59/9B2/15%-3/5B1/11%8/16
  دروز
  د
  4/9625,74034/3B18/1B0/65%7/1B4/34%25/87
  دجابر
  د
  0/1118,03033/8B40/8B1/46%1/7B1/49%6/8
  کی بی سی
  ک
  4/9222,300227/3B11B0/39%104/3B2/32%21/68
  دپارس
  د
  0/6966,40031/5B63/6B2/28%-2/7B1/33%7/4
  دلقما
  د
  3/543,52846/3B24/2B0/87%-3/7B1/8%10/68
  دکیمی
  د
  -1/6938,56020/9B22/2B0/79%00/95%5/75
  دعبید
  د
  -0/9424,47050/7B328/7B11/79%-15/4B1/36%14/49
  تیپیکو
  ت
  2/5634,84040/1B387/2B13/88%4/4B1/72%11/16
  دیران
  د
  -4/7316,010102/2B13/8B0/5%-13/4B0/63%21/28
  دارو
  د
  1/9528,7605/7B76B2/73%245/1M1/31%7/07
  دسبحان
  د
  4/9210,850126/8B39/5B1/42%42/5B1/7%12/61
  شتهران
  ش
  1/8325,000457/6M39B1/4%01%16/38
  دقاضی
  د
  -1/3322,4005/6B37/7B1/35%-323/4M1/27%9/77
  برکت
  ب
  -1/0220,980380/2B150B5/38%29/8B1/07%10/77
  ریشمک
  ر
  6/8532,40062/6B10/1B0/36%3/9B1/94%10/4
  شفا
  ش
  0/4323,140144/9B63B2/26%-0/81%11/52
  داوه
  د
  -0/9211,99015/7B8/3B0/3%1/1B1/37%29/18
  دکپسول
  د
  0/0686,85045/1B26B0/93%-25B0/69%10/03
  درهآور
  د
  -3/4492,55099/6B22/8B0/82%-28/2B0/54%12/53
  هجرت
  ه
  -3/1838,60041/8B60/8B2/18%-15/8B0/47%12/08
  صینا205
  ص
  0984,749328/9M-----
  دتوزیع
  د
  4/6240,45081/7B73/3B2/63%-0/82%10/07
  ددانا
  د
  1/6948,10035/6B115/3B4/14%-9/1B4/37%-
  درازی
  د
  0/1827,8009/7B27/9B1%-1/2B1/15%-