وخاور

آخرین قیمت
5,1400/19%
قیمت پایانی
5,1300%
حجم(مشکوک)
1/7M

وخاور

|مجاز
بانک خاورمیانه|بورس
آخرین قیمت
5,1400/19%
قیمت پایانی
5,1300%
حجم(مشکوک)
1/7M
 • ارزش معاملات
  8/5B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-10/94%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  وخاور
  • ارزش بازار179/9B
  • تعداد معاملات166
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-2/6B
  • سرانه خرید حقیقی19/6K
  • قدرت خریدار به فروشنده0/96
  5,400بازه قیمت روز4,900
  5/9B
  حقیقی
  8/5B
  2/6B
  حقوقی
  0
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  7/52
  درصد سهم از صنعت
  2/86
  RSI
  45/35
  • حجم مبنا14M
  • تعداد سهام35,000,000,000
  • سهام شناور70.16%
  • EPS668
  • P/Eگروه-
  • P/S5/3849
  • میانگین حجم یک ماه12/4M
  • میانگین حجم سه ماه10/7M
  • میانگین حجم یک سال9/7M
  • میانگین ارزش یک ماه50B
  • میانگین ارزش سه ماه42/7B
  • میانگین ارزش یک سال46/5B
  • زمینه فعالیت: بانک صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@middleastbank.irتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: پرویز عقیلی کرمانی
   نشانی امور سهام:
   -

  نمادهای هم گروه (بانکها و موسسات اعتباری)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  دی
  د
  0/071,462874/9B199/7B3/18%-1/07%-
  وبملت
  و
  1/995,1201/2T1/8T28/81%49/4B1/36%3/07
  وملل
  و
  3/384,09039/3B82/1B1/31%-5/2B1/14%-
  توسعه
  ت
  -0/982,7175/3B00%---
  وشهر
  و
  2/6812,270257/9B190/8B3/03%-0/48%-
  وپست
  و
  -2/499,64033/7B154/1B2/45%2B1/21%4/57
  وآیند
  و
  -1/9210,083179/2B159/5B2/54%---
  وسالت
  و
  044,650291/7B333B5/3%-1/16%-
  وکار
  و
  0/532,82528/7B129/9B2/07%01/09%11/13
  سامان
  س
  2/893,667198/2B179B2/85%14/4B1/74%3/22
  وپاسار
  و
  -0/113,543200/4B970/1B15/43%-0/62%3/55
  وسینا
  و
  2/064,86367/5B124/4B1/98%37/7B2/23%10/13
  وبصادر
  و
  2/412,868345/2B507/6B8/08%8/7B1/95%73/54
  وتجارت
  و
  3/283,096935/5B697/8B11/1%-1/53%7/24
  وپارس
  و
  0/532,464136/7B383/3B6/1%10/2B1/13%-
  ونوین
  و
  3/825,145895/5B155/5B2/47%149/1B0/69%5/15
  وزمین
  و
  0/957,45036/8B29/8B0/47%8/9B1/64%-
  سمایه
  س
  36,12014/4B24/7B0/39%03/42%-
  وگردش
  و
  2/9110,260199/2B153/9B2/45%103/6B1/72%22/11