بورس

آخرین قیمت
7,920-1/12%
قیمت پایانی
8,0500/5%
حجم(مشکوک)
24/3M

بورس

|مجاز
بورس اوراق بهادار تهران|بورس
آخرین قیمت
7,920-1/12%
قیمت پایانی
8,0500/5%
حجم(مشکوک)
24/3M
 • ارزش معاملات
  195/8B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-9/75%
  • صنعت
  • بورس-1/07%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  بورس
  • ارزش بازار144/1B
  • تعداد معاملات2,162
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-5/1B
  • سرانه خرید حقیقی29/3K
  • قدرت خریدار به فروشنده0/92
  8,340بازه قیمت روز7,260
  179/4B
  حقیقی
  184/5B
  16/4B
  حقوقی
  11/3B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  58/35
  درصد سهم از صنعت
  13/78
  RSI
  47/55
  • حجم مبنا7/3M
  • تعداد سهام18,200,000,000
  • سهام شناور44.08%
  • EPS200
  • P/Eگروه-
  • P/S41/8245
  • میانگین حجم یک ماه26/8M
  • میانگین حجم سه ماه25/5M
  • میانگین حجم یک سال22/1M
  • میانگین ارزش یک ماه149/5B
  • میانگین ارزش سه ماه141/7B
  • میانگین ارزش یک سال166B
  • زمینه فعالیت: خدماتی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل: حسن قاليباف اصل
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه (فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  امید
  ا
  0/336,0508/1B92B8/79%548/6M1/24%20/97
  تنوین
  ت
  0/044,51257/5B112B10/71%-0/59%6/36
  لوتوس
  ل
  -2/594,0029/5B136/8B13/09%-2/3B0/58%9/39
  کالا
  ک
  -1/6323,240210/5B190/7B18/23%-8/7B0/83%32/98
  فرابورس
  ف
  -1/3114,610273/5B120/1B11/49%-10/2B0/76%67/03
  تملت
  ت
  -1/112,90740/4B77/2B7/38%9/4B2/49%13/8
  انرژی3
  ا
  -1/8657,200297/1B101/6B9/71%10B0/64%183/32
  امین
  ا
  4/997,330240/8B132/7B12/69%81B4/28%-
  تفارس
  ت
  -0/113,70784/1B36/8B3/52%21/4B2/22%-
  تماوند
  ت
  -1/656,54034/8B46B4/4%-24/8B0/27%-