وبصادر

آخرین قیمت
2,8952/41%
قیمت پایانی
2,8681/45%
حجم(مشکوک)
120/4M

وبصادر

|مجاز
بانک صادرات ایران|بورس
آخرین قیمت
2,8952/41%
قیمت پایانی
2,8681/45%
حجم(مشکوک)
120/4M
 • ارزش معاملات
  345/2B
 • تاثیر در شاخص
  195/24
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-3/95%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  وبصادر
  • ارزش بازار507/6B
  • تعداد معاملات3,221
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول8/7B
  • سرانه خرید حقیقی162K
  • قدرت خریدار به فروشنده1/95
  3,012بازه قیمت روز2,726
  322/3B
  حقیقی
  313/7B
  21/2B
  حقوقی
  29/9B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  73/54
  درصد سهم از صنعت
  8/52
  RSI
  54/38
  • حجم مبنا40/8M
  • تعداد سهام175,353,972,000
  • سهام شناور49.60%
  • EPS21
  • P/Eگروه-
  • P/S1/0905
  • میانگین حجم یک ماه151/6M
  • میانگین حجم سه ماه112M
  • میانگین حجم یک سال137/3M
  • میانگین ارزش یک ماه219/7B
  • میانگین ارزش سه ماه164/6B
  • میانگین ارزش یک سال252/7B
  • زمینه فعالیت: بانک صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: infi@bsi.irتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: حجت اله صیدی
   نشانی امور سهام:
   خیابان سمیه - برج سپهر شماره 85

  نمادهای هم گروه (بانکها و موسسات اعتباری)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  دی
  د
  0/071,462874/9B199/7B3/35%-1/07%-
  وبملت
  و
  1/995,1201/2T1/8T30/39%49/4B1/36%3/07
  وملل
  و
  3/384,09039/3B82/1B1/38%-5/2B1/14%-
  توسعه
  ت
  -0/982,7175/3B00%---
  وشهر
  و
  2/6812,270257/9B190/8B3/2%-0/48%-
  وپست
  و
  -2/499,64033/7B154/1B2/59%2B1/21%4/57
  وآیند
  و
  -1/9210,083179/2B159/5B2/68%---
  وسالت
  و
  044,650291/7B333B5/59%-1/16%-
  وکار
  و
  0/532,82528/7B129/9B2/18%01/09%11/13
  سامان
  س
  2/893,667198/2B179B3%14/4B1/74%3/22
  وپاسار
  و
  -0/113,543200/4B970/1B16/28%-0/62%3/55
  وسینا
  و
  2/064,86367/5B124/4B2/09%37/7B2/23%10/13
  وتجارت
  و
  3/283,096935/5B697/8B11/71%-1/53%7/24
  وخاور
  و
  0/195,1308/5B179/9B3/02%-2/6B0/96%7/52
  وپارس
  و
  0/532,464136/7B383/3B6/43%10/2B1/13%-
  ونوین
  و
  3/825,145895/5B155/5B2/61%149/1B0/69%5/15
  وزمین
  و
  0/957,45036/8B29/8B0/5%8/9B1/64%-
  سمایه
  س
  36,12014/4B24/7B0/41%03/42%-
  وگردش
  و
  2/9110,260199/2B153/9B2/58%103/6B1/72%22/11