چدن

آخرین قیمت
3,2612/9%
قیمت پایانی
3,3024/2%
حجم(مشکوک)
34/2M

چدن

|مجاز
تولیدی چدن سازان|بورس
آخرین قیمت
3,2612/9%
قیمت پایانی
3,3024/2%
حجم(مشکوک)
34/2M
 • ارزش معاملات
  113B
 • تاثیر در شاخص
  39/78
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-16/45%
  • صنعت
  • بورس-1/07%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  چدن
  • ارزش بازار35/9B
  • تعداد معاملات1,776
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-14/2B
  • سرانه خرید حقیقی56/8K
  • قدرت خریدار به فروشنده0/92
  3,567بازه قیمت روز3,101
  94/6B
  حقیقی
  108/8B
  18/4B
  حقوقی
  4/2B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  18/51
  درصد سهم از صنعت
  18/84
  RSI
  43/95
  • حجم مبنا4/4M
  • تعداد سهام11,000,000,000
  • سهام شناور38.38%
  • EPS217
  • P/Eگروه-
  • P/S4/591
  • میانگین حجم یک ماه10/6M
  • میانگین حجم سه ماه9M
  • میانگین حجم یک سال12/3M
  • میانگین ارزش یک ماه19B
  • میانگین ارزش سه ماه15/8B
  • میانگین ارزش یک سال25/3B
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@csroll.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: ابوالقاسم قدمی
   نشانی امور سهام:
   اصفهان- شهرک صنعتی جی- خیابان چهارم- شماره 136

  نمادهای هم گروه (ساخت محصولات فلزی)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  فبستم
  ف
  -0/7511,9503/4B3/4B1/76%01/76%114/11
  فنرژی
  ف
  1/9943,4509/1B7/1B3/73%06/45%-
  فبیرا
  ف
  1/983,8685/4B6/9B3/6%2/6B12/41%-
  فسلیر
  ف
  2/9526,57129/4B2/7B1/43%---
  فجوش
  ف
  -2/972,01610/5B4/1B2/17%-0/86%-
  فاراک
  ف
  -1/852,404115/3B49/2B25/87%3/1B0/93%16/51
  فجام
  ف
  -2/857,86016/2B7/1B3/71%-1/9B1/04%9/59
  فلامی
  ف
  -4/9714,52025/2B8/7B4/58%-19/3B0/06%12/2
  فاما
  ف
  -1/7514,8608B51/2B26/88%-5B0/66%8/48
  فاذر
  ف
  -0/212,389147/1B43/4B22/79%-7/7B1/24%-
  کیا
  ک
  0/9415,27014/9B3/3B1/75%-602M1/03%59/85
  فکمند
  ف
  2/9941,8002/3B3/3B1/73%03/4%-
  صاما411
  ص
  11,010,0003B-----