وبملت

آخرین قیمت
5,1301/99%
قیمت پایانی
5,1201/79%
حجم(مشکوک)
232M

وبملت

|مجاز
بانک ملت|بورس
آخرین قیمت
5,1301/99%
قیمت پایانی
5,1201/79%
حجم(مشکوک)
232M
 • ارزش معاملات
  1/2T
 • تاثیر در شاخص
  862/75
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+23/05%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  وبملت
  • ارزش بازار1/8T
  • تعداد معاملات8,297
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول49/4B
  • سرانه خرید حقیقی82/9K
  • قدرت خریدار به فروشنده1/36
  5,390بازه قیمت روز4,690
  1T
  حقیقی
  964/5B
  173B
  حقوقی
  222/4B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  3/07
  درصد سهم از صنعت
  38/9
  RSI
  68/15
  • حجم مبنا26/4M
  • تعداد سهام353,000,000,000
  • سهام شناور47.18%
  • EPS944
  • P/Eگروه-
  • P/S1/158
  • میانگین حجم یک ماه129M
  • میانگین حجم سه ماه115/9M
  • میانگین حجم یک سال150/6M
  • میانگین ارزش یک ماه365/1B
  • میانگین ارزش سه ماه326/4B
  • میانگین ارزش یک سال496/9B
  • زمینه فعالیت: بانک صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@bankmellat.irتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: محمد بیگدلی
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه (بانکها و موسسات اعتباری)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  دی
  د
  0/071,462874/9B199/7B4/29%-1/07%-
  وملل
  و
  3/384,09039/3B82/1B1/76%-5/2B1/14%-
  توسعه
  ت
  -0/982,7175/3B00%---
  وشهر
  و
  2/6812,270257/9B190/8B4/1%-0/48%-
  وپست
  و
  -2/499,64033/7B154/1B3/31%2B1/21%4/57
  وآیند
  و
  -1/9210,083179/2B159/5B3/43%---
  وسالت
  و
  044,650291/7B333B7/15%-1/16%-
  وکار
  و
  0/532,82528/7B129/9B2/79%01/09%11/13
  سامان
  س
  2/893,667198/2B179B3/84%14/4B1/74%3/22
  وپاسار
  و
  -0/113,543200/4B970/1B20/84%-0/62%3/55
  وسینا
  و
  2/064,86367/5B124/4B2/67%37/7B2/23%10/13
  وبصادر
  و
  2/412,868345/2B507/6B10/91%8/7B1/95%73/54
  وتجارت
  و
  3/283,096935/5B697/8B14/99%-1/53%7/24
  وخاور
  و
  0/195,1308/5B179/9B3/86%-2/6B0/96%7/52
  وپارس
  و
  0/532,464136/7B383/3B8/24%10/2B1/13%-
  ونوین
  و
  3/825,145895/5B155/5B3/34%149/1B0/69%5/15
  وزمین
  و
  0/957,45036/8B29/8B0/64%8/9B1/64%-
  سمایه
  س
  36,12014/4B24/7B0/53%03/42%-
  وگردش
  و
  2/9110,260199/2B153/9B3/31%103/6B1/72%22/11